АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хід роботи. Тема: Виміри на кресленні і розрахунок МЦХ

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. V. Організація виконання та захисту курсової роботи
 3. Автоматизация и роботизация
 4. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 5. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 6. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 7. Аналіз роботи системи
 8. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 9. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
 11. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 12. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ГРУП ЗМГГТ-11, ЗМГРБ-11

ЛАБОРОТОРНА робота № 12

 

Тема: Виміри на кресленні і розрахунок МЦХ. Оформлення креслення.

Мета: Отримання навиків вимірювання різних параметрів, нанесення різних типів розмірів.

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютер IBM РС, прикладна програма КОМПАС-ГРАФИК 5.5.

 

 

Хід роботи

 

1. Відкрити програму КОМПАС 5.Х.

2. Законспектувати та розглянути роботу команд вимірювання на панелі Измерений.

3. Законспектувати та розглянути команди нанесення різних типів розмірів та технологічних позначень на кресленні.

4. Відкрити файл креслення Черт-6 і зберегти його під ім’ям Черт-7.

5. Відкрити Вид 0.

6. Виконати креслення деталі відповідно до рисунка (на головному виді показаний спосіб побудови сполучення окружності з прямої, у даному випадку радіусами 5 і 3 мм).

а) видалити зображення шестикутника і перемістити фігуру нагору;

б) побудувати другу проекцію (вид зверху) відповідно до розмірів на малюнку, використовуючи, наприклад, вертикальні лінії (команду Вертикальная прямая) між проекціями як лінії зв'язку.

 

При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.003 сек.)