АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Электр энергиясы сапасына талаптар 2 страница

Читайте также:
 1. I. Перевести текст. 1 страница
 2. I. Перевести текст. 10 страница
 3. I. Перевести текст. 11 страница
 4. I. Перевести текст. 2 страница
 5. I. Перевести текст. 3 страница
 6. I. Перевести текст. 4 страница
 7. I. Перевести текст. 5 страница
 8. I. Перевести текст. 6 страница
 9. I. Перевести текст. 7 страница
 10. I. Перевести текст. 8 страница
 11. I. Перевести текст. 9 страница
 12. Il pea.M em u ifJy uK/uu 1 страница

16 сурет. 10 кВ, 250-630 А-ны ішке орнатуға арналған өтпелі айырғыш

Өтпелі оқшаулағыштар өткізгішті трансформаторлар мен аппараттардың жерге жалғанған қаптамалары, ғимараттардың қабырғалары мен жабындылары арқылы өткізгішті жүргізу үшін арналған.

 

 

17 Сурет. Іште орналастыру үшін өтпелі оқшаулағыш 20 кВ,

8000-12500 А

Негізгі әдебиеттер: 1 [29-48]

Қосымша әдибиеттер: 1 [391-435]

Бақылау сұрақтары:

 1. Өткізгіштер, оқшаулағыштар, кабельдер – оқшауланбаған қатаң өткізгіштер.
 2. Өткізгіштер, оқшаулағыштар, кабельдер – оқшауланбаған икемді өткізгіштер.
 3. Оқшаулағыштар – қолданылуы және тағайындалуы.
 4. Кабельдер – түрлері, қолданылуы және тағайындалуы.
 5. Қызу теориясының жалпы мәліметтері.
 6. Күшті магнит өрісінде орналасқан болат конструкциясының қызуы.
 7. Қысқа тұйықталу кезіндегі өткізгіштер мен аппараттардың қызуы.

 

№3 дәріс конспекті.

Дәріс тақырыбы: 1 кВ-тан жоғары айнымалы токтың өшіргіштері - өшіргіштерге қойылатын талаптар, өшіргіштердің түрлері.

Дәріс жоспары: 1. Өшіргіштерге қойылатын талаптар

2. Майлы өшіргіштер

3. Электромагнитті өшіргіштер

4. Өшіргіштерді басқару

Өшіргіштерге қойылатын талаптар

Өшіргіштерге қойылатын талаптардың мәнісі мынада: 1) жұмыс істеуде сенімділік орнату және айналадағылар үшін қауіпсіздік тудыру; 2) өшірілу уақытының аз болуы мүмкін; 3) мүмкіндігіне қарай кіші көлемдерінің және салмағының болуы; 4) орнатудың қарапайымдылығы; 5) дыбыссыз жұмыс істеу; 6) құнының салыстырмалы түрде төмен болуы. Қазіргі кездегі қолданыстағы өшіргіштер аталған талаптарға көп немесе аз дәрежеде жауап бере алады. Алайда өшіргіштерді құрастырушылар өшіргіштердің сипаттамаларының жоғарыда қойылған талаптарына барынша толық сәйкес келуі үшін барын салады.Сенімділікке қойылатын талап талаптардың ішіндегі ең маңыздысы болып табылады, өйткені өшіргіштердің сенімді болуы энергожүйенің сенімді жұмыс істеуі үшін, демек, тұтынушыларды электрмен қамтамасыз етудің сенімділігі үшін қажет қажет. Өшіргіштің қызмет ету мерзімі 20 жылдан кем емес.

Тез әрекет ету талабын мүмкін КЗ кезінде тізбектің өшуінің аз мерзімі ретінде түсінген дұрыс болады. Өшірілу уақыты өшіруге бұйрық берілген сәттен бастап барлық плюстердегі доғаның өшкеніне дейін есептелінеді. Мөлшермен 1940 жылға дейін110кВ-тық және одан да жоғары кернеуі бар өшіргіштерді өшіру 8-10 кезеңдерден тұрған. Кейінірек бұл уақыт 6 және 4 кезеңдерге дейін азайтылды. Қазіргі кезде 110 кВ-тық және одан да жоғарғы кернеулі өшіргіштердің басым көпшілігінің 2 кезеңнен тұратын өшіру уақыттары бар. Шет елдерде біркезеңдік өшіргіштер (20 мс) құрастырылған. КЗ-ның өшіру уақытының азайтылуы (мысалы, 4-тен 2 кезеңге дейін) мына түсініктер бойынша айтарлықтай орынды: а) жүйе бекетінің қосымша жұмысының тұрақтылық қоры көбейеді; б) айырғыштар мен желі өткізгіштерінің электр доғасымен зақымдануы азаяды; в) РУ-дың жерге жалғанған бөліктеріне қол тигізіп алу қаупі азаяды; г) құрылғылардың элементтеріндегі электродинамикалық күштер әкелетін механикалық кернеулер азаяды.

