АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Основні законодавчі акти про охорону праці

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Атестація робочих місць за умовами праці.
 3. Б) Основні властивості операцій над множинами
 4. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 5. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 6. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
 7. Бюджетна система України: основні характеристики
 8. Види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці
 9. Види міжнародного поділу праці.
 10. Види навчання з питань охорони праці. Організація навчання.
 11. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 12. Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму

1. Основний законодавчий акт про охорону праці в Україні:

а) Закон „Про охорону праці”;

б) Конституція УРСР;

в) Державні Статути України;

г) Конституція України.

 

2. Який законодавчий акт визначає правові засади і гарантії працівників, регулює трудові відносини:

а) Закон „Про охорону праці”;

б) Кодекс законів про працю;

в) Закон „Про охорону здоров’я”;

г) Закон „Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, замовленими народженням та похованням”.

 

3. Коли був прийнятий Закон „Про охорону праці” і скільки він має розділів?

а) прийнятий 21.11.2002 і має 22 розділи;

б) прийнятий 01.01.2003 має 10 розділів;

в) прийнятий 16.10.97 і має 11 розділів;

г) прийнятий 21.11.2002 і має 8 розділів.

 

4. Яке максимальне навантаження за санітарними нормами допускається жінкам і дітям згідно КЗпП?

а) до 10 кг;

б) до 7 кг;

в) до 12 кг;

г) до 15 кг.

 

5. Як називається розділ V Закону „Про охорону праці”?

а) Стимулювання охорони праці;

б) Державне управління охороною праці;

в) Нормативно-правові акти з охорони праці;

г) Прикінцеві положення.

 

6. Згідно КЗпП для здачі вступних іспитів до ВЗО працюючій молоді надається відпустка:

а) 15 календарних днів;

б) 10 календарних днів;

в) 20 робочих днів;

г) 20 календарних днів.

 

7. Яких видів можуть бути Державні нормативні акти з охорони праці?

а) профільні та загальнодержавні;

б) міжгалузеві і галузеві;

в) промислові і аграрні;

г) нормативні акти підприємств.

 

8. Що таке СНіП згідно питань з охорони праці?

а) інформаційні системи обліку;

б) міжнародні норми держав СНД;

в) галузеві норми технологічного проектування;

г) будівельні норми і правила.

 

9. Який є контроль за дотриманням вимог з охорони праці?

а) державний;

б) адміністративно-громадський;

в) відомчий;

 

10. Яку відповідальність несуть працівники за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці?

а) у вигляді штрафів та дисциплінарну;

б) адміністративну;

в) кримінальну;

г) усі вищезгадані, в залежності від виду наслідків порушення.

 

11. Які нормативні документи регламентують діяльність в галузі охорони праці?а) накази керівника, стандарти, закони, ГОСТи;

б) Конституція, ГОСТи, накази, вказівки, правила та норми;

в) Кодекс Законів про Працю (КЗпП), Законодавство з охорони праці, ГОСТи.

г) накази, стандарти, закони,ГОСТи, Конституція, вказівки, правила та норми.

 

12. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

а) громадські організації, зареєстровані в установленому порядку;

б) профспілки;

в) прокуратура.

г) інспекція Держнаглядохоронпраці.

 

13. Державний міжгалузевий нормативний акт про охорону праці - це ДНАОП:

а) галузевий нормативний акт;

б) загальнодержавного користування;

в) що діє у межах підприємства;

г) відомчий нормативний акт.

 

14. Санітарні правила та норми затверджуються:

а) Міністерством аграрної політики України;

б) Міністерством внутрішніх справ України;

в) Міністерством охорони здоровя України;

г) Держнаглядохоронпраці.

 

15. Яку відповідальність несуть роботодавці за порушення Законодавства з охорони праці?

а) адміністративну, дисциплінарну, кримінальну;

б) матеріальну, дисциплінарну, кримінальну;

в) дисциплінарну, матеріальну, адміністративну, кримінальну.

