АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виходячи з поживності добрив і знаючи дози виносу речовин відповідними культурами, можна обчислити приріст їх урожайності

Читайте также:
 1. VІІ. Пункція кісткового мозку. Пунктат кісткового мозку можна отримати з тіла грудини, великогомілкової або здухвинної кістки.
 2. АФО обміну речовин
 3. Б) земельні ділянки з еродованими, перезволоженими, з підвищеною кислотністю або засоленість, забрудненими хімічними речовинами ґрунтами та інші.
 4. вибухових речовин (за даними виробників)
 5. Визначення геш-функції. Побудова геш-функції, виходячи з блочного шифра.
 6. Визначте, чи можна вважати поведінку Антонечка ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
 7. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідними державними адміністраціями
 8. Для зручності вивчення всі фактори імунної системи поділяють на клітинні (приймають участь клітини) і гуморальні (працюють біологічно активні речовини).
 9. Для отримання більш детальної інформації, можна перейти за посиланням або звернутися за телефонами: 239-04-13, 224-63-71.
 10. За допомогою якого приладу не можна визначити густину рідини?
 11. Загальне-одиничне-особливе, де під загальним можна розуміти людину, під одиничним -індивіда, під особливим - особистість.

Урожайність сільськогосподарських культур є одним із головних показників рівня ведення всієї системи виробництва і головного елементу усієї системи землеробства. В ній сумуються заходи, які проведені в господарстві по інтенсифікації виробництва і зміцнення його матеріально-технічної бази, якість і строки обробітку ґрунту, заходи з комплексної механізації, меліорації і хімізації земель, система добрив і догляду за посівами, проведення протиерозійних заходів, системи боротьби з шкідниками і хворобами, система насінництва і сівозмін, впровадження і виробництво найбільш врожайних сортів і гібридів, досягнень науки і передового досвіду вирощування сільськогосподарських культур, усунення втрат врожаю.

Розрахунок приросту урожайності озимої пшениці від збільшення внесення добрив у СК «Агробізнес» покажемо у таблиці2.1

Таблиця 2.1

Розрахунок прибавки урожайності озимої пшениці від збільшення внесення добрив

Види добрив Кількість добрив Коефі- цієнт викори- стання діючої речови- ни Буде використано діючої речовини, кг Винос пожив- них ре- човин з ґрунту на 1 ц уро- жаю, кг При- бавка уро- жай- ності, ц/га
Всьо-го вміст діючої речо- вини в добри- вах,% в пере- рахунку на діючу речови- ну,кг з мінера- льних добрив з ор-ганіч- них доб-рив всьо-го
Аміачна селітра 0,6 10,2 13,2 3,5 3,8
Каїніт 0,7 3,5 4,5 2,5 3,2
Суперфосфат 19,5 15,6 0,2 3,1 6,1 1,2 5,1
Гній                

Виходячи з даних таблиці, прибавка урожайності озимої пшениці становитиме 3,2 ц/га, оскільки при впливі комплексу різноманітних факторів визначальним є той, що знаходиться в найменшій кількості.

При опрацюванні планових показників з рослинництва важливе значення має правильне визначення урожайності сільськогосподарських культур, оскільки від цього залежать реальність показників виробництва по галузі в цілому. За рівнем урожайності планують розмір посівних площ відповідних культур, валові збори продукції.

На основі середньозваженої врожайності і прибавки за рахунок добрив розрахуємо планову урожайність сільськогосподарських культур у таблиці 2.2Таблиця 2.2

Валовий збір і планова урожайність сільськогосподарських культур в підприємстві

Назва культур Сума посівної площі за останні 3 роки, га Валовий збір за останні 3 роки, ц Середньозважена урожайність за останні 3 роки, ц/га Планова урожайність, ц/га
Озима пшениця 51,2 54,4
Гречка 9,9 13,4
Кукурудза на зерно 90,8 94,3
Ячмінь ярий 40,5
Соя 17,4 20,9
Овочі 156,9 176,9

Отже, відповідно даним таблиці 2.2 можна зробити висновок, що завдяки додатковому внесенню мінеральних та органічних добрив можна досягнути значного підвищення врожайності культур. Так, урожайність озимої пшениці планується довести до 54,4 ц/га, урожайність кукурудзи на зерно – до 94,3 ц/га, гречки – 13,4 ц/га, ячменю ярого – 44,0 ц/га, сої – 20,9ц/га, овочів – 176,9 ц/га.