‡агрузка...

Біркезеңдік өшіргіштердің құны екі кезеңдіктеріне қарағанда анағұрлым жоғары, алайда қосымша қаржы салымдарының орны желімен берілетін қуаттылықты өсіру арқылы толтырылады. Біркезеңді өшіргіштер сондай-ақ соңғы кездерде қолданыс тауып отырған токшектегіш құрылғылар үшін қажет

Майлы өшіргіштер

Майлы өшіргіштер өткен жүзжылдықтың аяғына таман пайда болған және шамамен 1930 жылға дейін жоғары кернеулі желілерді өшіру аппаратының жалғыз ғана түрі болып табылған. Майлы өшіргіштерді екі түрге бөледі – үлкен ыдысты және аз майлы. Бұл өшіргіштердегі доғалық аралықты деионизациялау әдісі біртекті. Айырмашылығы тек қана байланыс жүйесінің жерге жалғанған негізден айырылуында және май мөлшерінде ғана болып отыр.

Үлкен ыдысты өшіргіштер. Өшіргіштердің бұл түрінде полюстердің доғаны өшіруге арналған құрылғылары ішіне газогенерация жасаушы зат ретінде және байланыс жүйесін жерге жалғанған үлкен ыдыстан айыру үшін пайдаланылатын май толтырылған, жерге жалғанған үлкен ыдысқа орналастырылған. Төмеде мысал ретінде “Уралэлектротяжмаш” өндірістік бірлестігі шығарған нақтылы көрсетілген кернеуі 220 кВ және нақтылы көрсетілген өшіру тогі 40 кА болатын У – 220-40 түріндегі өшіргіштің суреттемесі келтірілген (23 сурет).

Өшіргіш сыртқа орнатуға арналған. Әрбір полюске өтпелі айырғыштар 2 мен ток трансформаторларын 3 орнату үшін икемдендірілген кеңейетін жоғарғы бөлігі бар цилиндр формасындағы ерекше үлкен ыдыс 1 сәйкес келеді. Үлкен ыдыстың ішкі бетіне айырғыш материал 4 төселген. Айырғыштардың төменгі фланецтеріне шунтирлеуші резисторлары 6 бар доғаөшіргіш камералар 5 орнатылған. Қозғалмалы байланыстар айырушы штанганың және тетіктер жүйесімен 9 қозғалысқа келтірілетін траверсаға 7 бекітілген. “Қосулы тұр” тәртібінде тұрған траверса 7 жоғарғы қалыпта болады, байланыстар ажыратылған, өшіргіш механизмі құлыптаулы. Өшіру процессінде қозғалмалы жүйе босатылады және өшіргіш серіппелердің әсерімен төмен қарай жылжиды. Байланыстар ажыратылады және доға өшіріледі. “Өшіп тұр” тәртібінде байланыс траверсасы төменде үлкен ыдыс түбінен сәл жоғары тұрады (пунктирді қара). Бұл жерде қыс кездерінде майды қыздыру үшін қажет құрылғы 10 орналасқан.

Үлкен ыдыстар майға толтырылған. Қақпақтардың астында күшті газ түзілген кезде газдармен бірге газ өткізгіш құбыр арқылы сыртқа шығарылатын аздаған ауа көлемі (“Ауа жастығы”) қалады (суретте көрсетілмеген). Өшіргіш камералардың үстіндегі май қабаты өшіру барысында пайда болатын газдардың қақпақ астындағы ауамен араласып өрт шығып кетпес үшін салқындауын қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуға тиісті.

