АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Термодинаміка гальванічного елемента

Читайте также:
 1. XIV.2. Термодинаміка електрохімічних систем
 2. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 3. Елементами соц. структури є соц.спільнота та соц. група.
 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ТА ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
 5. МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОГО ТРАНСПОРТУ З тягового елемента
 6. МЕМБРАННІ АПАРАТИ З РУЛОННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
 7. Методика навчання учнів елементарним геометричним побудовам. Позначення фігур.
 8. Об'єктивними елементами знання в самому суб'єкті, в різних його рівнях і структурах.
 9. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТАРНА ОДИНИЦЯ ЕВОЛЮЦІЇ
 10. Приклад креслення елемента схеми алгоритму
 11. Створення макросів, функцій користувача, форм з елементами управління у додатках Microsoft Office

Різниця потенціалів на кінцях рівноважного електрохімічного ланцюга визначається зміною енергії Гіббса (максимальною корисною роботою) відповідної хімічної реакції. Вона називається електрорушійною силою (е.р.с.) цього ланцюга (гальванічного елемента).

Е.р.с. електрохімічної системи (ланцюга), складеної з досліджуваного електроду і стандартного водневого електроду (потенціал якого при нормальних умовах дорівнює нулю) називають електродним потенціалом.

Величина електродного потенціалу визначається рівнянням Нернста

 

j = j0 + (RT/nF)lnaMez+ = j0 + +(RT/nF)ln(CMez+. Mez+).

У цьому рівнянні а, С та , відповідно, - активність (моль/л), молярна концентрація (моль/л) та коефіцієнт активності іонів, які впливають на значення потенціалу електрода; j0 - стандартний потенціал електрода (потенціал при активності потенціалвизначальних іонів, що дорівнює aMez+ = 1 моль/л). Значення стандартних потенціалів наводяться в довідниках.

Рівняння Нернста використовується також для визначення активності (концентрації) іонів електролітів та наступного розрахунку різних фізико-хімічних величин (рН, розчинності, добутку розчинності важкорозчинної солі тощо). Зміна потенціалу досліджуваного електрода залежно від кількості доданого електроліту дозволяє проводити потенціометричне титрування і визначати, наприклад, концентрації початкових розчинів.

Методи визначення різноманітних фізико-хімічних величин зі значень електрорушійних сил (потенціалів) одержали назву електрометричних.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)