АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 2. Суб’єкти фінансового ринку, їх класифікація та функції

Читайте также:
 1. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 2. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 3. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек
 6. Алгоритм дослідження функції на парність та непарність
 7. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 8. Аналіз фінансового левериджу
 9. Аналіз фінансового стану позичальника
 10. Асимптоти функції.
 11. Банківська система. Банки, їх види та функції
 12. Банківська система. Банки, їх види та функції

 

Усіх суб’єктів фінансового ринку можна розглядати за різними ознаками: економічною, юридичною, функціональною.

1. З економічної точки зору основними суб’єктами на фінансовому ринку є:

- домашні господарства (населення);

- суб’єкти господарювання різноманітних форм власності;

- держава та місцеві органи влади;

- фінансові посередники..

Через систему фінансових посередників на фінансовому ринку (банки, спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні та фінансові фонди, лізингові, трастові компанії та ін.) заощадження населення (домашніх господарств), нагромадження фірм та підприємств перетворюються на кредити та інвестиції для інших суб’єктів господарювання, що дає їм змогу задовольнити потребу в додаткових коштах для розширення своєї діяльності.

2. З правової точки зору у ролі суб’єктів фінансового ринку виступають індивідуальні, інституціональні учасники та органи державного регулювання.

Індивідуальні учасники – це фізичні особи, які мають певні права та зобов’язання на фінансовому ринку згідно з чинним законодавством. У цій ролі можуть виступати громадяни певної держави, особи без громадянства та іноземні громадяни.

Інституціональні учасники – це юридичні особи, які не є органами державного регулювання. До них належать підприємства, організації, товариства, компанії, фонди тощо. Ці учасники мають відокремлене майно, характеризуються організаційною єдністю, мають змогу виступати від свого імені, наділені певними правами та обов’язками, мають розрахункові рахунки в банку та інше.

Особливе місце займають на фінансовому ринку органи державного регулювання. В їх ролі виступають органи законодавчої, виконавчої та судової влади, а також інші державні органи.

3. Залежно від функцій, які виконуються суб’єктами фінансового ринку, їх можна поділити на такі групи:

1) основні або прямі учасники фінансового ринку – продавці і покупці фінансових активів (інструментів, по­слуг);

2) інфраструктурні – фінансові посередники (фінансові інститути);

3) професійні учасники фінансового ринку – субєкти, що виконують допоміжні функції (функції об­слуговування основних учасників або окремих операцій на фінансовому ринку тощо). Вони відносяться до складу інфраструктури фінансового ринку, але виконують допоміжні, обслуговуючі за своїм характером, функції, на відміну від фінансових інституційних посередників.Основні учасники своїми діями створюють фінансовий ринок, підтри­мують рух фінансових інструментів та забезпечують безпе­рервність і постійність взаємодії на ньому.

Інфраструктурні та професійні учасники фінансового ринку повинні допомагати та прискорювати взаємодії між основними суб’єктами фінансового ринку, сприяти підвищенню ефективності та якості проведення опе­рацій на ньому.

Розглянемо основні види учасників фінансового ринку в розрізі основних їх груп.

Основні або прямі учасникифінансового ринку – це продавці і покупці фінансових активів (інструментів, послуг), які здійснюють основні функції у проведенні фінансових операцій на фінансовому ринку.

Основні учасники фінансових операцій мають свої певні відмінності та особливості залежно від того сегменту фінансового ринку, на якому вони виконують свої функції.

На ринкупозичкових капіталів основними видами прямих учасників фінансових операцій є:

- кредитори, які характеризують суб’єктів фінансового ринку, що надають позику у тимчасове користування під певний відсоток. Основною функцією кредиторів є продаж грошових ак­тивів (як власних, так і залучених) для задоволення різноманіт­них потреб позичальників у фінансових ресурсах. Кредиторами на фінансовому ринку можуть виступати: держава (здійснюючи цільове кредитування підприємств за рахунок за­гальнодержавного та місцевих бюджетів, а також державних цільових позабюджетних фондів); комерційні банки, які здійсню­ють найбільший обсяг і широкий спектр кредитних операцій; кредитні спілки та інші небанківські кредитно-фінансові установи;

- позичальники характеризують суб’єктів фінансового ринку, які отримують позики від кредиторів під певні гарантії їх повернення і за певну плату у формі відсотка. Основними по­зичальниками грошових активів на фінансовому ринку виступа­ють: держава (отримуючи кредити від міжнародних фінансових організацій і банків (державні позики); комерційні банки (отримуючи кредити на міжбанківському кредитному ринку); підприємства (для задово­лення потреб у грошових активах з метою поповнення оборот­них коштів і формування інвестиційних ресурсів); населення (у формі споживчого фінансового кредиту).

‡агрузка...