 

 

 

 

23 сурет. У-220-40 түріндегі үш 24 сурет. У-240-40 өшіргішінің

ыдысты майлы өшіргіштің полюсі доға өшіргіш құрылғысы

 

Өшіргіштің доға өшіргіш құрылғысы 24 суретте көрсетілген. Цилиндрде 1 ажыратқыш материалдан көлденеңінен май үрлейтін тізбекті түрде жалғанған екі камера бекітілген (2 және 3). Бұл камералардың қозғалмалы және қозғалмайтын байланыстары сәйкесінше 4, 5 және 6, 7-де көрсетілген. Өшіргішті қосқан кезде екі цилиндрлі байланыстары бар қозғалмалы траверса (суретте көрсетілмеген) көтеріледі және сауытқа жанаса кіргізіледі. Оның ары қарай қозғалуы кезінде 5 және 7 қозғалмалы байланыстары көтеріледі және 4 пен 6 қозғалмайтын байланыстарымен қосылады. Өшіргіш механизмі бекітіледі.

Өшіргіш өшкен кезде қозғалмалы траверса 5 және 7 байланыстарымен бірге төмен түседі және айырылған жерлерде тиісті камераларда өшірілетін доғалар пайда болады. Қозғалмалы байланыстардың төмен қарай жүруіне 8 серіппе ықпал болады. 23 суретте көрсетілген шунтирлеуші резисторлар өшіруші құрылғылардың арасындағы кернеудің біркелкі таралуын қамтамасыз етеді.

КЗ тогы өшірілген кезде өшіруші құрылғылардан шығарылатын газдар, олардың астында орналасқан май қабатына үлкен кинетикалық энергияны береді. Май үлкен ыдыстың қақпағына барып соғылады. Майдың жылдамдығы соғылған кезде 10-20 м/с-қа, ал жоғары қарай бағытталған күш 150кН-ға дейін жетеді. Майдың ары қарай құлауы кезінде 300 кН-ды құрайтын төмен қарай бағытталған күш пайда болады. Ол күшті негізгі тұғыр қабылдап алады.

Өшіргіштің (үш полюсті) майсыз салмағы 28 тоннаны, ал майдың салмағы 27 тоннаны құрайды. Өшіргіш биіктігі жердің бетінен 0,5-0,8 метр болатын бетон тұғырға орнатылады. Қорғалмаған ток өткізуші бөліктері қол жетпейтін биіктікте болады және құрылғыға қызмет көрсететін адамдар үшін қауіп тудырмайды. Үш полюс жалпы электромагниттік немесе пневматикалық қозғалыспен басқарылады.

Үлкен ыдысты майлы өшіргіштерді дайындап жасау өте қарапайым. Олардың құны салыстырмалы түрдежоғары емес. Орналастырылған трансформаторларының болуы олардың артықшылықтары болып табылады. Доғаөшіруші құрылғылардың жетілдірілуіне байланысты қопарылыс және өрт қауіптері іс жүзінде жойылған. Алайда майдың үлкен көлемі байланыс жүйесіне баруды қиындатады және жөндеуге кететін уақытты ұзартады. Мұндай өшіргіштерге арналған іргетастар біршама динамикалық әлеуеттерге есептелінген болуға тиісті. Өшіргіштің өшіру уақыты 4 кезеңнен тұрады.

Құрылысы осыған ұқсас өшіргіштерді (бірақ көлемдері кіші) сондай-ақ 110 және 35 кВ болатын нақтылы көрсетілген кернеулер үшін құрастырып жасайды.

