АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Реакції за участю вуглеводневого радикалу

Читайте также:
  1. Аналітичні реакції та вимоги до них
  2. Вплив каталізатора на швидкість хімічної реакції
  3. В’язі і їхні реакції
  4. Кислотно-лужна система якісного аналізу катіонів. Характерні реакції катіонів 1-6 аналітичних груп.
  5. Мета якісного аналізу. Якісні реакції “мокрим” і “сухим” шляхом. Вимоги до аналітичних реакцій, які застосовуються в якісному аналізі.
  6. На полi бою у залежності від вираженостi психічної реакції
  7. Процедури відкритих торгів та торгів з обмеженою участю
  8. Реакції за карбоксильною групою
  9. Реакції, які відбуваються без виділення азоту
  10. Специфічні реакції
  11. Тема 5.Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС.

М’яким окисненням одержують b- і w-оксикислоти. В умовах дії галогенів відбувається заміщення Гідрогену на галоген в a-положенні в радикалі — це результат впливу карбоксильної групи.

Для ароматичних кислот характерні реакції електрофільного заміщення в ароматичному ядрі в мета-положенні.

Окремі представники одноосновних карбонових кислот, їх значення і використання

Мурашина кислота (метанова), оцтова кислота (етанова).

Вищі карбонові кислоти. Мила — натрієві та калієві солі вищих карбонових кислот. Синтетичні миючі засоби.

 


НЕНАСИЧЕНІ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Лекція №13 (2 години)

План

1.Будова, ізомерія, номенклатура ненасичених карбонових кислот.

2. Способи добування ненасичених карбонових кислот.

3. Фізичні та хімічні властивості.

4. Окремі представники ненасичених карбонових кислот.

Ключові слова: ненасичена карбонова кислота, подвійний зв'язок, геометрична ізомерія, акрилова кислота, метилметакрилат, органічне скло, поліненасичені жирні кислоти, тригліцерид, спряжена система.

Література: [1] с. 199 - 206; [3] с. 389 – 393


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)