г) матеріальну, кримінальну, адміністративну.

 

Тема: Організаційні питання охорони праці.

1. При наявності якої кількості працюючих на підприємствах, установах та організаціях обов’язково створюється служба охорони праці:

а) не менше 40;

б) не менше 50;

в) не менше 80;

г) не менше 100.

 

2. Хто проводить фінансування робіт з охорони праці на приватних підприємствах:

а) головний бухгалтер;

б) Міністерство праці;

в) роботодавець;

г) органи місцевого самоврядування.

 

3. Як називається планування робіт з охорони праці на тривалий період часу:

а) перспективним;

б) оперативним;

в) поточним;

г) річним.

 

‡агрузка...

4. Скільки міститься розділів у Законі України «Про охорону праці»:

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 8.

 

5. Як часто, всі посадові особи обов’язково проходять навчання і перевірку знань із питань охорони праці:

а) раз на півроку;

б) раз на рік;

в) раз на два роки;

г) раз на три роки.

 

6. Як називається інструктаж, який проводиться на робочому місті до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу:

а) вступний;

б) первинний;

в) повторний;

г) цільовий.

 

7. Де реєструється проведення інструктажів та стажування працівників:

а) в журналах інструктажівз питань охорони праці на робочому місці;

б) в трудову книгу;

в) в журнал-ордер № 11;

г) в журнал-ордер № 10;

 

8. Чи має право керівник підприємства звільнити від проходження стажування працівника з стажем роботи за відповідною професією більше

3-х років:

а) має;

б) не має;

 

9. Назвіть два найпоширені методи дослідження виробничого травматизму:

а) статистичний і економічний;

б) монографічний і психофізіологічний;

в) статистичний і монографічний;

г) економічний і психофізіологічний.

 

10. Протягом скількох днів проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків:

а) не більше 5 робочих днів;

б) не більше 10 робочих днів;

в) не більше 20 робочих днів;

г) 15 робочих днів.

 

11.За стан охорони праці на підприємстві відповідає:

а) роботодавець;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) головний інженер

г) головний бухгалтер

 

12) Інструкції з охорони праці розробляє:

а) роботодавець;

б) керівник робіт;

в) спеціаліст з охорони праці;

г) головний інженер

 

13. Вищий орган контролює за станом охорони праці:

а) Генеральна прокуратура;

б) Держпромгірнагляд;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Верховна Рада.

 

14. Вищий орган управління охороною праці:

а) Генеральна прокуратура;

б) Держпромгірнагляд;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Верховна Рада.

 

15. Контроль за станом охорони праці поділяється на:

а) державний;

б) відомчий;

в) адміністративно-господарський;

г) громадський.

 

16. Для підприємств незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше:

а) 0,2 відсотка від фонду оплати праці;

б) 0,5 відсотка від реалізованої продукції;

в) 0,2 відсотка від реалізованої продукції;

г) 0,5 відсотка від фонду оплати праці;

 

17. Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитися не рідше:

а) 1 разу на рік;

б) 1 разу на 6 місяців;

в) 1 разу на 2 роки;

г) 1 разу на 3 роки.

 

18. З якою періодичністю роботодавець зобов’язаний організовувати медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці?

а) 1 раз на рік;

б) 1 раз на 6 місяців;

в) 1 раз на 2 роки;

г) 1 раз на 3 роки.

 

19. Для прийняття на роботу підлітка віком 14 -15 років повинен бути дозвіл:

а) з міліції;

б) з місцевої адміністрації;

в) одного з батьків, або особи яка його замінює;

г) зі школи.

 

 

20. Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

а) громадські організації, зареєстровані в установленому порядку;

б) профспілки;

в) прокуратура;

г) інспекція Держнаглядохоронпраці.

 

21. Служба охорони праці на підприємстві невиробничої сфери створюється з кількістю працюючих:

а) менше 20 осіб;

б) 20 – 50 осіб;

в) більше 50 осіб;

г) більше 100 осіб.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.016 сек.)