АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фінансове правопорушення

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я.
 3. Глава 22. ПРАВОВА І ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА. ПРАВОПОРУШЕННЯ
 4. Джерела фінансового права. Фінансове законодавство
 5. Міжнародні правопорушення
 6. Поняття адміністративного правопорушення (проступку).
 7. Поняття і ознаки правопорушення
 8. Поняття та склад податкового правопорушення
 9. Порядок застосування фінансово-правових санкцій за податкові правопорушення
 10. Правопорушення і юридична відповідальність співробітника органів внутрішніх справ
 11. Правопорушення та юридична відповідальність
 12. Правопорушення, його ознаки

Фінансове правопорушення – це порушення врегульованого фінансово-правовою нормою порядку мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів, за яке законодавством передбачено юридичну відповідальність.

     
 
 
 

 

 


Податкове правопорушення– це протиправне, винне діяння, яке виражається в невиконанні або неналежному виконанні податкових зобов’язань, і за яке законодавством передбачено застосування фінансово-правової відповідальності.

 
 
Види податкових правопорушень залежно від об’єкта, на який вони спрямовані

         
   
 
 
 
 


                             
   
Порушення порядку подання документів до податкової служби
 
   
 
   
Порушення порядку сплати податку
 
   
 
 
 
   
Види податкових правопорушень залежно від характерних рис об’єктів
 
   
 
   
 
   

     
 
 
   


Склад фінансового правопорушення– це сукупність певних ознак, при наявності яких діяння є фінансовим правопорушенням.

 
 
Склад фінансового правопорушення

 

       
 
   
 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)