АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст і послідовність виконання завдань. Завдання 1.Хімічний спосіб

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 12. VIІ Поточний контроль виконання роботи

Завдання 1.Хімічний спосіб.

Концентровані розчини лугів, кислот або інших хімічних засобів втирають у роговий відросток або ін'єкують у тканини біля його основи. При цьому слід бути обережним, оскільки такі обробки можуть бути небезпеч­ними для ветеринарних працівників і тварин (можливі опіки з утворенням ви­разок). Щоб запобігти надмірним опікам шкіри тварин і полегшити роботу, застосовують гумовий обмежник. Роблять його з шматка гуми розміром 20 х 8 см від автомобільної камери. Вздовж цієї пластинки на однаковій відстані вирізують три овальних отвори розміром 1,8 х 2 см, 2,2 х 2 см, 2,2 х 2,8 см. Після вистригання волосся на роговий відросток накладають гумовий обмежник, що відповідає за розміром отвору, і втирають хімічну речовину.

Для запобігання рогоутворенню у телят застосовують такі хімічні засоби.

1. їдкий калі чи їдкий натр використовують у вигляді розчинів або олівців. Концентровані розчини лугів втирають обережно в роговий зачаток і в шкіру основи рога (на ширину 2-3 мм) впродовж 1 -1,5 хв. При використанні олівців роговий відросток попередньо змочують водою. Для ефективнішої дії хімічних речовин верхівку рога зрізують ножицями, а шкіру біля основи рога скарифікують металевою щіткою.

їдкі луги досить ефективно втирати телятам 3 —15-денного віку. Проте цей захід має недоліки, оскільки після втирання їдких лугів тварини неспокійні. Крім того, телят потрібно ізолювати від корів для запобігання опікам вимені та інших місць на тілі тварини.

2.Сірчана кислота в суміші з дихроматом калію (співвідношення 10 : 1), за спостереженням Л.І. Целіщева, глибоко проникає в тканини, не спричинює сильної больової реакції: струп утворюється сухий і повільно відпадає.

3.У роговий зачаток ін'єкують 4 мл 20 % розчину саліцилату натрію. Слід мати на увазі, що введення розчину болюче, а змертвіння тканини, що настає, супроводжується неспокоєм тварин упродовж кількох діб. Спосіб рекомендовано для обробки телят віком до 20 днів (І.Я. Тихонін).

4.Суміш, що складається з 28 % трихлориду стибію (сурми), 7 % саліцилової кислоти і 65 % колодію. Після нанесення на рогові зачатки (горбки) й прилеглу ділянку шкіри (на ширину 1 — 1,5 см) суміш швидко твердне і утворює непроникну для дощу та пилу плівку.Завдання 2. Термічний спосіб.

Щоб запобігти рогоутворенню у телят до місячного віку, можна користуватись розжареним металом, припікаючи ним рогові горбки. Для цього використовують електропршіікачі (за М.В. Плахотіним та ін.), електропаяльник, розжарений кусок заліза.

Найкращими віковими групами для термічного способу запобігання рогоутворенню є 5 - 10-денні телята. Для обробки телят цього віку потрібні найменші експозиція й площа припікання, а опік, що виникає при цьому, вони переносять порівняно легко. Перед припіканням коротко вистригають волосся навколо рогових горбків, потім, тримаючи теля за вухо і носову перегородку, розпочинають припікання. Для цього розпечений до світло-червоного кольору термокаутер прикладають до рогового горбка кілька разів до утворення на місці припікання чорного сухого струпа, що міцно тримається. Експозиція припікання становить приблизно 20 — ЗО є для одного рогового горбка. Струп відпадає через 3 — 4 тижні.

Завдання 3. Кривавий спосіб застосовують у телят 15 - 25-денного віку. Перед операцією коротко вистригають волосся навколо зачаткових горбків рога, шкіру протирають йодованим спиртом, анестезують нерви рога. Після цього на роговий горбок надівають трепан із зовнішнім діаметром 2,5 см або сталеву трубку, один кінець якої загострений, а другий з рукояткою. Швидким поворотом інструмента навколо його поздовжньої осі розрізують прилеглу до відростка ділянку шкіри. Коли інструмент досягне кістки черепа, трубку (трепан) нахиляють на 90° і підрізують основу рога. Рану змазують 5 % спиртовим розчином йоду. Кровотеча припиняється через 3 — 5 хв. Рана загоюється впродовж 3-5 діб без ускладнень.

У телят старшого віку рогові відростки іноді видаляють спеціальними ножицями-щипцями або різаками.

Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‡агрузка...

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати

Хімічний спосіб.

Термічний спосіб.

Кривавий спосіб

Вміти


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)