АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія перевірки герметичності цементного каменю в затрубному просторі свердловини

Читайте также:
 1. Б. Сенсор-технологія
 2. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 3. БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА Й КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ
 4. Виготовлення цегли, каменю, бетонних та залізобетонних виробів
 5. Властивості тампонажного каменю
 6. Дія адміністративно-правових норм у часі, просторі і за колом осіб.
 7. Дія нормативних правових актів в просторі і за колом осіб
 8. Дія нормативно-правового акта в просторі і за колом осіб
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ РОЗДІЛУ «ДИДАКТИКА»
 10. Задачі для самоперевірки
 11. І. Статистичні гіпотези. Статистичний критерій перевірки нульової гіпотези.
 12. Інтуїтивна та раціональна технологія прийняття управлінських рішень. Етапи процесу, прийняття рішень

 

Термінологічний словник:

Конструкцією свердловини називається схема її устрою, у якій указуються зміни діаметрів буріння по мірі заглиблення, діаметри й глибини спуску колон обсадних труб, а також місця й способи тампонування..

Напрямна колона служить для закріплення устя свердловини від розмиву глинистим розчином і направлення циркуляційного розчину.

При бурінні глибоких свердловин установлюється колона труб, що слідує за напрямною і називається кондуктором.

Кондуктор, що установлюється за напрямною обсадною колоною, який служить для перекривання товщи нестійких, водовбирних або водоносних порід, що залягають у верхній частині геологічного розрізу.

Проміжна (технічна) колона встановлюється тільки при необхідності перекриття не закріплених напрямною трубою, або кондуктором водоносних горизонтів, які мають схильність до обвалів і поглинання промивної рідини (Див. термінологічний словник до теми № 10).

Трубні башмаки -служать для запобігання нижнього кінця обсадної колони від зминання й полегшення її просування при спуску в свердловину.

Трубні хомути використають для захоплення труб при їхньому спуску й підйомі, а також для підтримування обсадної колони над устям свердловини у завислому положенні.

Тампонування- заповнення в`язким і щільним водонепроникним матеріалом міжтрубного або позатрубного кільця свердловини.

Постійне тампонування виконується на тривалий час, як правило, на весь строк існування свердловини (Див.термінологічний словник до теми № 10).

Тимчасове тампонування призначається для ізоляції окремих водоносних (нафто- і газоносних) горизонтів один від одного для роздільного їхнього дослідження й виконується на термін проведення випробування свердловини (Див.термінологічний словник до теми № 10).

Тампонування глиною застосовується переважно при бурінні неглибоких розвідницьких або гідрогеологічних свердловин для ущільнення затрубної частини обсадної колони, що закриває водоносний шар з невисоким тиском.

Цементуваннямназивається тампонування свердловин за допомогою цементного розчину або матеріалами, які вміщають цемент .

 

 

ЛЕКЦІЯ № 11

Тема: «ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛАШТУВАННЯ ВОДОПРИЙМАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ФІЛЬТРОВИХ ТА БЕЗФІЛЬТРОВИХ СВЕРДЛОВИН»План:

1. Основні поняття про водоприймальну частину свердловини.

2.Технологія облаштування свердловин фільтрами.

3.Безфільтрові свердловини. Технологія буріння.

4.Розрахунки при облаштуванні безфільтрових свердловин.

5.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)