АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шаблони створення компонентів для Windows Forms

Читайте также:
 1. By grammatical forms we understand variants of a word having the same lexical meaning but differing grammatically.
 2. Categorial meaning, grammatical forms and classes of the Verb
 3. Finite versus non-finite verb forms
 4. List of Full and Reduced Forms
 5. Text B: «WINDOWS 95»
 6. The forms of the Infinitive
 7. The Forms of the Participle
 8. Translate into English. Are the verb forms equal? What is preferable in formal and informal speech?
 9. Windows
 10. Windows 95.
 11. Windows 9x/NT
 12. Windows XP

Лекція 3. розробка ТА ЗБИРАННЯ компонентів типу Windows Forms

План

3.1. Шаблон створення компонентів для Windows Forms

3.2. Структура вікна Visual Studio при створенні Windows застосунків

3.2.1 Вікно проекту

Меню і панель інструментів

Properties Explorer – вікно властивостей об’єктів

3.3.4. Вікно компонентів: Toolbox

3.3.5. Властивості проекту

3.3. Типи форм (модальні і не модальні).

3.3.1. Типи форм

3.3.2. Властивості форми

3.3.3. Методи форми

3.3.4. Події форми

3.4. Розміщення на формі елементів керування (Controls)

3.4.1. Ієрархія класів Control

3.4.2. Заголовки (Label) і текстові поля (TextBox)

Компонент NumericUpDown - регулятор чисел

3.4.4. Контейнери елементів

3.5. Обробка подій в елементах форми

Шаблони створення компонентів для Windows Forms

Windows-застосунок в термінології .Net це рішення (Solition). Для компілятора це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки).

Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.

Для створення Windows-застосунку в середовищі Visual Studio потрібно вибрати тип шаблону - Windows Application, вказати назву проекту та шлях у файловій системі, де буде зберігатися проект.

Класи для розробки Windows застосунків розміщені в просторі імен Windows.Forms.

Для підключення цього простору при створенні проекту згідно шаблону автоматично добавляється директива імпорту:

 

using System.Windows.Forms;

 

Графічний інтерфейс користувача у Windows-застосунку – це сукупність форм, на яких розміщені елементи керування (Controls) та готові компоненти. Керування роботою програми виконується за допомогою меню, панелі інструментів та програмних кнопок.

Форма— це клас, який задається властивостями, що визначають його зовнішній вигляд, методами, які визначають його поведінку, і подіями, що визначають взаємодію з користувачем.

При створенні проекту автоматично створюється порожня форма. Це стандартний шаблон нової програми Windows Forms.

На відміну від консольного застосунку, код Windows форми в C# розміщений у двох файлах, Form1.cs і Form1.designer.cs.Це так звані неповні (partial) класи. Неповні класи можуть бути розміщені у декількох файлах. При компіляції виконується формування єдиного класу.

У файлі Form1.designer.cs. знаходиться код, який генерується дизайнером форми. Він містить конструктори форми і всіх елементів форми.

Наприклад,namespace MyPrg{ partial class Form1 { #region Windows Form Designer generated code private void InitializeComponent() { this.components = new System.ComponentModel.Container(); this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font; this.Text = "Form1"; } #endregion }}

 

У файлі Form1.cs міститься код ініціалізації класу і члени класу (поля, властивості, методи, обробники подій). Саме з цим класом працює програміст.

Крім цих двох файлів автоматично створюється статичний клас Program у файлі (Program.cs), який містить точку входу в програму.

 

using System;using System.Windows.Forms;namespace MyPrg{ static class Program { static void Main() { Application.Run(new Form1()); } }}

Метод Main є точкою входу для застосунку і викликає метод Application.Run, який створює клас Form1.

Клас Application – головний клас нашого застосунку. Він запускає цикл обробки повідомлень для нашого застосунку.

Це прихований (Sealed) клас, його наслідування неможливе. Для керуванням роботою ми можемо використовувати методи цього класу, у нашому прикладі це метод Run.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)