АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ Й УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

Читайте также:
 1. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 2. Б) суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними
 3. Багатоманітність і взаємодія культур
 4. Взаємодія культур і національна самобутність народів. Тенденції культурної універсалізації та її форми.
 5. Взаємодія мов.
 6. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян
 7. Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ
 8. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 9. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 10. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 11. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища

Згадаєте! Що таке спадкоємна й неспадкоємна мінливість, однояйцовые близнюки?

Одна із центральних проблем генетики - з'ясування співвідносної ролі генотипу й умов середовища перебування на формування фенотипу організмів. Учені давно вже звернули увагу на той факт, що однояйцовые близнюки, тобто організми з однаковим генотипом, будуть відрізнятися по фенотипі, якщо розвивалися в різних умовах. У цьому випадку ми зіштовхуємося із проявом неспадкоємної мінливості. Її дослідження дозволяють з'ясувати, яким образом спадкоємна інформація реалізується в певних умовах, яке їїзначення у формуванні пристосованості організмів в умовах, що змінюються, середовища перебування. Вивчення неспадкоємної мінливості має й практичне значення: створюючи нові породи й сорти організмів, селекціонери завжди повинні відрізняти спадкоємні зміни від неспадкоємних і знаходити ті умови, при яких найбільше чітко виражаються у фенотипі корисні для людини стану ознак і придушуються прояви шкідливих.

МоДификационная мінливість і її властивості. Модификаци-онная (від лат. модус - міра, вид і фацио - роблю) мінливість-це зміни ознак організму (його фенотипу), викликані змінами умов середовища перебування й не пов'язані зі змінами генотипу. Модифікації - це реакції на зміну інтенсивності дії певних умов середовища перебування,

однакові для всіх генотипически однорідних організмів. Наприклад, у всіх екземплярів рослини стрелолиста, занурених у воду, утворяться довгі й тонкі листи, тоді як у зростаючих на суші - вони стреловидные. У тих же екземплярів, які занурені у воду частково, утворяться листи обох типів {мал. 73). У денного метелика пестрокрыльницы мінливої основне тло крил залежить від температури, при якій розвивалися лялечки: з тих, що перезимували виходять метелика із цегляно-червоним, а з тих, що розвивалися в умовах високих літніх температур, - чорним тлом крил {мал. 73).

Ступінь виразності модифікацій прямо залежить від інтенсивності й тривалості дії на організм певного фактора. Так, у дрібного рачок^-артемії ступінь опушенно-сти задньої частини черевця залежить від солоності води: вона виражена тим чіткіше, чим нижче солоність води (мал. 73).

Довгий час велися дискусії про те, успадковуються або не успадковуються зміни станів ознак, придбаних організмом під час індивідуального розвитку. Те, що модифікації не успадковуються, довів німецький учений А. Вейсман (1834-1914). Протягом багатьох поколінь він відрізав мишам хвости, але в безхвостих батьків завжди народжувалися хвостаті нащадки (згадаєте, що в таких порід собак, як ротвейлеры, добермани й ін. операцію по укорочуванню хвоста доводиться повторювати із щенятами кожного нового калу).Як показали численні дослідження, модифікації можуть зникати протягом життя однієї особини, якщо припиняється дія фактора, що викликав їх. Наприклад, засмага, придбана людиною влітку, поступово зникає в осінньо-зимовий період. Якщо рослина стрелолист {мал. 73) пересадити з води на сушу, то нові, що утворилися після пересадження, листи будуть мати не витягнуту, а стреловидную форму. Однак деякі модифікаційні зміни, що виникли переважно на ранніх етапах індивідуального розвитку, можуть зберігатися протягом всього особини життя, але в спадщину не передаються. Наприклад, скривлення костей нижніх кінцівок (рахіт) зберігається протягом всього життя. Але в батьків, що перехворіли в дитинстві рахітом, можуть народитися нормальні діти, якщо під час свого розвитку вони одержали необхідну кількість вітаміну D.

Другой приклад модифікацій, що зберігаються протягом всього , життя - це диференціація личинок медоносної бджоли, з яких повинні були розвиватися самки, на цариць і робітників особин. З личинок, що розвиваються в особливих великих комірках і питающихся тільки «молочком», вироблюваним особливими залозами робочих бджіл, розвиваються цариці. З личинок, яких вигодовують пергою (сумішшю меду й пилка), розвиваються робочі особини (недорозвинені самки, нездатні до розмноження).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)