АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест № 1. Курінна Людмила Володимирівна,

Тести

З алгебри

Для 7 класу

(за новою програмою

Річної школи)

Розробили:

Курінна Людмила Володимирівна,

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №5,

М. Шпола Черкаської обл.

Вища категорія, старший вчитель.

Хорт Наталія Станіславівна

Гімназія №3,

М. Шпола Черкаської обл.

І категорія.

Тест № 1

Тема: „Лінійні рівняння з однією змінною”

1. Яке з наведених рівнянь є лінійним?

а) (х + 1) (х – 4) = 6; б) х2 – х = 6; в) 12 : х = 6х; г) 0,6 – х = 1,2 + 4х.

2. Яка дія не належить до основних властивостей рівнянь?

а) зведення подібних доданків в обох частинах рівняння; б) множення обох частин рівняння на одне й те ж саме число, відмінне від нуля;

в) додавання до однієї частини рівняння будь-якого числа;

г) перенесення будь-якого члена рівняння з однієї частини рівняння в іншу.

3. Яке з чисел є розв’язком лінійного рівняння 2х + 3 = 9? а) 5; б) 3; в) -4; г) 1,8 .

4. Розв’язком якого лінійного рівняння є число 8?

а) 3х –2 = 6 – х; б) 3,5 + х = 7;

в) 0,1х + 0,2 = 1; г) -2,5х = 0.

5. В рівнянні 2х – 3,5 = - 6х + 2 доданки із змінними перенесли в ліву частину, а без змінних – в праву. Виберіть рівняння, яке отримали:

а) 2х – 6х = 2 – 3,5; б) 2х + 6х = 3,5 – 2;

в) - 2х + 6х = - 3,5 – 2; г) 2х + 6х = 3,5 + 2.

6. Зведіть рівняння 4р + 7,9 = 5р – 2 до лінійного:

а) 9р = – 9,9; б) – р = – 9,9; в) – р = 9,9; г) р = 5,9.

7. Знайти корінь лінійного рівняння 2х = -7:

а) ; б) -3,5; в) – ; г) -9.

8. Які рівняння є рівносильними ?

а) 2х – 7 = 3 і 2х = - 4; б) = 3 і 3х = ;

в) 3(х – 2 ) = - 6 і 3х – 6 = - 6; г) - 0,1х + 0,1х = 0 і 0,2х = 0.

9. Яке з рівнянь має безліч розв’язків?

а) 0х = 5; б) 0х = 0; в) 5х = 0; г) 2х = 3.

10. При якому значенні с значення виразів с - (0,5 + с) та 2 ∙ (с – 2,5) однакові?

а) 9; б) 1; в) 1,5; г) Такого с не існує.

11. Скільки коренів має рівняння 2х – 3,5 = 1,5(1 + х) ? а) два; б) один; в) жодного; г) безліч.

12. Які з чисел – 2; 1; 0; 2 задовольняють рівняння х – 3 = 5 ?

а) всі числа; б) - 2; 2; в) 2; 1; г) - 2 .


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)