АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 2.1. Теорема додавання ймовірностей несумісних подій

Читайте также:
 1. S-M-N-теорема, приклади її використання
 2. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 3. А) Додавання векторів
 4. Алгебра випадкових подій
 5. Види подій
 6. Випадкові події. Класифікація подій
 7. Випишіть українські землі, що напередодні 1941 р. були приєднані до складу УРСР, зазначте, коли і внаслідок яких подій це сталося.
 8. Висновки до 3 розділу
 9. ВІДЦЕНТРОВІ ПИЛЕОСАДНІІ СУСПЕНЗІЙНО- РОЗДІЛЬНІ АПАРАТИ (ЦИКЛОНИ)
 10. Властивості ймовірностей подій
 11. Властивості щільності ймовірностей
 12. Внешние эффекты (экстерналии). Теорема Коуза.

 

Означення: Сумою двох подій А і В називається подія А+В, яка полягає в появі події А або події В, або обох цих подій.

Наприклад:

 

1. Якщо з гармати зроблено два постріли і подія А - попадання з першого пострілу, подія В – попадання з другого пострілу, тоді А+В – попадання при першому або при другому пострілі, або при обох пострілах.

Якщо дві події А і В – несумісні, тоді А+В – подія, яка полягає в появі однієї з цих подій.

 

2. Підприємство одержало більший прибуток за рахунок виконання наступних заходів. Подія А - збільшення обсягів випуску продукції, подія В – зменшення собівартості продукції, тоді А+В – підприємство або збільшило обсяг випуску продукції, або зменшило її собівартість, або одночасно і збільшило обсяг і зменшило собвартість продукції.

 

Теорема: Ймовірність появи однієї з двох несумісних подій, не має значення якої, дорівнює сумі ймовірностей цих подій.

 

. (2.1)

 

Доведення

 

Нехай п – загальне число можливих елементарних результатів випробування; т1число результатів сприятливих події А; т2 - число результатів сприятливих події В.

Число елементарних результатів сприятливих або події А або події В, дорівнює події т12. Значить,

Приклад:

1. Токар виготовив 30 болтів, з яких 10 мідних, 5 зі сплаву нікеля і 15 залізних. Вся вироблена продукція зберігається у ящику.Знайти ймовірність того, що робітник навмання витягне не залізний болт.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)