На ринку цінних паперів основними видами прямих учас­ників фінансових операцій є:

- емітенти, які залучають необхідні фінансові ресурси за рахунок ви­пуску (емісії) цінних паперів. На фінансовому ринку емітенти ви­ступають виключно в ролі продавців цінних паперів із зобов’язан­ням виконувати всі вимоги, які випливають із умов їх випуску. Емітентами цінних паперів є держава, органи місцевого самоврядування, а також різно­манітні юридичні особи, створені, як правило, у формі акціонер­них товариств. Крім того, на національному фінансовому ринку можуть обертатись цінні папери, емітовані нерезидентами;

- інвестори характеризують суб’єктів ринку, які вкладають свої грошові кошти в різноманітні види цінних паперів з метою отримання доходу. Цей дохід формується за рахунок отримання інвесторами відсотків, дивідендів і приро­сту курсової вартості цінних паперів. Інвестори, які здійснюють свою діяльність на фінансовому ринку, класифікуються за таки­ми ознаками:

1) за своїм статусом вони поділяються на індивідуаль­них (окремі підприємства, фізичні особи) й інституціональних інвесторів (представлені різними фінансово-інвестиційними інс­титутами);

2) залежно від цілі інвестування виділяють стратегічних (купують контрольний пакет акцій для здійснення стратегічного управління підприємством) і портфельних інвесторів (купують окремі види цінних паперів виключно в цілях отримання доходу; основна мета портфельних інвесторів – формування диверсифікованого портфелю цінних паперів, оптимального за критеріями доходності, ліквідності та ризику);

3) за приналежністю до резидентів на національному фінансовому ринку розрізняють вітчизняних та іноземних інвесторів.

На валютному ринку основними учасниками ва­лютних операцій є:

- продавці валюти, якимивисту­пають: держава (реалізує на ринку через уповноважені органи ча­стину валютних резервів); комерційні банки (мають ліцензію на здійснення валютних операцій); підприємства, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність (реалізують на ринку свою ва­лютну виручку за експортовану продукцію); фізичні особи (які реалізують наявну у них валюту через мережу обмінних валют­них пунктів);

- покупцями валюти є ті ж суб’єкти, що й її продавцями.

На страховому ринку основними прямими учас­никами фінансових операцій виступають:

- страховики, що характеризують суб’єктів фінансового ринку, які реалізують різні види страхових послуг (страхових продуктів). Основною функцією страховиків є здійснення всіх видів і форм страхування шляхом перейняття на себе за певну плату різноманітних видів ризиків із зо­бов’язанням відшкодувати суб’єкту страхування збитки при на­станні страхового випадку. Основними страховиками є: страхові фірми і компанії відкритого типу, які надають страхові послуги всім категоріям суб’єктів страхування; компанії пе­рестрахування ризику (перестраховики), які беруть на себе части­ну (або всю суму) ризику від інших страхових компаній (основ­ною метою операцій перестрахування є дроблення великих ри­зиків для зменшення сум збитку, який відшкодовується первинним страховиком при настанні страхового випадку);

- страхувальники характеризують суб’єктів страхового ринку, які купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою мінімізації своїх фінансових втрат при настанні страхової події. Страхувальниками виступають як юридичні, так і фізичні особи.

На ринку золота та інших дорогоцінних металів та до­рогоцінного каміння основними видами прямих учасників фінан­сових операцій є:

- продавці дорогоцінних металів та каміння, у якості яких можуть виступати: держава (реалізує частину свого золотого за­пасу); комерційні банки (реалізують частину своїх золотих аву­арів); юридичні та фізичні особи (при необхідності реінвестування коштів, які раніше були вкладені в цей вид активів (засобів те­заврації);

- покупцями дорогоцінних металів і каміння є ті ж суб’єкти, що і продавці (при відповідному нормативно-правовому регулю­ванні їх складу).

На ринку нерухомості основні суб’єкти поділяються на учасників первинного і вторинного ринку нерухомості.

Продавцями на первинному ринкунерухомості виступають поодинокі будівельні фірми та муніципальна влада. На вторинному ринку продавцями є рієлторські фірми, приватні особи. На вторинному ринку житла виділяється орендний сектор. Надання житла в оренду практикується як приватни­ми власниками, так і муніципальною владою.

Покупцями житла виступають рієлторські фірми, юри­дичні та фізичні особи. Окрім продавців і покупців, інфраструк­туру ринка житла утворюють агентства з нерухомості, оцінники житла, банки, що займаються кредитуванням та фінансуванням житлового будівництва, кредитуванням купівлі житла та іпотечними операціями, юристи, що спеціалізу­ються на операціях з нерухомістю, страхові компанії, інфор­маційні та рекламні структури.

Таким чином, суб’єкти фінансового ринку, що відносяться до першої групи – основних або прямих учасників ринку (продавців і покупців фінансових активів), мають певні відмінності та особливості залежно від того сегменту фінансового ринку, на якому вони виконують свої функції. Їх класифікацію можна подати у вигляді наступної таблиці (табл. 1).

 

Таблиця 1.Класифікація суб’єктів фінансового ринку – прямих учасників фінансових операцій

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.007 сек.)