АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Огляд Європейським союзом роботи Доського раунду у сфері НТБ

Читайте также:
 1. III. Хід роботи
 2. III. Хід роботи
 3. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 4. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 5. VIII. Деякі аспекти діловодства у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 6. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 7. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 8. Аналіз ритмічності роботи підприємства
 9. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 10. Аналіз соціального забезпечення в сфері зайнятості населення
 11. Аналітичний огляд наукових публікацій на тему : «Процентна політика НБУ та оцінка її ефективності»
 12. Аудит та огляд фінансової звітності та іншої історичної фінансової інформації.

Виступи доповідачів

(а) Йон О'Меллі, радник, BUSINESSEUROPE

Вступ

Перешкоди на шляху вільної торгівлі товарами, створені нетарифними бар'єрами (НТБ) набувають все більшого значення з плином часу. Прогресуюче різного рівня зниження тарифів за останні 50 років, призвело до того, що уряди часто звертаються до нетарифних заходів, щоб захистити свою промисловість. Крім того, збільшення видобутку корисних копалин відбивається на екологічних та інші проблемах і в деяких випадках може створити виникнення бар'єрів у торгівлі. Ми також бачимо, що НТБ може також виникнути через непродуктивне управління і неефективність, наприклад, у митній сфері.

Вплив НТБ на міжнародну торгівлю не може бути недооцінений. Ефективний нетарифний бар'єр може повністю виключити продукти однієї країни з ринку іншої або призвести до значного підвищення вартості такої продукції. Мета виступу - це ініціювання подальшого дослідження цього питання - дивлячись на вплив НТБ на компанії та шляхи їх вирішення в рамках багатостороннього процесу.

Пояснення  
Генера́льна уго́да з тари́фів і торгі́влі (англ. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)) — міжнародна угода, досягнута 30 жовтня 1947 між 23 державами у Женеві (Швейцарія), згідно з якою кожна з них погодилася забезпечити іншим рівний і недискримінаційний режим торгівлі, скорочувати ставки мита на основі багатосторонніх домовленостей, і з часом усунути імпортні квоти. У 1995 перейменовано на СОТ  

(Б) Расмус Вендт, радник, Dansk Industri - Конфедерація датської промисловості

Бізнес огляд НТБ

Проблема нетарифних бар'єрів вирішувалася з самого початку ГАТТ, як стороною переговорів, через тарифікації, було прагнення відійти від кількісних обмежень по відношенню до тарифів таким чином, щоб поступово усунути їх взагалі. Історично, прикладами нетарифних бар'єрів у Європі були такі непрозорі заходи, як систематичне розслідування податковими органами придбання громадянами іномарок та їх обслуговування згідно стандартів країн походження згідно повільних і тяжких процедур дотримання.

СОТ сьогодні все ще обговорює НТБ, так як вони продовжують чинити величезний вплив. З нещодавної доповіді Комісії стало відомо, що європейський бізнес, в цілому, зазнав комерційних втрат на сумму 20 млрд €. У звіті Міжнародного торгового центру зазначено, що НТБ впливають на країни, що розвиваються в рівній мірі, як і на розвинені країни, якщо не більше. Важливо відзначити, що проблеми створюють не існування стандартів, норм і митних процедур, а їх реалізація. Бізнес потребує стандарти і митні процедури, щоб успішно керувати торгівлею і економікою в світі.Представлена доповідь, був створена Dansk Industri (DI) у квітні 2007 року на матеріалах про бар'єри для міжнародної торгівлі, з якими стикаються данські компанії.

Дослідження були ініційовані необхідністю стимулювання експорту на ринки, що розвиваються, зокрема так звані країни БРІК (Бразилія, Росія, Індія і Китай), для майбутньої конкурентоспроможності датської промисловості. Дослідження проводилися у формі онлайнового опитування 167 компаній і 20 глибинних інтерв'ю, невелика, але репрезентативна вибірка. Майже 50% опитаних стикалися з торговими бар'єрами на експортних ринках. Ця група включала компанії що мають досвід міжнародної торгівлі та відповідність технічним правилам та митним процедурам. Харчові продукти, електричне та електронне обладнання це сектори серед найбільш постраждалих. Невеликі компанії не були найбільш схильні до цих проблем, це швидше проблеми середнього бізнесу.

З точки зору географічного призначення, з Китаєм було найважче працювати. Росії у цьому відношенні займає друге місце, далі йде Азія без Китаю, інші країни, що розвиваються і, нарешті, розвинені країни. Данські компанії стикаються з різними типами НТБ в тому числі з класичними НТБ, такими як повільні митні процедури, але також із такими проблемами, як мовні, незважаючи на тенденції датчан говорити міжнародними мовами. Непотрібні технічні регулювання та місцеві стандарти також є важливими питаннями.

