АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. Методичні вказівки – Місцеве самоврядування

Читайте также:
 1. Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють стягнення державного мита.
 2. Законодавчі та нормативно-правові документи, стандарти
 3. Інформаційні, термінологічні і нормативно-правові аспекти правоохоронної діяльності митних органів
 4. Міжнародні нормативно-правові акти
 5. Навчальна література та нормативно-правові акти
 6. Нормативно-правові акти
 7. Нормативно-правові акти
 8. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
 9. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
 10. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
 11. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
 12. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Методичні вказівки – Місцеве самоврядування

Укладач – ст. викл. Пономаренко О.В.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Семінар 1. Право місцевого самоврядування – комплексна галузь права. Право місцевого самоврядування як наука і навчальна дисципліна.

План.

1. Поняття і предмет права місцевого самоврядування як комплексної галузі права.

2. Методи правового регулювання відносин у сфері місцевого самоврядування.

3. Правові норми та інститути муніципального права.

4. Джерела права місцевого самоврядування.

5. Муніципально – правові відносини.

6. Система муніципального права як комплексної галузі права.

7. Право місцевого самоврядування як наука.

8. Право місцевого самоврядування як навчальна дисципліна.

 

Завдання для індивідуальної роботи

Підготувати реферати з таких питань:

1. Історичні основи місцевого саврядування.

2. Муніципально – правові інститути.

3. Особливості норм муніципального права.

4. Місце муніципального права в правовій системі України.

5. Шляхи вдосконалення організації місцевого самоврядування в Україні.

6. Методологія науки муніципального права.

7. Сучасні теорії муніципального права.

8. Конституційно-правова модель організації місцевого самоврядування в Україні.

Завдання для самостійної роботи

1. В чому полягає відмінність понять «муніципальне право» та «право місцевого самоврядування», та які їх спільні риси?

2. Дайте визначення поняттю місцеве самоврядування в України як галузі права. Наведіть аргументи, які доводять можливість та доцільність виділення муніципального права України в самостійну галузь національного права.

3. Назвіть та охарактеризуйте основні джерела права місцевого самоврядування як галузі права. Яке місце в системі джерел займає статут територіальної громади?

4. У чому полягають особливості норм права місцевого самоврядування в України? Порівняйте норми права місцевого самоврядування з нормами інших галузей права: конституційного, адміністративного, екологічного.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. [Текст] //Офіційний Вісник України. 2010, 72/1 від 01.10.2010, ст. 2598.2. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/

3. Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15.10.1985р. (ратифікована Законом України №452/97-ВР від15.07.1997р.).[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/

5. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" від 11.07.2002р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov. ua/

6. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/

7. Постанова Верховної Ради України "Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування" від 05.06.2003р.// Відомості Верховної Ради. – 2003. - №46. - Ст.369.

8. Постанова Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань "Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування" від 15.червня 2005р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №16. – Ст.144.

Основна література:

1. Біленчук П., Кравченко В., Підмогильний М. Місцеве самоврядування в Україні. К., 2000.

2. Бойко В. Деякі аспекти теорії та історії місцевого самоврядування //Організація роботи керівника територіальної громади: Навчально-методичний збірник /Укладач М.В. Бойко. – Чернігів, 2006. – С. 38-46.

3. Волков В. Д., Бобкова А. Г. Коммунальное право Украины : Учебное пособие.- Д., 1999.

4. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручн. Для студ. вищ. навч. закл. – К., 2004.

5. Місцеве самоврядування в Україні: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К., 2000.

‡агрузка...

6. Місцеве самоврядування в Україні. Посібник-порадник для депутатів місцевих рад. -Київ, 2010.

7. Муніципальне право України: Підручник. За редакцією В.Ф. Погорілка, О. Ф. Фризького. – К., 2001.

Додаткова література:

1. Волков В. Щодо назви галузі права: комунальне або муніципальне //Право України. – 2005. - №12. – С. 32 – 35.

2. Смирнова Т.С. Система місцевого самоврядування в Україні // Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. – К.: «Академія», 2001. – С. 95 – 136.

3. Хоменець Р. Щодо визначення поняття місцевого самоврядування // Право України. – 2002. - №4.

4. Чернов С.Місцеве самоврядування у структурі влади: деякі аспекти

праворозуміння // Голос України. - 2009. - 39. - c.7.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)