Электромагнитті өшіргіштер

Электромагнитті өшіргіштер айнымалы токтың басқа да өшіргіштерінің арасында ерекше орын алады. Олардың қолданыс аясы 10-15 кВ кернеумен шектелген. Өшіргіштің қызметі газбен үрлеуге негізделмеген. Байланыстарда түзілетін доға магниттік өріспен өшіруші камераға тартылып алынады. Соңғысы бірқатар керамикалық доғаға шыдамды, инертті (газдың бөлінуіне қатысты) кішігірім ауа кеңістіктерімен бөлінген V-түріндегі ойықтары бар пластиналардан тұрады. Осының арқасында доғаның ұзындығы айтарлықтай ұзарады (1-2 м-ге дейін), ал пластиналардың жіңішке ойықтарындағы оның қимасы еріксіз түрде кішірейеді. Доға жоғары жылу өткізгіш қасиеті бар пластинаның суық беттеріменен тығыз жанасуға түседі. Бұл энергия шығынының өсуіне және кернеудің градиентіне алып келеді. Доғаның кедергісі жылдам көбейеді, ал тоқ доға сөніп қалғанға дейін кішірейе береді. Төте жалғанған тізбекті электромагниттік өшіргішпен өшірген кездегі ток пен кернеудің өзіне тән осциллограммасы 25, а суретінде көрсетілген. Ол майлы және ауалы өшіргіштерге арналған осы тектес диаграммалардан біршама ерекшеленеді. Доғадағы кернеудің төмендеуі бұл жерде айтарлықтай жоғары. Майлы және ауалы өшіргіштерде доғалық аралықтың кедергісі және оның токка тигізетін әсері тек қана доғаның өшуі кезіндегі соңғы бірнеше ондаған микросекундтардың ішінде ғана көрініс береді. Электромагнитті өшіргіштерде доға кедергісінің оның айтарлықтай ұзындығының салдарынан күрт өсуі сәтті өшірудің негізгі шарты болып табылады. Ток нөлге ұмтылады. Осы кезде ток фазасының кернеуге қатысты қозғалуы азаяды.

Электромагнитті өшіргіштегі доғаның қозғалысы және оның ұзаруы токтың бағытына перпендикулярлы түрде бағытталған магнит өрісінің әсерінен болады. Бұл құбылысты қарапайым түрде доға бағанасын бойында тогы бар металл өткізгіш ретінде түсіндіру қарастырылған. Электромагниттік күштің бағытын сол қол ережесіне сүйене отырып анықтайды. Алайда доға металл өткізгіш болып табылмайды, ол плазма болып табылады, яғни балқыған, иондалған газ, және де магнит өрісіндегі доға бағанасының қозғалысын түсіндіру үшін процесстің физикасын барынша тәптіштеп қарастыру қажет.

Электр өрісіне перпендикулярлы түрде бағытталған магнит өрісінің әсерімен (25,6 суреті), электрондар мен иондар зарядталған бөлшектердің еркін жүгірісінің магниттік индукциясы мен ұзындығына байланысты өздерінің негізгі бағыттарынан біршама ауытқиды. Әлсіз магнит өрісінде ауытқу бұрышы зор емес. Сөйтсе дағы электр өрісінің бағытымен қозғалған иондар мен электрондар В және Ебағытына перпендикуляр бағыттағы жылдамдық жасаушысына ие болады. Осы көлемді күштің әсерімен газ доғаға перпендикуляр бағытта қозғалады. Температурасы жоғары газ – доғалық бағанадан қозғалыс бойынша алға, ал суық газ болса қарама-қарсы жағынан доғалық бағанаға сорылып алынады. Иондану алдыңғы шепте температура жоғары болғандықтан оңай жүреді. Токтың тығыздығы бұл жағынан көбейеді, ал қарама-қарсы жағынан – азаяды. Нәтижесінде доғалық бағана газбен қоса қозғалысқа түседі.

 

 


25 сурет. Электромагнитті өшіргіштің жұмыс істеу негізіне мыналар жатады:

а - өшіру барысындағы ток пен кернеудің өзгеруі; б – электрондардың электр және магнит өрістеріндегі қозғалысы

 

ВЭИ [12.10] құрылғысындағы электромагнитті өшіргіштің өшіруші камерасының құрылғысы 26 суретте көрсетілген. Өшіру барысында бірінші негізгі байланыстары 1 ажыратылады, одан соң доға өшіруші байланыстар 2 мен 3ажырайды. Пайда болған доға созылады және алдыңғы мүйізге 4, сосын қозғалмалы байланыспен 2 жалғанған артқы мүйізге тасталады (Б және В қалыптары). Тізбекке электромагниттің 5 орамалары енгізіледі және полюстық ұштықтардың 6 арасында сызба жазықтығына перпендикулярлы түрде магнит өрісі пайда болады.

