АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На підставі яких правових норм і яку відповідь має надати прокурор?

Читайте также:
 1. Exercise 8 Виберіть правильну відповідь.
 2. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.
 3. Виберіть правильну відповідь
 4. Виберіть правильну відповідь
 5. Виберіть правильну відповідь
 6. Використання функцій ДМАКС,ДМИН,ДСРЗНАЧ EXEL.Надати приклади.
 7. Використання функцій СУММ, БДСУММ, СУММЕСЛИ в Excel . Надати приклади.
 8. Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому цим Кодексом, з підстав, передбачених статтею 394 цього Кодексу.
 9. ВІДПОВІДЬ ЗАПОРОЖЦІВ
 10. Вірна відповідь: 3) формалізований і стихійний.
 11. Г) правильна відповідь закладена у варіантах А), Б), В)
 12. Дайте коротку відповідь
4. У виправну колонію середнього рівня безпеки 30 грудня надійшов Указ Президента України про дострокове звільнення В. у зв’язку з помилуванням. В. був активним учасником художньої самодіяльності і мав брати участь у концерті засуджених 31 грудня і 1 січня. Начальник установи попросив В. залишитися на святкові дні. В. погодився, що звільнення відбудеться 2 січня. Прокурор був поінформований про залишення В. у колонії до 31 грудня. Дайте правову оцінку ситуації. Як повинен відреагувати прокурор? 5. Засуджений неповнолітній С. був звільнений від відбування покарання з виховної колонії. Батьки та родичі неповнолітнього не з’явилися до колонії у день його звільнення. Як має діяти адміністрація колонії?

 


Питання для підготовки до Заліку

 1. Поняття та напрями кримінально-виконавчої політики України.
 2. Кримінально-виконавче право: поняття, предмет і методи.
 3. Джерела кримінально-виконавчого права.
 4. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України.
 5. Характерні особливості кримінально-виконавчої системи України.
 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби.
 7. Міжнародні стандарти поводження із засудженими.
 8. Основи правового статусу засуджених.
 9. Основні права засуджених.
 10. Основні обов’язки засуджених.
 11. Державна пенітенціарна служба України як орган виконання покарань.
 12. Кримінально-виконавча інспекція як орган виконання покарань.
 13. Державна виконавча служба як орган виконання покарань.
 14. Гауптвахта як установа виконання покарань.
 15. Дисциплінарний батальйон як установа виконання покарань.
 16. Арештний дім як установа виконання покарань.
 17. Виправний центр як установа виконання покарань.
 18. Спеціальні виховні установи, їх характеристика.
 19. Міжнародний контроль за виконанням кримінальних покарань.
 20. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань.
 21. Відомчий контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань.
 22. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.
 23. Виконання покарання у виді штрафу.
 24. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
 25. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 26. Виконання покарання у виді громадських робіт.
 27. Виконання покарання у виді виправних робіт.
 28. Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.
 29. Виконання покарання у виді конфіскації майна.
 30. Виконання покарання у виді арешту.
 31. Особливості відбування покарання у виді арешту стосовно військовослужбовців.
 32. Виконання покарання у виді обмеження волі.
 33. Праця осіб, засуджених до обмеження волі. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі.
 34. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі.
 35. Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.
 36. Класифікація засуджених до позбавлення волі і їх розподіл за видами установ виконання покарань.
 37. Структурні дільниці виправних і виховних колоній.
 38. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях.
 39. Режим у колоніях та засоби його забезпечення.
 40. Умови відбування покарання в колоніях.
 41. Особливості відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання.
 42. Особливості відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання.
 43. Особливості відбування покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки.
 44. Особливості відбування покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.
 45. Праця засуджених до позбавлення волі.
 46. Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі.
 47. Застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до позбавлення волі.
 48. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі.
 49. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній.
 50. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками.
 51. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми.
 52. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.
 53. Підстави і порядок звільнення засуджених від відбування покарання.
 54. Звільнення на підставі закону про амністію та акта про помилування.
 55. Звільнення у зв’язку зі скасуванням вироку і закриттям кримінальної справи.
 56. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
 57. Звільнення у зв’язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку.
 58. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання.
 59. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання.
 60. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

 

‡агрузка... 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)