АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тест № 9. Тема: „Функція. Область визначення і область значень

Тема: „Функція. Область визначення і область значень

функції. Способи задання функції. Графік функції”

1. Який спосіб задання функції названо неправильно?

а) формулою; б) таблицею; в) графічно; г) нерівністю.

2. Яка з точок : А( 1; 2,5) В( 1; 1,5) С(0; 0,5) Р(1;5,2)

належать графіку функцій у = 2х – 0,5?

а) т. А; б) т. В. в) т. В і С; г) Всі точки.

3. Графік якої функції проходить через точку К (2;8)?

а) у = 3х + 2; б) у = ; в) у = х3; г) у = х + х4.

4. За графіком, зображеним на мал. 1, знайдіть значення аргументу, для якого значення функції дорівнює – 2.

а) 1; б) - 2; в) 2; г) - 3.

Мал. 1 Мал. 2

5. Знайдіть нулі функції, графік якої зображено на мал. 1:

а) - 3; 1; 4,5; б) - 1; 2; 4; в) 2; г) 3

6. За графіком функції, зображеним на мал. 1, знайдіть точку перетину

цього графіка з віссю ординат:

а) 2; б) 4; в) - 1; г) 0.

7. Знайдіть область значень функції, графік якої зображено на мал. 2:

а) 2; б) 4; в) - 1; г) 0.

8. Областю визначення якої функції є всі дійсні числа х, крім 0?

а) у = 7х - 4; б) у = ; в) у = ; г) інша відповідь.

9. Визначте за графіком на мал. 3, для яких х функція набуває додатних

значень:

 

а) для х < 2;

б) для х > 0;

в) для х < 0;

г) для х > 2.

Мал. 3

10. Функція задана в такому вигляді:

х - 3 - 2 - 1
у - 3 - 6 - 9

 

За допомогою якої формули задається ця функція?

а) у = х + 12; б) у = - х; в) у = - 3х; г) у = - 6 + х.

11. Яка з даних відповідностей між значеннями змінних х та у є функцією?

х
у
х
у
х
у

 

а) б) в)

12. На якому малюнку зображено графік функції, яка набуває додатних значень при будь-яких значеннях аргументу?


 

а) б) в) г)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)