АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пропонуються наступні теми монорефератів

Читайте также:
  1. Зв'язок курсів математики І-ІУ і У-УІ класів та наступність у їх вивченні.
  2. Можна запропонувати наступні складові вивчення особистості підлеглого.
  3. Нерозчленованому, зародковому (синкретичному) вигляді всі наступні форми суспільної

1. Основні етапи становлення екології як науки.

2. Зародження екологічної думки в античності.

3. Космологічно-цілісний підхід до вивчення природи.

4. Парадигмальні орієнтації в сучасній екології.

5. Роль методології еволюціонізму в розвитку екології.

6. Взаємозв’язок емпіричного і теоретичного в екології.

7. Об’єкт, предмет, структура та функції сучасної екології.

8. Основні закони, принципи і поняття екології.

9. Теоретична і методологічна роль поняття "екосистема" в екології.

10. Методологічні засади основних теоретичних узагальнень екології.

11. Зв’язок екології з іншими природничими науками.

12. Еволюція предмету екології.

13. Диференціація та інтеграція екологічного знання.

14. Поняття про екологічний фактор. Класифікація екологічних факторів.

15. Головні фактори клімату.

16. Фактори водного середовища.

17. Особливості едафічного фактору.

18. Біотичні фактори та явище коакцій.

19. Антропогенні фактори середовища.

20. Причини стабільності чисельності популяції рослин та тварин у природних системах.

21. Методи біологічної боротьби зі шкідниками сільського господарства.

22. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління.

23. Типи взаємовідносин між популяціями.

24. Ґрунтовий біоценоз та функції окремих груп організмів в його існуванні.

25. Біоценоз як природна система.

26. Властивості біоценозів.

27. Екосистема та її функції.

28. Показники, що характеризують біогеоценоз.

29. Структура біогеоценозу.

30. Принципи стійкості екосистем.

31. Біомаса й продуктивність біогеоценозу.

32. Баланс продукції та деструкції у водних біоценозах.

33. Складність феномену біосфери і визначення її сутності.

34. Біосфера як предмет екології.

35. Обґрунтування концепції біосфери в науковій творчості В.І.Вернадського.

36. Коеволюція людини і біосфери.

37. В.І.Вернадський про перетворення біосфери в ноосферу.

38. Ноосфера як результат розумного ставлення людини до природи.

39. Історичні етапи взаємин людини і природи і їх екологічні ознаки.

40. В.І.Вернадський про діяльність людини як геологічну силу.

41. Структура біосфери.

42. Жива речовина.

43. Розподіл життя у біосфері.

44. Енергетичний баланс біосфери.45. Філософсько-методологічні засади сучасного пізнання біосфери.

46. Місце людини в біосфері.

47. Екофільні орієнтації в бутті українського етносу.

48. Гармонія людини та природи в образах української міфології.

49. Антропогенний вплив на природні цикли біогенних елементів.

50. Екологічні наслідки людської діяльності в природі.

51. Екологічні кризи як наслідки впливу людської діяльності на біосферу в ХХ ст.

52. Проблема “шкідливих” та “корисних” викидів живих організмів в біосфері.

53. Взаємини людини і природи в умовах техногенної цивілізації.

54. Світоглядні засади техногенної цивілізації як відображення ставлення людини до довкілля.

55. Поняття екологічної ситуації, аналіз та узагальнення суттєвих екологічних параметрів стану природи.

56. Специфіка новітніх біотехнологій та їх можливості в усуненні криз екосистем.

57. Природні екологічні кризи і причини їх виникнення.

58. Історичні і сучасні методологічні концепції сутності природних екологічних криз.

59. Традиції природокористування в українській культурі.

60. Екологічна культура українського народу.

61. Глобальні проблеми в існуванні людства.

62. Об’єкти правової охорони навколишнього середовища.

63. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

64. Відповідальність за екологічні правопорушення.

65. Екологічна спрямованість міжнародних конференцій та проектів як ознака нового цивілізаційного розвитку.

* За спеціальних умов будь-яку тему реферату цього типу можна впровадити у наступних типологічних категоріях.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)