АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття 1. Та індивідуальних науково-дослідних завдань

Читайте также:
 1. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 2. VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.
 3. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 4. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 5. До практичного заняття № 22
 6. До практичного заняття № 35
 7. До практичного заняття № 43
 8. Друге заняття
 9. Друге заняття
 10. Заняття 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права
 11. Заняття 11.
 12. Заняття 16. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Методичні вказівки

До практичних занять

Та індивідуальних науково-дослідних завдань

З дисципліни «Менеджмент»

Для студентів напрямУ підготовки

Маркетинг»

 

денної та заочної форм навчання

 

 

Схвалено Радою напряму підготовки бакалаврів 6.030507 «Маркетинг» Протокол № від

 

 

Одеса, ОНАХТ, 2013


Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальних науково-дослідних завдань для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Н.М. Корсікова. – Одеса: ОНАХТ, 2013.- 37 с.

 

УкладачН.М.Корсікова, канд. екон. наук, доцент

 

 


РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Практичне заняття 1

«Менеджмент як наука та специфічна сфера людської діяльності»

Контрольні запитання

1. При яких історичних умовах відбувалося формування менеджменту як окремого специфічного виду діяльності?

2. Які основні умови формування організації як соціального інституту і об’єктивної основи існування менеджменту?

3. Назвіть основні господарські процеси, які є об’єктом управління в організації.

4. Дайте визначення поняття «менеджмент» як виду діяльності, процесу, органу управління, науки і мистецтва, категорії людей.

5. На які рівні умовно поділяється загальна структура менеджменту в організації?

6. Яка основна мета і завдання сучасного менеджменту в організації?

7. Дайте характеристику кожному з видів управлінської праці: евристичної, адміністративної, оперативної. З яких операцій вони складаються?

8. На які групи поділяють управлінський персонал?

9. Які характеристики і якості повинен мати сучасний менеджер?

 

Теми для рефератів

1. Зміст головних напрямків та тенденцій розвитку менеджменту в ринкових умовах в Україні.

2. Концептуальні напрями стратегічного розвитку харчової промисловості в Україні.

3. Сутність менеджменту як виду діяльності та його значення у розвитку економіки України.

4. Місце управління в розвитку економічних відносин в суспільстві.

5. Групова динаміка. Взаємовідносини між працівниками в колективі.6. Характеристики основних типів особистості та способів їх соціалізації в колективі.

7. Особливості визначення ефективності праці менеджера.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)