АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Хліб – усьому голова

Читайте также:
 1. Баранья голова Запоминание предметов
 2. Без хлеба нет обеда? Хлеб – всему голова?
 3. Виразний, резонуючий. Голова дуже часто схилена до одного плеча. Людина немов би
 4. Вопрос №19 Экономическая система: сущность, элементы, теоретические концепции.
 5. ГЛАВА 7. КОНИИН ИЗ БОЛИГОЛОВА ПЯТНИСТОГО — САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЯД ПРОТИВ РАКА
 6. Голова Державної виконавчої служби України Г. В. Стадник
 7. Дата:__________ Урок 2. Тема: Формирование навыков чтения, говорения.
 8. Диффузная эндокринная система: АПУДоциты
 9. Европейская валютная система: проблемы
 10. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи
 11. Завідувач кафедри, голова циклової комісії ___________________Захарчун Д.М.
 12. ЗАДАНИЕ N 1 Тема: Нелинейные цепи переменного тока

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 (2 години)

Тема: Українські національні обереги

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

1. Вінок і рушник – українські національні символи-обереги.

2. Історична довідка про вінок.

3. Значення квітів і рослин у вінку.

4. Символіка стрічок у вінку.

5. Рушник – національний оберіг, народний символ України.

6. Хліб-сіль на вишитому рушнику – висока ознака гостинності народу.

7. Рушник на стіні – невід’ємний символ хатнього інтер’єру.

8. Характерні особливості кольорової гами рушників.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

• Підготувати реферативну історичну довідку про виникнення тризубця

• Підготувати рефератривне повідомлення про історію виникнення пропора

• Знайти аудіо (відео) музично-віршованого виконання гімна України

• Знайти фотоілюстрації за темою

 

ЛІТЕРАТУРА:

Базова:

1. Воропай О. Звичаї нашого народу: У 2 т. – К., 1991.

2. Сергійчук В.І. Національна символіка України. – К., 1992.

3. Скуратівський В. Берегиня. – К., 1987.

4. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч. / Упоряд.: І.А.Луценко та ін. – К., 1992.

5. Український дитячий фольклор. – К., 1981.

6. Яницька О.Ю. Українські народні рухливі ігри для дітей старшого дошкільного віку. – Рівне, 1992.

7. Верховинець В. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів. Вид третє. Вип. І. – К.: Музична Україна, 1969

8. Українські символи / За ред. М.Дмитренка. – К. 1994.

 

Допоміжна:

 

1. Гнатюк В. Гаївки // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук.думка, 1966. – С. 138-151.

2. Дубас О. Корифей кобазрського мистецтва України (До 200-річчя від дня народження Остапа Вересая) // НТЕ. – 2003. – № 4. – С. 47-50.

3. Ємець Василь. Кобза та кобазі. – Репринт. вид. – К.: Музична Україна, 1993. – 111 с.

4. Календарно-обрядові пісні / Упоряд., передм., приміт. О.Ю.Чебанюк. – К., 1987. – С. 35-66.

5. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. – К., 1990. – 142 с.

6. Круть Ю.З. Хліборовська обрядова поезія слов’ян. – К.: Наук. Думка, 1973. – 208 с.

7. Потебня А.А. О купальских огнях и сродных с ними представлениях // Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – С. 530-552.8. Супруненко В. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя: МП «Берегиня», 1993. – 136 с.

9. Франко І. Як виникають народні пісні // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 27. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 57-65.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 (2 години)

 

Тема: Хліб – усьому голова

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

1. Хліб особливо шанований символ українського народу.

2. Значення слова хліб. Приказки та прислів’я про хліб.

3. Історична довідка про хліб, випікання і його шанування.

4. Хліб – окраса на різних святах і в обрядах.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

• Підготувати реферативну історичну довідку про хліб

• Знайти приказки, та прислів’я про хліб

• Знайти фотоілюстрації за темою

ЛІТЕРАТУРА:

Базова:

1. Воропай О. Звичаї нашого народу: У 2 т. – К., 1991.

2. Сергійчук В.І. Національна символіка України. – К., 1992.

3. Скуратівський В. Берегиня. – К., 1987.

4. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 ч. / Упоряд.: І.А.Луценко та ін. – К., 1992.

5. Український дитячий фольклор. – К., 1981.

6. Яницька О.Ю. Українські народні рухливі ігри для дітей старшого дошкільного віку. – Рівне, 1992.

7. Верховинець В. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів. Вид третє. Вип. І. – К.: Музична Україна, 1969

8. Українські символи / За ред. М.Дмитренка. – К. 1994.

 

Допоміжна:

 

1. Гнатюк В. Гаївки // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наук.думка, 1966. – С. 138-151.

2. Дубас О. Корифей кобазрського мистецтва України (До 200-річчя від дня народження Остапа Вересая) // НТЕ. – 2003. – № 4. – С. 47-50.

3. Ємець Василь. Кобза та кобазі. – Репринт. вид. – К.: Музична Україна, 1993. – 111 с.

4. Календарно-обрядові пісні / Упоряд., передм., приміт. О.Ю.Чебанюк. – К., 1987. – С. 35-66.

5. Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. – К., 1990. – 142 с.

‡агрузка...

6. Круть Ю.З. Хліборовська обрядова поезія слов’ян. – К.: Наук. Думка, 1973. – 208 с.

7. Потебня А.А. О купальских огнях и сродных с ними представлениях // Потебня А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – С. 530-552.

8. Супруненко В. Народини: Витоки нації, символи, вірування, звичаї та побут українців. – Запоріжжя: МП «Берегиня», 1993. – 136 с.

9. Франко І. Як виникають народні пісні // Франко І. Твори: У 50 т. – Т. 27. – К.: Наук. думка, 1980. – С. 57-65.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)