АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Царина застосування методу природного електричного поля

Читайте также:
 1. Cутність та умови застосування міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів.
 2. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 3. А. Рішення на застосування одного з перших трьох режимів радіаційного захисту
 4. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 5. Акти офіційного тлумачення (інтерпретаційні акти) – це правові акти, прийняті компетентними державними органами, що містять роз’яснення норм права або порядку їх застосування.
 6. Акти правозастосування, їх види
 7. Алгоритм вибіркового методу
 8. Алгоритм методу добутків
 9. Аппроксимация по методу наименьших квадратов
 10. Б. Рішення на застосування четвертого або п'ятого режимів радіаційного захисту
 11. Блок-схема по методу Штейнберга
 12. Види актів застосування норм права

 

Уперше метод природного електричного поля для розшуку родовищ ко-рисних копалин застосували на початку XX ст. і в подальшому його теорію пе-реважно опрацьовували для розшуків сульфідних родовищ (сірчаного та мідно-го колчедану, сульфідно-нікелевих, сульфідно-каситеритових, рідше – залізних та марганцевих руд).

З накопиченням досвіду робіт і розширенням територій досліджень методом ПС царина його застосування значно збільшилася, охопивши розшуки і розвіду вання родовищ графіту й антрациту

Дещо пізніше, окрім полів, зумовлених наявністю в розрізі електронно-провідних об'єктів, виявлено поля іншого походження, які створювали своєрід-ний фон перешкод. З часом деякі з них стали предметом спеціальних досліджень і їх почали використовувати під час вирішення конкретних тичних завдань. Сьогодні ці поля з успіхом діагностують і використовують для

 

 

Рис. 2.35.. Крива потенціалу природного поля над поліметалічним піротиновим покладом:

/ – наноси; 2 – корінні породи; 3 – первинні сульфідні руди

 

визначення напряму і оцінювання швидкості руху підземних ґрунтових вод крізь проникні гірські породи, зокрема, для:

· картування тектонічно послаблених зон, якщо вони є шляхами, вздовж яких відбувається розвантаження поверхневих вод у глибші горизонти розрізу;

· розшуку ґрунтових вод, що залягають неглибоко;

· розшуку висхідних карстових вод;

· дослідження фільтраційних властивостей ложа водосховищ і причин фільтраційних втрат в озерах;

· розшуку місць фільтрації в греблях;

· вивчення осувних і прогнозування карстопровальних явищ;

 

 

Рис. 2.36.. Карта ізоліній ПЕП над смугою графітових сланців (за Н. А. Нікіфоровим): 1 – графітисті породи;

2 ізолінії потенціалу.

· визначення фільтраційних втрат;

· дослідження причин втрат води у ріках;

· локалізації ділянок фільтрації підземних вод крізь основу гребель та інших інженерних споруд

·

       
 
Рис. 2.37. Схематичні криві потенціалу фільтраційного (а) і дифузійного (б) полів по профілю, що перетинає русло ріки (за А. П. Кримовим).  
 
Рис. 2.38. Криві потенціалу природного поля, зняті на поверхні й у штольні Олександрівського родовища (Рудний Алтай) (за Б. І.Свєшніковим): / – наноси; 2— порфіроїди; 3 – туфолави кварцових порфірів; 4 – хлорито-глинясті сланці; 5 – пісковики; 6 – багаті мідні руди; 7 – вкраплені мідні руди; 8– криві потенціалу
  


І, нарешті, варто згадати можливості природного електричного поля, пов'язані з дослідженнями корозійного стану металевих споруд (підземних трубопроводів тощо), які, на нашу думку, мають добрі перспективи.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)