АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст і послідовність виконання завдань. Регулярне розчищення копитець є одним із найважливіших заходів, що запобігають виникненню їх захворювань і сприяють підвищенню продуктивності тварин

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. Формування теми, мети і завдань уроку.
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 12. VIІ Поточний контроль виконання роботи

Регулярне розчищення копитець є одним із найважливіших заходів, що запобігають виникненню їх захворювань і сприяють підвищенню продуктивності тварин. Проводять його двічі на рік — навесні та восени.

Рис. П-Подібний пристрій для фіксації тазової кінцівки

Завдання 1.Фіксація та фіксаційні пристосування для догляду за копитцями

Фіксацію грудних кінцівок найчастіше здійснюють, згинаючи їх у зап'ястковому суглобі й утримуючи руками або за допомогою мотузки, перекинутої через холку тварини. Неспокійним тваринам у черевну порожнину (через праву голодну ямку) вводять 20 мл 2,5 % розчину аміназину.

Тазові кінцівки фіксують порізному. Мотузку у вигляді петлі надягають на путовий суглоб, а другий кінець перекидають через блок чи балку під стелею. Обмежуючи рухи тварини вперед і вбік, підтягують кінцівку вгору. Іноді кінцівку відтягують назад, а спереду під неї підкладають паку соломи тощо.

Під час розчищення нерідко використовують дерев'яну колодку, на яку ставлять кінцівку тварини.

Рис. 98. Пристрій Шевченка для фіксації кінцівок

Для полегшення фіксації тазової кінцівки в стійлі або на майданчику використовують деякі пристосування, наприклад П-подібний пристрій або петлю з невеликою жердиною в ділянці заплеснового суглоба.

Надійніше фіксувати тварин можна в спеціальних фіксаційних станках (Політова, Пакенаса і Балазиса та ін.). Для цього грудну кінцівку, зігнуту в зап'ястковому суглобі, піднімають і прикріплюють ременем до поздовжньої перекладини станка. На тазову кінцівку надягають петлю з ременя або з мотузки і, відводячи кінцівку назад, підтягують до поперечної перекладини. Крім того, станки обладнують корбою, що полегшує процес підтягування тазової кінцівки.

Іноді застосовують повалення. Для цього можна використати пристрій, запропонований А.Ф. Шевченком, за допомогою якого надійно фіксують усі кінцівки відразу, що значно полегшує розчищення.

У комплексах слід створити потокову лінію для розчищення копитець, до якої входять розкол і фіксаційний станок. Розчищати копитця рекомендується фрезою.

 

Завдання 2.Ознайомлення з інструментом для розчищення

Для зрізування рогу на підошовній поверхні копитець і розчищення аксіального жолобка використовують копитний ніж. Копитні кусачки, або обценьки для обрізування копитець, застосовують для обкушування рогу підошовних країв копитцевих стінок. Можна використати копитцеві ножиці, а для розчищення копитець у овець — садові ножиці. Краї копитцевих стінок, які надмірно відросли, обрубують копитцевою обсічкою (стамескою, рубанком) і молотком. При цьому копитця ставлять на дерев'яну колодку. Копитним рашпілем згладжують краї рогової стінки після обрізування копитець.Для полегшення догляду за копитцями застосовують кератофрезу. Більшість конструкцій складається з електромотора, гнучкого приводу і різальної частини, яка має вигляд циліндра чи плоского, круглого або конічного рашпіля. Деякі кератофрези виготовляють на основі стригального апарата.

Завдання 3.Розчищення копитець

Розчищати копитця починають з підошви. У разі наростання рогу м'якуша та стінок на ріг підошви останній звільняють від цих нашарувань. Особливо ретельно розчищають аксіальний жолобок.

Після підошви розчищають ріг м'якуша. На ділянці, що межує з підошвою, слід зняти хоча б тонкий шар рогу. Це дає змогу виявити місця, де ріг просочується кров'ю та ексудатом і де він руйнується. Останні ознаки часто свідчать про початок утворення виразки, наявність пододерматиту, ламініту. Підошовні краї копитцевих стінок обрізують копитцевими кусачками або ножицями. Бажано, щоб краї рогу копитцевих стінок на 3 — 5 мм виступали над рівнем рогу підошви і розміщувались майже на одному рівні з рогом м'якуша. Під час обрубування рогу попередньо наносять крейдою лінію обрізування з таким розрахунком, щоб після розчищення рогу підошви і м'якуша можна було копитними щипцями й рашпілем вирівняти підошовні краї копитцевих стінок.

При розчищенні гострокутних копитець обрізують ріг копитцевого канта, заокруглюючи зачіпну частину стінки; це запобігає утворенню довгих копитець.

На повних копитцях зрізують надмірне нашарування рогу підошви так, щоб його рівень був нижчим від рівня рогу стінок.

‡агрузка...

Особливо ретельно слід розчищати стиснуті копитця, завдяки чому вдається запобігти прогресуванню патологічних змін. Щоб добитись паралельного розміщення рогу підошви стосовно підошовної поверхні копитцевої кістки, зрізують клиноподібне потовщення рогу на підошовній поверхні, що часто відмежоване від рогу підошви та аксіальної стінки. Це сприяє розходженню пальців під час опори, тобто роботі механізму пальців, і фізіологічному розподіленню навантаження на елементи копитець. Враховуючи роль стінок в опорі, всіляко оберігають їх підошовні краї, зрізуючи лише ту частину рогу, яка загорнулась на підошву. Надмірне зрізування рогу абаксіальної стінки шкідливе. Підошовні краї копитцевих стінок мають перебувати в одній площині. Ріг зачіпної частини копита зрізують до білої лінії. Копитним ножем дещо заглиблюють білу лінію, стежачи за тим, щоб не залишились дрібні камінці, пісок тощо. Розчищати стиснуті копитця потрібно регулярно і за можливості часто (залежно від швидкості нашарування рогу)

 

Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Після виконання практичного заняття студент повинен:

Знати

Вміти


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)