АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст і послідовність виконання завдань. Завдання 1. Стерилізація інструментів, скляних і гумових предметів кип'ятінням

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 12. VIІ Поточний контроль виконання роботи

Завдання 1. Стерилізація інструментів, скляних і гумових предметів кип'ятінням

Основним способом стерилізації ( інструментів, скляних гумових предметів є кип'ятіння. Його проводять у металевих коробках з кришкою — стерилізаторах. У коробку стерилізатора вставляють перфоровану сітку, яку легко виймати за держаки.

Інструменти перед стерилізацією мають бути ретельно очищені. Ка­нали голок перевіряють мандренами. Складні інструменти стерилізують напіврозкритими або розібраними. Леза скальпелів і голки загортають у марлю.

Воду кип'ятять упродовж не менш як 3 хв (вода звільняється від солей, вуглекислого газу й кисню, що запобігає корозії) і занурюють у неї складені на сітці інструменти. Рекомендується брати дистильовану, кип'ячену, дощову або талу воду. Тривалість стерилізації — ЗО хв.

У разі використання звичайної води для запобігання корозії інструментів до води добавляють луги: 1 % натрію карбонат (вуглекислу соду), 0,1 % натрію гідроксид (їдкий натр) та ін. Тривалість стерилізації — відповідно до 15 та 10 хв.

Інструменти, забруднені гноєм чи трупним матеріалом, кип'ятять упродовж 30 хв в 1 % розчині карболової кислоти або 0,25 % розчині їдкого натру. Можна також кип'ятити 2-3 рази по 30 хв у воді.

При масових або довготривалих операціях інструменти кип'ятять двічі. Забруднені інструменти спочатку ретельно очищають, іноді відмивають холодним дезінфекційним розчином (наприклад, 1 % карболовою кислотою).

Після закінчення стерилізації відкривають кришку стерилізатора, сітку з інструментами виймають, зливають воду (розчин); інструменти на сітці вкладають у коробку, стерилізатор закривають кришкою. На місці операції стерилізатор розкривають, інструменти розкладають у коробці та на кришці в певному порядку за групами; розібрані інструменти збирають.

Скляні прилади стерилізують у дистильованій чи кип'яченій воді без добавляння лугів, які розкладають розчин новокаїну та деяких інших анестетиків.

Шприци кип'ятять у розібраному вигляді, загорнуті у марлю, щоб не переплутати складові частини. їх кладуть в охолоджену воду; час стерилізації (з моменту закипання) — 20-30 хв.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)