АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

На методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Обладнання інформаційних мереж підприємств та його технічне обслуговування» для студентів спеціальності

Читайте также:
 1. CASE-технологія створення інформаційних систем
 2. Cамостійна робота студентів
 3. I. Організація студентів до практичного заняття
 4. I. Організація студентів до практичного заняття
 5. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 6. II Перелік лабораторних та практичних робіт
 7. II. Гігієнічні рекомендації
 8. II. Індивідуальна робота студентів.
 9. II. Індивідуальна робота студентів.
 10. III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
 11. IX. Перепишіть і зробіть письмовий переклад українською мовою наступного тексту.
 12. K вн – середній коефіцієнт виконання норм вироблення всіма робітниками, що обслуговуються.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

з дисципліни

«ЕОМ, пристрої, системи та мережі»

для студентів спеціальності:

5.05080201 „Конструювання, виготовлення та технічне

обслуговування виробів електронної техніки”

 

 

 

Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Еом, пристрої, системи та мережі» для підготовки молодших спеціалістів за спеціальності: 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» /Укл.: Зиль О.М., Погорельцев І.В. – Запоріжжя ЗКР ЗНТУ, 2012 р. – 25 с.

 

 

Укладач: Зиль О.М., викладач 2-ї категорії

Погорельцев І.В., викладач

 

Відповідальні за випуск: Довгаль О.М., провідний спеціаліст

 

Погоджено: Коваль О.В., заступник директора з НВР

 

Розглянуто та схвалено на засіданні випускаючої циклової комісії професійної та практичної підготовки за спеціальностями та „Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки” та „Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих робототехнічних систем” Протокол № ______ від ”____”_______________ 2012р. Голова комісії ________________ А.М. Топалова   Затверджено на засіданні методичної ради коледжу Протокол № ______ від ”____”_______________ 2012р. Голова методичної ради ________________І.В.Винокурова


Рецензія

на методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Обладнання інформаційних мереж підприємств та його технічне обслуговування» для студентів спеціальності

5.05090302 “Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки”

В наданих на рецензію методичних рекомендаціях до практичних робіт з дисципліни «Обладнання інформаційних мереж підприємств та його технічне обслуговування» для студентів спеціальності 5.05090302 “Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки” розглянуті питання опрацювання практичних робіт у відповідності до навчальної програми.

Рекомендації виконані на державній мові, на доступному для студентів рівні. Вони надають можливість студентам закріпити знання теоретичного курсу дисципліни на практиці, ґрунтуючись на здобутому під час засвоєння лекційному матеріалі.Даною методичною розробкою передбачено виконання більшої частини практичних робіт з дисципліни з застосуванням комп’ютерної техніки.

Окрема увага приділяється самоперевірці засвоєння теоретичного матеріалу студентами.

Надані методичні рекомендації сприяють забезпеченню системного підходу щодо вивчення даної дисципліни та послідовності викладання матеріалу, враховуючи обґрунтування зв’язку теоретичних знань з практичними навичками.

Методичні вказівки виконані на достатньо високому рівні та рекомендуються для впровадження в навчальному закладі.

 

 

Рецензент:

Заступник декана ФІОТ,

старший викладач кафедри КСМ В.О.Рибін

 


Зміст

 

Практична робота №1 «Організація ЕОМ»………………………………...………5

Практична робота №2 «Будова ЦП»………………………………………..………7

Практична робота №3 «Організація шин»………………………… ..………..…….9

Практична робота №4 «Робота з регістрами»………….…………....…………….12

Практична робота №5 «Створення баз даних»…………………….……….…….13

Практична робота №6 «Мережні утиліти PING, TRACEROUTE, IPCONFIG»..16

Практична робота №7 «Налаштування мережі за допомогою присвоєння

ip-адрес робочих станцій»………………………………………………………….20

Практична робота №8 «Функції та параметри мережної утиліти NET»…….…..23

Перелік літератури……………………………………………………………….….25

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)