АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 2. Еволюція засобів розміщення в світі та в Україні

Читайте также:
 1. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 2. Аграрна реформа П. Сталипіна в Україні і її наслідки
 3. Агрохімічна служба в Україні у радянські часи
 4. Адміністративна реформа в Україні
 5. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 8. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 9. Апоміксис і еволюція.
 10. Апоміксис і еволюція.
 11. Б) Ревізія дотримання умов збереження основних засобів
 12. БІОГЕОГРАФІЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ

Тема 3. Історія розвитку основних типів громадських закладів рекреації

Питання для обговорення:

1. Фактори, що впливають на стан і розвиток готельної індустрії

2. Типи будівель і споруд Древнього світу – прототипи «готелів» та засобів відпочинку

3. Прототипи засобів розміщення і відпочинку часів Середньовіччя, зародження гостинності

4. Види архітектури засобів розміщення «Нового часу»- XV – XIX сторіччя

5. «Нова»архітектура – типи туристських будівель, готелів і лікувальних закладів

6. Сучасна рекреаційна архітектура

7. Типи громадських будівель Древнього світу

8. Храми і монастирські комплекси – осередки культури середньовіччя

9. Типологія громадських споруд XIX – поч. XXст. Туристські будівлі і споруди

 

 

Заняття № 2 (2 години)

Тема 4. Загальнодержавне регулювання готельного господарства

Питання для обговорення:

1. Загальні засади цивільного законодавства. Учасники цивільних відносин

2. Правові основи господарської діяльності. Суб’єкти господарювання. Концесія

3. Законодавчий захист прав споживачів послуг в Україні

Заняття № 3 (4 години)

Тема 5. Галузеве законодавство готельного господарства

Питання для обговорення:

1. Законодавчі акти, що регулюють діяльність готельного господарства

2. Регулювання діяльності приватних закладів розміщення

3. Засоби державного регулювання – сертифікація, стандартизація та ліцензування

4. Застосування ДСТУ нормативів, технічних умов , регламентів

5. Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення

6. Регулювання діяльності рекреаційних закладів

 

Заняття № 4 (2 години)

Тема 6. Організаційно – правові форми закладів готельного господарства

Питання для обговорення:

1. 1.Характеристика організаційно – правових форм суб’єктів господарювання в готельному господарстві

2. Форми управління підприємствами готельного господарства

· управління готельними підприємствами через договір франчайзінгу, його переваги і недоліки

· оренда як форма управління готельними підприємствами, переваги і недоліки

· управління за контрактом як форма управління готельним підприємством. Сутність, переваги та недоліки3. Форми об’єднання готельних підприємств: акціонерні товариства, спільні підприємства, консорціуми, синдикати тощо

4. Організаційно – правові форми суб’єктів господарювання в засобах рекреаційної діяльності

5. Значення готельних ланцюгів для розвитку готельного господарства

Заняття № 5 (2 години)

Тема 7. Типологія підприємств готельного господарства


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)