АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нарощування та дисконтування грошових потоків

Читайте также:
  1. Види грошових потоків підприємства
  2. Види потоків сонячної радіації
  3. Діаграма потоків даних
  4. Моделі кругових потоків
  5. Основи організації грошових розрахунків у господарському обороті
  6. Розробка діаграми вагонопотоків станції
  7. Спрямованість потоків інформації
  8. Схема 7.3. Графічне відображення товарних та грошових потоків у закритій ринковіц економіці за участю держави

 

Під потоком грошових коштів розуміють, як суми інвестицій, які здійснюються протягом декількох років, так і суми доходів, які отримують також протягом років.

Графічно це можна відобразити так

                   
   
Д1
 
Д2
 
Д3
 
Д4
 
 

 

 


Елементи грошового потоку – це інвестиції (Інв) та доходи по роках (Д1 – Д4).

У зарубіжних виданнях елементи грошових потоків зазначають так:

CFk (від Cash Flow), де k – номер періоду, в якому розглядається грошовий потік.

Теперішнє значення грошового потоку зазначають – PV (Present Value)

Майбутнє значенняFV (Future Value)

При нарощуванні грошових потоків визначають суму, яку отримують у майбутньому на кінець періоду – Т.

Дмн,Т = або Дмр,Т = ,

де: Дмн,Т , Дмр,Т – відповідно, номінальна (реальна) сума доходів на кінець періоду – Т.

При дисконтуванні грошових потоків визначають суму теперішніх значень грошових потоків, які будуть у майбутньому. Це здійснюють за формулою:

Дтн, сум = або Дтр, сум = ,

де: Дтн,сум , Дтр,сум – відповідно, номінальна (реальна) сума дисконтованих доходів на теперішній момент часу.


Питання для обговорення


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)