АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок засобів звукопоглинання в приміщеннях з комп’ютерною технікою

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності.
 7. Аналіз художніх засобів у аналізованих поезіях Ліни Костенко
 8. Близькі родичі та члени сім'ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового засідання.
 9. В. І. Ленін про закон переважного зростання виробництва засобів виробництва
 10. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 11. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 12. Вибір устаткування і засобів технологічного оснащення операцій

Таблиця 1

Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку та рівні звукового тиску в октавних смугах частот

Вид трудової діяльності, робочі місця Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц
31,5 Рівні звуку, еквівалентні рівні звуку, дБА/ дБАекв
Програмісти ЕОМ
Оператори в залах обробки інф-ї на ЕОМ та оператори комп’ютерно-го набору
В приміщен-нях для роз-ташування шумних агре- гатів ЕОМ

 

Розрахунок засобів звукопоглинання в приміщеннях з комп’ютерною технікою

Для розрахунку звукопоглинаючого облицювання необхідно знати наступні акустичні характеристики приміщення:

В – постійна приміщення, ;

А – еквівалентна площа звукопоглинання, ;

– середній коефіцієнт звукопоглинання.

Постійна приміщення В, акустично необробленого приміщення визначається за формулою:

де – постійна приміщення на середньогеометричній частоті 1000 Гц, (табл. 2); – частотний множник, Гц , значення якого залежить від величини об’єму приміщення (табл. 3).

За знайденими значеннями постійних приміщення для кожної октавної смуги обчислюють еквівалентну площу звукопоглинання за формулою:

де S – загальна площа огороджуючих поверхонь приміщення, , що обчислюють за формулою:

Середній коефіцієнт звукопоглинання в приміщенні до його акустичної обробки обчислюють за формулою:

Зона відбитого звуку визначається величиною граничного радіусу , м, тобто відстанню від розповсюджувача шуму, на якій рівень звукового тиску відбитого звуку дорівнює рівню звукового тиску прямого звуку, що розповсюджується, за формулою:

де – постійна приміщення на середньогеометричній частоті 8000 Гц, n – кількість однакових розповсюджувачів шуму.

Постійну приміщення , на середньогеометричній частоті 8000 Гц обчислюють за формулою:

де – частотний множник на середньогеометричних частотах октавної смуги 8000 Гц (табл. 3).

 

Таблиця 2


1 | 2 | 3 | 4 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)