АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цілі і раціональні корені

Читайте также:
  1. Дробові вирази. Раціональні вирази
  2. Наведіть схему будови електрода машини точкового зварювання та обґрунтуйте її раціональність. Матеріали електродів та вимоги до них.
  3. Раціональні способи і методи економічного аналізу в роботах західних учених

Т.1. Щоб число , де p і q – взаємно прості числа, було коренем рівняння (1) з цілим коефіцієнтом, необхідно, щоб p було дільником вільного члена , а q – дільником старшого коефіцієнта цього рівняння.

Доведення. Нехай є коренем рівняння (1). Тоді , або . Через те, що всі доданки, крім останнього, діляться на p і сума ділиться на p, то й ділиться на . Але p і q – взаємно прості. Отже, ділиться на p. Аналогічно на q.

Т.2. Для того, щоб , де були рац. коренем многочлена необхідно, щоб при довільному цілому k число ділилося на (якщо тільки ).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.003 сек.)