 

26 сурет. Электромагнитті өшіргіштің өшіруші камерасы

 

 

 

27 сурет. ВЭМ-10Э-100/12,5УЗ түріндегі электромагнитті өшіргіш

Отандық заводтар ВЭМ сериялы 6,9 кВ кернеу кезіндегі 40 кА-ге дейінгі нақтылы көрсетілген өшіргіш тогі бар және 11,5 кВ кернеу кезіндегі 20 кА-ге дейінгі электромагнитті өшіргіштерді жасап шығарады (27 сурет). Олар қуатты электростанциялардың жеке мұқтаждық жүйелерінде, сондай-ақ қосудың және ажыратудың жиі операцияларын қажет ететін өнеркәсіптік қондырғыларда қолданыс тапты. Олардың құны айтарлықтай жоғары.

Өшіргіштерді басқару

Өшіруге, ажыратуға байланысты операциялар аралық түрде оператормен немесе қозғалтқыш құрылғылардың немесе қозғалтқыштардың көмегі арқылы тиісті автоматты құрылғылармен жүзеге асырылады. Олар ауалық өшіргіштерден басқа барлық өшіргіштерде мынадай бөліктерден тұрады: “қосулы тұр” тәртібінде басылып тұратын өшіруші серіппеден; “қосулы тұр” тәртібінде өшіргіштің қозғалмалы бөлігін бекітетін құрылғыдан; өшіргіштің қозғалмалы бөлігін өшіру кезінде босататын құрылғыдан; электромагнитті, пневматикалық поршеньді құрылғыны, басылған серіппелерді пайдаланатын қосу жұмысын орындайтын қозғалтқыштан; қозғалтқышты жылжымалы байланыстармен байланыстыратын өткізгіш механизмнен.

Ауалы өшіргіштердің қозғалтқыштары өшіруші серіппелерінің жоқтығымен, өткізгіш механизмі мен қозғалтқышының және т.б құрылысымен еркшеленеді.

Өшіргішті басқару үшін қажетті энергияның көзі ретінде электрлік жүйе болып табылады. Алайда энергия жүйеден тікелей қозғалтқышқа бармайды, ол алдын-ала қандай да бір тұрге түрленеді және шоғырланады, мысалы электромагнитті қозғалтқыштар үшін қажетті жинақтаушы батареяларда, пневматикалық қозғалтқыштар үшін қажетті сығылған ауаның ресиверлерінде, серіппелі қозғалтқыштардағы басылған серіппелерде. Кез-келген түрдегі энергияның жинақтаушылары жүйенің қарастырылып отырған бөлігінде энергия тапшы болған кезде апаттық жағдайлардағы қозғалтқыштардың жұмысын қамтамасыз етеді.

Қозғалтқыштар мынадай талаптарға жауап беруге тиісті:

Олар пайдалану кезінде ерекше сенімді болуға тиісті; қозғалтқыштың апталар мен айлар бойы жұмыс істемей тұруы мүмкін және жаңа ғана жасалған жөндеу жұмысы мен сынақтардан кейінгі сияқты өшіруге бұйрық берілген кезде де жақсы жұмыс істеп кетуі тиіс; қосу, ажырату, көп мәрте қайталап қосу операциялары ең аз уақыттың ішінде өтуге тиісті;

бекеттің, кіші бекеттің жұмысының уақытша бұзылуы кезінде және жүйенің қарастырылып отырған бөлігінде энергия тапшы болған жағдайда өшіргіштің қосылу мүмкіндігі қамтамасыз етілуге тиісті.

 

30 сурет. Электромагниттік қозғалту двигателі (а) және электромагниттік тұрақты токтың статикалық сипаттамалары (б)

 

Өшіргіштің қозғалмалы бөлігін босататын құрылғы. Жоғарыда көрсетілгендей, “қосулы тұр” тәртібінде өшіргіш механизмі бекітулі; ажыратушы серіппелер басулы. Өшіргішті ажырату үшін, механизмнің жылжымалы жүйесін шағын электромагниттің көмегімен босату қажет. Осы кезде ажыратушы және басқа да серіппелер жұмыс істей бастайды және байланыс жүйесіне қажетті жылдамдықты береді. Өшіргіш құрылғы өшіргіштің кедергісіз өшу мүмкіндігін ”қосулы тұр” тәртібінен ғана емес, сонымен қатар қозғалтқыш қосулы түрде жұмыс істеп тұрған қосылудың аяқталмаған процессінің кез-келген кезеңінде қамтамасыз етіге тиісті. Бұл талап КЗ-ға қосылу мүмкіндігі бар әуе сымдарының автоматты түрде қайта қосылуының белгіленген тәжірибесімен байланысты. Бұл жағдайда жылдам әсер етуші релелік қорғаныс қосу операциясы аяқталғанға дейін ажыратуға бұйрық береді. Қозғалтқыштың жылжымалы мүшесі өшіргіштің көп кешікпей өшуіне кедергі жасамауға тиіс.

