АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм розрахунку ефемерид навігаційного супутника GPS на даний момент часу

Читайте также:
 1. A. Шприц місткістю 10 мл, голка з широким просвітом, внутрішньом’язево двомоментно
 2. Cпособи опису алгоритмів
 3. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця
 4. I. Данный объем заданий необходимо выполнить к 23.10.15
 5. I. Первым (и главным) принципом оказания первой помощи при ранениях нижней конечности является остановка кровотечения любым доступным на данный момент способом.
 6. II. Данный объем заданий необходимо выполнить к 28.10.15 (стихи наизусть – к 02.11.15)
 7. II. Основные моменты содержания обязательства как правоотношения
 8. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию
 9. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию
 10. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию
 11. III. Рекомендации по выполнению заданий и подготовке к практическому занятию
 12. IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Для розрахунку координатнавігаційних супутників GPS за даними оперативної інформації, переданої із супутників, інтерфейсний контрольний документ по GPS пропонує наступний алгоритм розрахунку.

Координати супутників у геоцентричній фіксованій системі координат(ECEF) розраховуються по формулах:

. (2.1)

Скоректована довгота висхідного вузла ( ) визначається зі співвідношення:

. (2.2)

Координати навігаційного супутника в орбітальній площині:

. (2.3)

Скоректоване нахилення орбіти супутника:

, (2.4)

де - швидкість зміни кута нахилення орбіти супутника, - час, відлічуваний від опорної епохи завдання ефемерид ( ).

Скоректований радіус орбітисупутника:

. (2.5)

Скоректований аргумент широти:

. (2.6)

Виправлення для корекції аргументу широти:

. (2.7)

Виправлення для корекції радіуса:

. (2.8)

Виправлення для корекції кута нахилення:

. (2.9)

Аргумент широти:

. (2.10)

Ексцентрична аномалія:

. (2.11)

Дійсна аномалія:

, (2.12)

де

Розв'язуване методом ітерацій рівняння Кеплера для ексцентричної аномалії має вигляд:

. (2.13)

Середня аномалія:

. (2.14

Скоректований середній рух:

. (2.15)

Час, відлічуваний від опорної епохи ефемерид:

, (2.16)

де t - системний час GPS на момент передачі повідомлення (час, скоректований на величину затримки проходження сигналу від супутника до споживача, рівну відношенню дальності до швидкості світла); tk – даний момент часу. Цей параметр повинен відповідати дійсній різниці між системним часом GPS t і опорним часом завдання ефемерид t0e і враховувати момент переходу «початок/кінець» тижня. Облік моменту переходу «початок/кінець» тижня виробляється так: якщо , те ; якщо , те (604800- кількість секунд в одному тижні).

Розрахунковий середній рух супутника:

, (2.17)

де - більша піввісьеліптичної орбіти навігаційного супутника.

У вираженнях (2.1-2.17) параметри: Crs, Δn, M0, Cuc, e, Cus, , toe передаються з навігаційного супутника в підкадрі 2.

Параметри: Cic, , Cis, i0, Crc, ω, (OMEGADOT), IDOT передаються з навігаційного супутника в підкадрі 3. Параметри метр3/сек2 і радіан/сек є елементи WGS-84.

При розрахунках координат супутників GPS на теперішній момент часу повинні враховуватися зміни координат супутника через обертання Землі протягом часу поширення сигналу, щоб оцінити затримку в шляху в інерціальній системі координат. У геостаціонарних координатах він повинен додати відповідні поправки до координат (х,y, z).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.004 сек.)