На трьох прикладах можна проілюструвати типи бар'єрів з якими стикаються компанії. В Україні імпортери / експортери повинні мати різні ліцензії на імпорт різних товарів. Це ставить серйозне навантаження так як імпортери та експортери не продають тільки один продукт, а часто багато продуктів різних типів, що вимагає кілька ліцензій з різними процедури. Другий випадок відсутність захисту прав інтелектуальної власності в Китаї, проблема, з якою стикається велике різноманіття компаній. І третій приклад: компанія експортує автомобілі в Індонезію і має затримку митного оформлення на Суматрі протягом цілого року, незважаючи на те, що автомобілі були призначені для використання на роботах з розвитку співробітництва.

‡агрузка...

З НТБ стикаються компанії по всьому світу, будь то обмежувальні норми і правила, погана реалізація, відсутність компетенції, корупція чи спроби обійти існуючі регулювання. Вони можуть бути вирішені в рамках системи СОТ, але необхідно більше інструментів. Комітет з технічних бар'єрів у торгівлі робить хорошу роботу, але більше повинно бути зроблено з обмежувальним регулюванням. СОТ повинна також скооперуватися з іншими органами для забезпечення програм технічної допомоги з метою підвищення компетенцій, в тому числі в області міжнародні мови.

(C) Джон Кларк, заступник Голови Представництва Європейської Комісії в СОТ

Огляд Європейським союзом роботи Доського раунду у сфері НТБ

Презентація Кларка охоплює запропонований горизонтальний механізм для вирішення НТБ та переговорів щодо спрощення процедур торгівлі. Угоди Уругвайського раунду, в тому числі у сфері технічних бар'єрів у торгівлі, санітарних і фітосанітарних стандартів і процедур ліцензування імпорту, прагнули обмежити здатність уряду створювати нові НТБ. Тим не менш, НТБ залишаються великою проблемою для бізнесу. Дохський мандат дозволяє працювати над контролюванням нетарифних бар'єрів на галузевих і горизонтальній основах. Наприклад, ЄС і США зробили спільну пропозицію по маркуванню в текстильній галузі. Тим не менш, такий специфічний підхід є недостатнім так як уряд може завжди вигадати нові бар'єри, щоб замінити старі, що були заборонені. Так як врегулювання спорів може бути занадто повільним і обтяжливим для вирішення цих вельми специфічних проблем, EC запропонував горизонтальний механізм для боротьби з НТБ - ідея, яка прийшла від BUSINESSEUROPE.

Горизонтальний механізм створений щоб бути простим у використанні і складається з таких елементів. По-перше, країна формулює суть скарги, це забезпечує ідентифікацію бар'єра і його наслідків, на це інша країна формулює відповідь. Потім процедура запускається і призначений посередник надає консультації, поради і рекомендації щодо можливих рішень. Ця процедура не буде записуватися. В кінці процесу посередник звітує членам СОТ в цілому як для інформації так і для здійснення впливу на реалізацію рішень, яке не є юридично обов'язковими. Процес буде тривати протягом декількох днів або тижнів.

Іншим важливим напрямком роботи щодо нетарифних бар'єрів є переговори щодо спрощення процедур торгівлі, прагненням яких є спрощення і модернізація митних процедур по всьому світу. Майже половина НТБ, що були відомі на початку Доського порядку денного, пов'язані з митними і прикордонними процедурами, і вони можуть становити 4-5% від загальної вартості товару. Ось чому світова бізнес спільнота світу підтримала переговори щодо спрощення процедур торгівлі. Можлива угода щодо спрощення процедур торгівлі буде містити зобов'язання з модернізації процедур на кордоні на основі оцінки ризиків, прагнення до скорочення затримок за рахунок завчасного оформлення, використовуючи електронну передачу інформації, зниження мит і зборів, пов'язаних з митними процедурами, так щоб вони відображали реальну вартість надаваних послуг, встановлення процедури прикордонного оформлення яка здійснюватиметься за одну зупинку та оновлення правил СОТ для міжнародного транзиту.

Існує широка підтримка для членів СОТ щодо спрощення процедур торгівлі, для країн що розвиваються і розвинених країн. Суть у тому, що прості, сучасні прикордонні процедури надання допомоги МСП в країнах, що розвиваються так само як і транснаціональним корпораціям, дозволить країнам сконцентрувати ресурси на товарах з підвищеним ризиком і збільшити тарифні доходи оскільки вони обмежують можливості для шахрайства.

(D) Його Уджала Сінгх Бхатія, посол Індії в СОТ


1 | 2 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)