АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модель, основана на знаннях

Читайте также:
 1. Адміністративний порядок захисту прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 2. Види порушень прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
 3. Когда была основана Организация Объединенных Наций?
 4. На винахід, корисну модель, промисловий зразок
 5. Навчання як складова економіки, базованій на знаннях
 6. Розгорнутою відповіддю)? Протягом трьох років в Україні розроблялася модель, яка
 7. Система лечения основана на эффекте генов, которые активизируют рост фибробластов. Это основная клеточная форма соединительной ткани.
 8. Статья 177. Нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение
 9. Суспільство, базоване на знаннях
 10. Сутність економіки, базованій на знаннях. Зміна джерела отримання доходу.
 11. Тема 6. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный об-ц

Одним із перспективних напрямів розвитку систем підтримки прийняття рішень є об'єднання технологій підтримки рішень і технології штучного інтелекту. Це питання буде розгля­нуто окремо, але в контексті класифікації СППР доцільно роз­глянути модель СППР, яка основана на знаннях.

Елементи штучного інтелекту, зокрема, використання зви­чайної мови для спілкування з системою, методологія експерт­них систем, інженерія знань і комп'ютерних мов штучного ін­телекту знайшли своє застосування в усіх трьох базових компонентах СППР: у базі даних і СКБД, у базі моделей і СКБМ, у користувацькому інтерфейсі. Але є концепції ство­рення СППР, в яких система знань у СППР є одним із визнача­льних факторів. Характерною особливістю СППР, основаних на знаннях, є явне виділення нового аспекту підтримки рішень — спроможність «розуміти» проблеми, тобто здатність прийня­ти запит користувача, зібрати відповідну інформацію і підго­тувати звіт.

Модель СППР, яка базується на знаннях, зображена на рис. 6.5. Вона складається з трьох взаємодіючих частин: мовної системи, системи знань і системи оброблення проблем (проблемного проце­сора).


Рис. 6.5. модель СППР, основаної на знаннях

Мовна система забезпечує комунікацію між користувачем і усіма компонентами комп'ютерної системи. З її допомогою кори­стувач формулює проблему і керує процесом її розв'язання, ви­користовуючи пропоновані мовною системою синтаксичні й се­мантичні засоби.

Система знань містить інформацію стосовно проблемної га­лузі. Типи цих систем відрізняються за характером подання в них даних і використовуваними моделями формалізації знань (єрар-хічні структури, графи, семантичні мережі, фрейми, системи продукції, обчислення предикатів тощо).

Система оброблення проблем є механізмом, який зв'язує мов­ну систему і систему знань. Цей проблемний процесор забезпе­чує збирання інформації, формулювання моделі, її аналіз тощо. Він сприймає описання проблеми, виконане у відповідності з синтаксисом мовної системи, і використовує знання, організовані згідно з прийнятими в системі знань правилами, з метою ство­рення інформації, необхідної для підтримки рішень. Проблемний процесор є динамічним компонентом СППР, відображаючим (моделюючим) поведінку людини, яка розв'язує проблему. Тому він, як мінімум, має бути спроможним інтегрувати інформацію, що надходить від користувача через мовну систему і систему знань, і, використовуючи моделі, перетворювати формулювання проблеми в детальні процедури, виконання яких урешті-решт приводить до відповіді. У складніших випадках проблемний про­цесор має вміти формувати моделі, необхідні для розв'язання по­ставленої проблеми.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)