АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Народні уявлення про освітні чинники формування особистості

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. IV. Формування навчальних умінь та навичок
 3. V. Формування навчальних умінь та навичок.
 4. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 5. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 6. А) людської особистості
 7. А. С. Макаренко про програму формування особистості
 8. Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль людини у створенні передумов формування травмонебезпечних ситуацій.
 9. Б)Діяльність культурно-освітніх осередків
 10. Банківські гарантії в міжнародній торгівлі
 11. Білет № 16. Обгрунтуйте розповідь учителя, як метод формування природничих знань
 12. Вальдорфська педагогіка як міжнародний культурно-освітній рух

Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.:ІЗМН,1997. -232 с.

КАМІНЬ ШЛІФУЮТЬ, А ЛЮДИНУ ВИХОВУЮТЬ

О вири виховання!

О нурти педагогічні!..

Іван Драч

Народні уявлення про освітні чинники формування особистості

Народна педагогіка пройнята глибокою людяністю. Вона ви­соко підносить гідність людини, її життєву місію. В українському фольклорі оспівуються велич людини, краса її духовних якостей. Народ-педагог послідовно бореться за право кожної людини роз­крити свої найкращі риси. Водночас повсякденність не раз спо­нукала задуматися над тим, чому все те краще, чого досягло людство, не завжди властиве кожній окремій особі, чому одна людина добра, а інша — зла, одна щаслива, а інша — нещасна. Народ своїм допитливим розумом прагнув збагнути причину цього, заглибитись у духовний світ людини, виявити ті чинники, від яких насамперед залежить становлення людської особистості. І погляди спрямовував до сім'ї як першоджерела життя людини. Так поступово, завдяки багаторічним педагогічним пошукам, ем­пірично визрівали народні уявлення про основні чинники форму­вання особистості

І серед них, мабуть, першою була помічена спадковість. Не випадково кажуть: "Викапаний батько" чи "викапана мати", тобто "такий, як батько", "такий, як мати".

В українській народній педагогіці дається об'єктивне тракту­вання суті спадковості та її місця у формуванні особистості. Ба­гаторічні спостереження переконують, що спадково передаються лише певні фізичні ознаки (будова тіла, колір шкіри, очей, волос­ся), природні зачатки якихось здібностей або властивостей, деякі риси характеру. Проте більшість рис особистості не успадко­вується, а насувається.

Іншим важливим чинником впливу на особистість народна педагогіка вважає середовище — стан взаємин у сім'ї, побут, звичаї і традиції, матеріальний стан, житлові умови.

Сім'я впливає на дитину з першого дня народження. Спосіб життя родини і характер спілкування з малям є визначальним щодо формування в дитини перших звичок, від яких значною мірою залежатиме її майбутня поведінка.

Ідея залежності характеру дитини від середовища, побутових умов, домашнього оточення, всього укладу життя сім'ї знай­шла вираз у багатьох українських1,народних,прислів'ях і приказках "З ким поведешся, від того й наберешся", "Ниточка веде до клубочка", "Який стук, такий грюк", "Кожна пташка свою пісню і співає і своє гніздечко має".Вплив на дитину домашнього оточення, укладу життя роди­ни особливо зростає, коли вона починає ходити й говорити. Саме міді в неї з'являється більше можливостей для фізичного і ду­ховного контакту з навколишнім світом ("Перший крок дитини — радість для родини", "Як говорить дитя,, то вирує в хаті життя").

Сім'я позитивно впливатиме на дітей, якщо в ній пануватиме здоровий дух єдності. Родинні чвари, постійні сварки між бать­ками, а ще гірше — негідна поведінка когось з них, негативно Позначаються на вихованні дітей.

Чітко визначився у народних уявленнях такий могутній чин­ите формування особистості, як виховання прикладом. Щодо Цього маємо народні афоризми: "Добрий приклад кращий за сто слів", "Бурчання наскучить, приклад научить", "Приклад кращий на правило". У цих висловлюваннях бачимо схильність дитини наслідувати старшого брата чи сестру, матір чи батька, силь­нішого чи розумнішого товариша, а також народну виховну практику наслідування з принципом "роби так, як я".

Усі три чинники розглядаються в народній педагогіці як од­на ново важливі, проте в різних ситуаціях кожний з них може І тати вирішальним: спадковість ("Яке коріння — таке й насіння", "Яке зіллячко, таке й сім'ячко", "Від лося — лосята, від свині — Поросята"), середовище ("Як зайдеш між реп'яхи, то й реп'яхів наберешся", "Як у сім'ї згідливе життя, то й виросте дитя до Пуття"), виховання ("Що виховаєш, то й матимеш"), спадковість і виховання ("Яке дерево, такі його віти, які батьки, такі й діти", "Яка гребля, такий млин: який батько, такий і син").

‡агрузка...

Оскільки виховання в народній педагогіці розглядається як наріжний камінь формування особистості, розглянемо його де­тальніше.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)