Өшіргіштің механизмін босату үшін қажетті қуат қосылу үшін қажетті қуатпен салыстырғанда үлкен емес. Сондықтан өшіру электромагнитінің тізбегін тұйықтау реленің кіші көлемді байланыстарымен орындалуы мүмкін.

Өшіргіштің еркін ажыратылуын қозғалтқыштың жылжымалы мүшесінің тұрысына қарамай қамтамасыз ететін механикалық құрылғы еркін механикалық тіркеуді ағыту құрылғысы деп аталады.

Қозғалтқыштардың көпшілігі осындай құрылғылармен жабдықталған. Олар еркін ажыратылуы басқа әдістермен қамтамасыз етілетін кейбір пневматикалық қозғалтқыштарда тапшы.

 

Негізгі әдебиет: 1[120-160]

Қосымша әдебиет: 1[210-228]

Бақылау сұрақтары:

 1. 1.Айнымалы токтың қысқа тұйықталу кезіндегі электр тізбегінің ажыратылу процессін суреттеу.
 2. Ауалы өшіргіштердегі доғаны сөндіру.
 3. Ауалы және майлы өшіргіштердің өзіне тән қасиеттері.
 4. 1 кВ-тан жоғары айнымалы токтың өшіргіштері.
 5. Өшіргіштерге қойылатын талаптар.
 6. Өшіргіштерге басқарулар.

№4 Дәріс конспектісі.

Дәріс тақырыбы: Тұрақты токты өшіргіштер - 10кВ-тан жоғары тұрақты ток өшіргіштері. Жоғарғы кернеудегі тұрақты ток өшіргіштердің конструкциясы

Дәріс конспектісі: 1. Тұрақты тоқ өшірігіштері

2.

Тұрақты ток тізбегін, дәлірек айтсақ тұрақты ток бағытын ажырату процесі (ТТ), тұрақты ток кезіндегіге қарағанда едәуір айырмашылығы бар. Доғаның сөнуі және айнымалы ток тізбегінің өшірілуі токтың нөлдік мәніне жуық кезінде болады, бұл процесс әрбір период кезінде 2 рет қайталанады. Тұрақты ток нөлге келмейді. Тұақты ток тізбегін сөндіру үшін ток нөлге жеткенше кедергіні көбейту керек. Бұндай кедергі ретінде доғаны қолдануға болады, ажыратып қосқыштар ретінде қолданылады сипаттамасы талаптарға сай болуы керек.

Қысқа тұйықталу тізбегіндегі бір полюсті ажыратқышты қарастырамыз, индуктивтілігі L және кедергісі R (сурет 31).

, (13.1)

мұндағы U – желі кернеуі;

- тұрақты уақыт.

Мысалы уақыттан кейін ажыратқыш ажыратылғанда ток керекті мәніне жетпегенде . Онда тізбекке тік бұрышты сипатамалы доға кедергісі еңгізеді. , оптимальды ажыратуды аламыз (сурет 32). Доғалы аралықта кернеу тез арада нөлден шексіздікке көбейеді, тең, және нөлге жеткенше өзгеріп отырады. Бұл анализ максималды токтан төмендеп, ал энергия, доғалы аралықта минимальды төмендегенің көрсетеді.

Сурет 31 - Қысқа тұйықталу кезіндегі тұрақты ток схемасы

Сурет 32 – Тік бұрышты сипаттамалы доғалы тізбектегі токтың өзгеру процесін.

Доғаның өтуін анықтау және энергияның бөлінуі. I тоғы жанасқан кезде келесідей жағдайлар туады: жақын аралықтағы доғадағы Iк токпен U кернеу (сурет 33 а), (сурет 33, б). Бұл ток келесідей формуламен анықталады

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.017 сек.)