АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якщо обвинувачених декілька, головуючий здійснює зазначені дії щодо кожного з них

Читайте также:
 1. Виїзна документальна перевірка податкових декларацій платників ПДВ здійснюється
 2. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
 3. Домогосподарство – діяльність, що здійснюється залежно від сімейного бюджету, який визначається співвідношенням між прибутками і витратами сім’ї.
 4. Допит обвинуваченого здійснюється обов'язково, крім випадку, якщо він відмовився від давання показань, та випадку, передбаченого статтею 381 цього Кодексу.
 5. Екстрадиційна перевірка здійснюється протягом шістдесяти днів. Цей строк може бути продовжено відповідним центральним органом України.
 6. За участю якого відділу ЦНС здійснюється захисний рефлекс новонародженого моргання й підтягування рук до носа при подразненні слизової оболонки носа?
 7. За яким методом здійснюється кошторисне фінансування?
 8. Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.
 9. Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.
 10. Знищення відомостей, речей та документів здійснюється під контролем прокурора.
 11. Ідентифікація особи здійснюється як за матеріально-фіксованими, так і за психофізіологічними відображеннями.
 12. Контроль за виконанням зобов'язань про особисту поруку здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

2. Якщо у кримінальному провадженні пред'явлено цивільний позов, головуючий запитує обвинуваченого, цивільного відповідача, чи визнають вони позов.

1. Відповідно до п. З ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основопо­ложних свобод кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопору­шення, має бути негайно і детально поінформований зрозумілою для нього мо­вою про формулювання висунутого йому обвинувачення. Якщо обвинувачений не розуміє мови, яка використовується у суді, або не розмовляє нею, він має пра­во отримати безкоштовну допомогу перекладача. Нероз'яснення обвинувачено­му суті обвинувачення є істотним порушенням права обвинуваченого на захист, оскільки перешкоджає суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

2. Особу обвинуваченого має встановлювати тільки головуючий, який після роз'яснення прокурором суті висунутого особі обвинувачення шляхом її опитування з'ясовує прізвище, ім'я та по батькові, місце, рік, місяць і день ішродження, місце проживання, заняття, сімейний стан та інші потрібні дані, що стосуються особи обвинуваченого. Під «іншими потрібними даними», що стосуються особи обвинуваченого», слід розуміти встановлення, виходячи з конкретних обставин справи, таких даних, як: громадянство, освіта, наявність неповнолітніх дітей та утриманців, стан здоров'я, у тому числі і психічного, участь у війні в Афганістані та у воєнних конфліктах в інших країнах, участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, наявність спеціальних чи військових звань, державних нагород, відомостей про попередні судимості, про фактичні строки відбутого покарання за попередні злочини та підстави звіль­нення від нього.

3. Щодо неповнолітніх обвинувачених, крім зазначених даних, суду на­лежить встановити й інші обставини, передбаченні ст. 485 КПК (див. коментар до цієї статті).

4. Належне з'ясування даних про особу обвинуваченого може мати значен­ня для кваліфікації вчиненого нею діяння, для вирішення питання про звільнен­ня від покарання та його відбування, застосування закону про амністію тощо.

5. Якщо обвинувачених кілька, головуючий визначає черговість встанов­лення даних про їх особи і здійснює наведені дії щодо кожного з них.

Після того, як особу обвинуваченого (обвинувачених) встановлено, го­ловуючий роз'яснює особі суть обвинувачення. Роз'яснення обвинувачення повинно відбуватися в усіх випадках, незалежно від наявності у головуючо­го впевненості, що обвинувачений розуміє суть висунутого обвинувачення, чи сам обвинувачений заявляє про це. Головуючий повинен роз'яснити обвинува­ченому, в здійсненні яких кримінальних правопорушень він обвинувачується, за якими статтями кримінального закону вони кваліфіковані. Якщо обвинува­чених кілька, то головуючий здійснює зазначені роз'яснення кожному з них. Обов'язок роз'яснення суті обвинувачення не залежить від того, чи має обви­нувачений захисника чи ні, або інших будь-яких обставин.6. Тільки після роз'яснення суті обвинувачення і впевненості в тому, що обвинувачений зрозумів про що йде мова, головуючий може з'ясувати у нього ставлення до висунутого обвинувачення - чи визнає він свою вину повністю, частково або повністю її заперечує. Бажано надати обвинуваченому можливість мотивувати свою відповідь, а не отримати однозначну відповідь (так, частково, ні), виключаючи при цьому його допит та показання по суті обвинувачення. Де­тальна відповідь дозволить більш чітко з'ясувати, в чому саме обвинувачений визнає себе винним, які обставини не визнає і чому. У разі, якщо у криміналь­ному провадженні заявлено цивільний позов, головуючий повинен з'ясувати точку зору обвинуваченого і цивільного відповідача, якщо останній бере участь у справі, стосовно визнання ними позовних вимог і намірів їх відшкодувати завдані збитки.

7. Роз'яснення обвинуваченому суті висуненого йому обвинувачення по­винно закінчуватися з'ясування його позиції стосовно бажання давати пока­зання.

Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають досліджен­ню, та порядок їх дослідження

Після виконання дій, передбаченнях статтею 348 цього Кодексу, го­ловуючий з'ясовує думку учасників судового провадження про те, які до­кази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження.

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)