АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Вивчення та добір засобів індивідуального захисту

Читайте также:
 1. II. Вивчення нового матеріалу.
 2. II. Вивчення нового матеріалу.
 3. II. Вивчення нового матеріалу.
 4. II. Вивчення нового матеріалу.
 5. II. Вивчення нового матеріалу.
 6. II. Вивчення нового матеріалу.
 7. II. Вивчення нового матеріалу.
 8. II. Вивчення нового матеріалу.
 9. II. Вивчення нового матеріалу.
 10. II. Вивчення нового матеріалу.
 11. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 12. А) поглиблене вивчення курсу.

1.Які з респіраторів відносяться до універсальних:

а) Снежок, РУ-60;

б) Астра-2, Снежок, РПГ-67;

в) Кана, ШБ-1;

г)Ф-62Ш, У-2К.

 

2.Засоби захисту органів дихання поділяються на:

а) фільтруючі;

б) ізолюючі;

в) каски,

г)респіратори.

 

3. Фільтруючі засоби захисту органів дихання використовуються:

а) вміст кисню у забрудненому повітрі не менше 16-18% по об»єму;

б) концентрація шкідливих речовин перевищує норми , але не більше чим на 0,5%;

в) відома назва забруднюючої речовини;

г) невідома назва забруднюючої речовини.

 

4. Ізолюючі засоби захисту органів дихання використовуються:

а) вміст кисню у забрудненому повітрі менше 16-18% по об»єму;

б) концентрація шкідливих речовин перевищує норми більш чим на 0,5%;

в) відома назва забруднюючої речовини;

г) невідома назва забруднюючої речовини.

 

5.Скільки клапанів має респіратор ШБ-1:

а) один клапан;

б) два клапани;

в) чотири клапани;

г) бесклапанний.

 

6.Що показує цифра у респіраторів «Лепесток-5», «Лепесток-40», «Лепесток-200»:

а) вміст кисню;

б) кількість разів перевищення ГДК;

в) кількість фільтрів;

г) кількість патронів.

 

7.Строк служби респіраторів ШБ-1 "Лепесток" при роботі з аерозолями:

а) від 10 до 20 змін;

б) від 1 до 10 змін;

в) від 1-5 змін;

г) 1 зміна.

 

8. Не захищає від пилу один з наступних респіраторів:

а) РУ-60;

б) Астра-2;

в) РПГ-67;

г) ШБ-1.

 

9).Марки патронів, що має РПГ-67:

а) А, В, КД,Г, Е, М, СО;

б) А, В, КД, Г.

в) А, В, КД, Е;

г) А, Г,М, СО.

 

10. Скильки патронів має РУ-60:

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) не має патронів.

 

11. Довжина шланга в ПШ-1:

а) 20 метрів;

б) 10 метрів;

в) 25 метрів;

г) 5 метрів.

 

12. Подача повітря в ПШ-2 здійснюється за допомогою:

а) вентилятора;

б) компресора;

в) кисневої подушки;

г) повітродувки.

 

13. Класифікація одягу (одяг поділяється на):

а) робочий, спеціальний, відомчий,технологічний

б) робочий, спеціальний;

в) робочий, домашній, святковий;

г) відомчий, технологічний.

 14. На кожного робітника, кому видасться спецодяг та інші ЗІЗ,заводиться :

а) індивідуальна картка;

б) Особиста картка;

в) розрахункова картка;

г) спеціальна картка.

 

15.Щоб добрати розмір респіратора, для цього треба зробити наступні заміри:

а) окружність голови та овал голови;

б) відстань від переносіци до підборіддя;

в) окружність голови та овал голови; відстань від переносіци до підборіддя;

г) півокружність голови та відстань від переносіци до підборіддя.

 

16. Визначити необхідну кількість пар рукавиць на поточний рік для працівників зрошуваної дільниці агропідприємства.

Вихідні дані:

- N кількість працівників 10;

- q термін придатності однієї пари (строк служби) 0,5місяця.

а) 100;

б) 120;

в) 240;

г) 300.

 

Тема: Електробезпека робочих місць.

 

1. Які електротравми не відносяться до місцевих травм?

а). електричні опіки, електричні знаки;

б). електроофтальмія, механічні пошкодження;

в). пошкодження внутрішніх органів;

г). металізація шкіри, електричні опіки.

 

2. Який найменший електричний опір верхнього шару шкіри людини?

а). не більше 4 Ом;

б). 50 ׃ 100 Ом;

в). 600 Ом;

г). 10 Ом.

 

3. При якій відносній вологості умови роботи вважаються умовами з підвищеною електронебезпекою?

а). менше 40%;

б). більше 75%;

в). 40 ׃ 60%;

г). 50%.

 

4. До роботи по обладнанню електрообладнання допускаються особи:

а). не молодші 16 років;

б). не молодші 18 років;

в). не молодші 20 років;

г). не молодші 25 років.

 

5. З якою періодичністю проводяться медичні огляди осіб, що обслуговують електрообладнання?

а). один раз за 6 місяців;

б). один раз за 12 місяців;

в). один раз за 24 місяці;

‡агрузка...

г). один раз за 3 роки.

 

6. З якою періодичністю проводиться перевірка знань ПТЕ для персоналу, що обслуговує електроустановки?

а). один раз за 6 місяців;

б). один раз за 9 місяців;

в). один раз за 12 місяців;

г). один раз за 2 роки.

 

7. Яким повинен бути опір ізоляції в електроустановках з напругою до 1000 В?

а). не менше 1 МОм;

б). не менше 0,5 МОм;

в). не менше 0,1 МОм;

г). не більше 1 МОм.

 

8. Яким повинен бути опір заземлюючого пристрою в електроустановках з напругою до 1000 В?

а). не більше 0,5 Ом;

б). не більше 10 Ом;

в). не більше 5 Ом;

г). не більше 4 Ом.

 

9. В якому з перерахованих видів грунту найменший електричний опір?

а). суглинок;

б). чорнозем;

в). пісок;

г). глина.

 

10. Який з перерахованих засобів електрозахисту відноситься до колективних?

а). ізолюючі рукавички;

б). захисне відключення;

в). діелектричні галоши;

г). захисні окуляри.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.012 сек.)