АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ

Читайте также:
 1. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 2. Вивід декількох графіків в одне графічне вікно
 3. Випишіть військові операції часів Першої світової війни (укажіть хронологічні межі), які відбувалися на Україні. Зазначте час їх проведення.
 4. Властивості лінії графіків
 5. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з навчальної дисципліни «Договірне право»
 6. Графіка
 7. Для військових психологів щодо підготовки особового складу підрозділів і частин до участі в бою і проведення психологічної реабілітації військовослужбовців із БПТ
 8. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
 9. Етапи проведення аналізу фінансового стану
 10. З курсу «Нарисна геометрія та інженерна графіка»
 11. Загальні вимоги до організації і проведення рухливих ігор.
14.11.2012 розподіл тем
15.11.2012 розподіл тем
16.11.2012 розподіл тем
19.11.2012 ознайомлення з вимогами до написання роботи
20.11.2012 ознайомлення з вимогами до написання роботи
21.11.2012 ознайомлення з вимогами до написання роботи
22.11.2012 ознайомлення з вимогами до написання роботи
23.11.2012 ознайомлення з вимогами до написання роботи
19.12.2012 перегляд підібраного матеріалу
20.12.2012 перегляд підібраного матеріалу
21.12.2012 перегляд підібраного матеріалу
24.12.2012 перегляд підібраного матеріалу
25.12.2012 перегляд підібраного матеріалу
26.12.2012 перегляд матеріалу в електронному вигляді
27.12.2012 перегляд матеріалу в електронному вигляді
28.12.2012 перегляд матеріалу в електронному вигляді
07.01.2013 перегляд матеріалу в електронному вигляді
08.01.2013 перегляд матеріалу в електронному вигляді
09.01.2013 перегляд матеріалу в електронному вигляді
10.01.2013 здача дипломнї роботи на рецензію
11.01.2013 здача дипломнї роботи на рецензію
14.01.2013 попередній захист
15.01.2013 попередній захист
16.01.2013 захист дипломної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання

Методичного об’єднання

№____ від «___»_______2014 р.

До виконання дипломної роботи з професії

«Секретар керівника ( підприємства, установ, організації).


1 | 2 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.006 сек.)