АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зміст теми. Відділення функціональної діагностики (ВФД) – одне з функціональних підрозділів лікарні (клініки), в якому проводиться комплекс заходів

Читайте также:
 1. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 2. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 3. ВИБІР ТЕМИ І СКЛАДАННЯ ЗМІСТУ РОБОТИ
 4. Види парламентів зарубіжних країн за структурою. Зміст представництва нижньої та верхньої палат бікамерних парламентів.Види верхніх палат парламентів зарубіжних держав.
 5. Види та зміст навчальної роботи
 6. Вимоги до структури та змісту дипломної роботи
 7. Виникнення і розвиток економічної соціології, її суть і зміст
 8. Економічні потреби, їх зміст і структура
 9. За змістовими модулями та темами
 10. Завдання, зміст та процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду.
 11. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи
 12. Зміст виробництва і його елементи

Відділення функціональної діагностики (ВФД) – одне з функціональних підрозділів лікарні (клініки), в якому проводиться комплекс заходів, що спрямований на виявлення функціональних порушень з боку різних органів та систем організму (серцево-судинної, дихальної систем, органів травлення, нирок, деяких захворювань опорно-рухового апарату) та встановлення ступеня їх тяжкості.

До складу ВФД входять:

· Ординаторська (з робочими місцями лікарів відділення)

· Кабінет завідувача відділенням

· Кабінет старшої медичної сестри відділення

· Діагностичні кабінети (з робочими місцями медичних сестер кабінетів)

· Кабінет сестри-господарки

· Санвузол

В структуру відділення функціональної діагностики входять різноманітні діагностичні кабінети, які організовані переважно за системним типом (діагностична апаратура, яка використовується для діагностичного обстеження хворих з ураженням певної системи сконцентрована переважно в одному або поряд розташованих кабінетах для полегшення та оптимізації пересування потоку хворих).

Інтер’єр відділення (коридор, хол, кабінети, ординаторська) повинні мати відповідне художньо-естетичне оформлення, дизайн, який би заспокійливо впливав на нервову систему хворого.

Один з найважливіших підрозділів відділення є робоче місце медичної сестри діагностичного кабінету ВФД.

Оснащення робочого місця медичної сестри кабінету функціональної діагностики:

· Стіл з висувними шухлядами, які обов’язково замикають (де зберігаються інструкції щодо роботи на діагностичній апаратурі, документи на наявну діагностичну апаратуру, журнали реєстрації руху хворих, журнали реєстрації виконаних діагностичних тестів та процедур із заключеннями щодо результатів та ін.)

· Діагностична апаратура (згідно профілю кабінету)

· Металевий столик для розміщення стерильних матеріалів, ємкості з дезрозчинами

· Шафа для збереження ліків, які використовуються для надання невідкладної допомоги хворим

· Холодильник для збереження речовин, що швидко псуються

· Пульт світлової сигналізації

· Телефон

· Засоби аварійного освітлення

· Засоби індивідуальної гігієни (умивальник, мило, рушник)

 

Оснащення місця хворого, який перебуває у кабінетах відділення функціональної діагностики – ліжко (або кушетка), які обов’язково мають бути вкрити простирадлом та клейонкою, що має регулярно оброблятися дезинфікуючим розчином, гумовий килимок, подушка з наволочкою, ковдра напіввовняна. 

Приблизний перелік методів функціонального дослідження відділення функціональної діагностики лікарні:

1. Обстеження системи органів дихання

· Спірометрія

· Пневмотахометрія

· Спірографія

· Проведення діагностичних тестів (бронходилятаційний тест, проба з фізичним навантаженням, провокаційні інгаляційні тести за наявності обладнання)

· Реографія судин легеневої артерії

· Вимірювання тиску системи легеневої артерії

2. Обстеження системи кровообігу

· Електрокардіографія

· Фонокардіографія

· Велоергометрія

· Тредміл-тест

· Проба Мастера

· Холтерівський моніторинг ЕКТ

· Добовий моніторинг артеріального тиску

· Ультразвукове обстеження серця та судин

· Реографія аорти

· Реоенцефалографія

· Реографія судин верхній та нижніх кінцівок

3. Обстеження системи органів травлення

· Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини

· Реографія печінки

4. Обстеження системи нирок

· Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини та нирок

· Реографія нирок, ниркової артерії

· Інтегральна реографія

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)