Іноді в господарстві використовують метод програмування урожайності, коли спочатку планують її величину, а потім розраховують норму добрив, засобів захисту рослин та ін. під запланований урожай. Розрахуємо за цим методом норму добрив під урожай озимої пшениці в 2014 році у СК «Агробізнес» розглянемо за допомогою таблиці 2.3

Таблиця 2.3

Розрахунок норм добрив під запланований урожай

Показники Озима пшениця
     
Запланований урожай, ц/га 54,7 54,7 54,7
Винос поживних речовин на одержання зерна і відповідної кількості соломи, кг 3,5 1,2 2,5
Винос поживних речовин урожаєм, кг, кгї кількостіерження на 1 ц уро- жаю, кг 191,5 65,6 136,8
Вміст рухомих форм поживних речовин мг/100 г ґрунту
Теж у пласті ґрунту 25 см, кг/га
Використання поживних речовин з ґрунту, %
Буде використано поживних речовин з ґрунту урожаєм, кг/гаоживних речовин з г/100 г грунту 93,6 34,6 64,8
Внесено органічних добрив під попередник, т/га
Вміст поживних речовин в органічних добривах,% 0,5 0,35 0,6
Внесено поживних речовин з органічними добривами, кг/га
Використання поживних речовин з органічних добрив на другий рік внесення,%
Буде використано поживних речовин з органічних добрив на другий рік, кг
Всього буде використано рослинами поживних речовин, кг/га 108,6 48,6 76,8
Необхідно внести поживних речовин, кг/га 82,9 16,9
Використання поживних речовин, з мінеральних добрив в перший рік,%
Необхідно внести поживних речовин мінеральних добрив, кг/га 165,8
Вміст поживних речовин в мінеральних добривах,% 19,5
Необхідно внести мінеральні добрива для одержання урожаю (у фіз. туках), кг/га 485,3

Отже, розглянувши таблицю 2.1 можна сказати , щоб отриматизапланований врожай озимої пшениці (54,77 ц/га) на 1га посіву озимої пшениці потрібно внести 4,85 ц азотних добрив, 17,33 ц фосфорних і 15 ц калійних добрив.

‡агрузка...

Планування розміру посівних площ, виробництва продукції та її розподіл

У процесі планування виробництва в сільськогосподарських підприємствах необхідно приймати рішення щодо раціонального розміру виробництва продукції та її асортименту. Для цього використовують метод "витрати - обсяг - прибуток" або його ще називають аналізом беззбитковості.

Сутність цього методу полягає в пошукові критичного обсягу реалізації продукції, при зменшенні якого підприємство починає зазнавати збитків.
Для визначення мінімального обсягу реалізації продукції, що забезпечує беззбитковість виробництва, необхідно знати: 1) ціну реалізації одиниці продукції; 2) обсяг постійних витрат на виробництво продукції; 3) величину змінних витрат на одиницю продукції;

Сукупні витрати (ТС) - це сума витрат на всі види ресурсів, залучених до виробництва даного виду продукції.

Постійні, або умовно-постійні (FС) витрати - це витрати, які у короткостроковому періоді не залежать від обсягу виробництва продукції. До них належать: амортизаційні відрахування будівель, техніки та обладнання, які використовуються у відповідній галузі рослинництва; орендна плата; загальновиробничі витрати, що віднесені на відповідну галузь; частина витрат на ремонт необоротних активів, витрати по використанню капіталу, страхові відрахування тощо.

Змінні витрати (VС) - це витрати, величина яких визначається обсягом одержаної продукції або залежить від обсягу виконаних робіт і визначається для короткостроково­го періоду як різниця сукупних та постійних витрат. Це прямі витрати на оплату праці, насіння, паливо та мастильні матеріали, добрива тощо.

Маржинальний дохід (МR) - ціна реалізації одиниці продукції за мінусом змінних витратна її виробництво.

Зауважимо, що для окремого виду продукції маржинальний дохід та змінні витрати на одиницю продукції є величиною постійною, а постійні витрати на одиницю продукції поступово зменшуються із збільшенням обсягів виробництва.

Розглянемо беззбитковий обсяг виробництва і реалізації продукції рослинництва СК «Агробізнес » у таблиці 2.4

Таблиця 2.4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)