АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВГО Всеукраїнська федерація «Спас»

Читайте также:
  1. ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Запорізька обласна державна адміністрація

Запорізька обласна рада

Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді

Запорізький національний університет

Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Класичний приватний університет

Запорізька обласна організація Товариства сприяння обороні України

ВГО Всеукраїнська федерація «Спас»

 

Інформаційний лист

(є офіційним запрошенням)

18-19 жовтня 2012 року відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція з питань патріотичного виховання молоді«Соціальний розвиток України та патріотичне виховання громадян».

Мета: обговорення змісту патріотичного виховання громадян України як напрямку соціального розвитку України.

Головними завданнями конференції є:

- визначення реалій та проблем сучасного соціального розвитку України та напрямків їх вирішення

- дослідження патріотичного виховання в Україні та інших державах світу як соціального механізму розвитку;

- налагодження взаємозв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного виховання;

- визначення стратегічних напрямків діяльності з патріотичного виховання громадян України;

- збагачення та поглиблення змісту роботи з патріотичного виховання на всіх рівнях діяльності;

- впровадження передових інноваційних освітньо-виховних технологій в сучасну систему патріотичного виховання

- вивчення світового та вітчизняного досвіду впровадження патріотичного виховання як проекту розвитку України.

- розгляд можливостей законодавчої ініціативи у вирішенні проблем соціального розвитку України

Під час Конференції планується проведення секцій:

І секція: «Духовне відродження людства – шлях в майбутнє»

ІІ секція: «Виховання громадянина – патріота в системі освіти України»

ІІІ секція: «Військово-патріотичне виховання в сучасному суспільстві. Традиції козацької педагогіки»

ІV секція: «Державне управління та місцеве самоврядування у визначенні стратегії соціального розвитку України»

V секція: «Роль молодіжної політики в реалізації патріотичного виховання»

VІ секція: «Патріотичне виховання як фактор інвестиційного розвитку України»Сформовані рекомендації за результатами конференції будуть надіслані до відповідних державних органів та установ.

За підсумками конференції передбачено видання збірника матеріалів конференції (за рахунок організаторів). Передбачається публікація матеріалів у фахових виданнях, які будуть відібрані організаційними комітетом (за рахунок організаторів).

Для участі у наукових читаннях, потрібно до 11 жовтня 2012 р повідомити оргкомітет про тему свого виступу та надати тези для виступу.

Для публікації тез та статей доповідей конференції авторам необхідно подати заявку для участі в наукових читаннях, оформлену за зразком, та тези, або статті для виступу, що відповідають вказаним нижче вимогам.

Зразок оформлення заявки:

Прошу включити для участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції з питань патріотичного виховання молоді доповідь:

Прізвище, ім’я, по батькові Тема доповіді, повідомлення Науковий ступінь, звання Місце роботи, посада Контактний телефон, e-mail Потреба в готелі
           

Вимоги до оформлення матеріалів:

- Текст доповіді українською або російською мовами (обсяг до 10 сторінок машинопису через 1,5 інтервали, шрифт 14) на електронному та паперовому носіях, надрукована у форматі doc., редактор Microsoft Word.

- Поля верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм;

- Зверху по центру – назва великими літерами, через інтервал нижче – ініціали та прізвище автора; нижче через інтервал друкується текст.

- Посилання на джерела та літературу робити наприкінці тексту.
При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)