АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Читайте также:
 1. IV. Порівняльна характеристика парламентів країн Західної Європи
 2. V. Порівняльна характеристика урядів держав Західної Європи
 3. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів.
 4. Аналіз та оцінка рівня економічного розвитку регіонів України
 5. Аналіз та оцінка рівня соціального розвитку регіонів України
 6. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва
 7. Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в
 8. Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в
 9. Багатоваріантність визначення кризових явищ на макро- та мікрорівнях в економіці: збій, кризова ситуація, локальна криза, системна криза, стратегічна криза, катастрофа.
 10. Визначення оптимального варіанту розв’язання проблем на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
 11. Визначення оптимального рівня товарних запасів та точки замовлення
 12. Визначення очікуваного рівня звукового тиску

Питання для підготовки до іспиту

З курсу «Господарські договори»

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

 

1. Правова природа господарського договору.

2. Теорії щодо визначення поняття господарського договору та розуміння його правової природи.

3. Свобода господарського договору, її межі.

4. Класифікація господарських договорів.

5. Суб’єктний склад господарського договору.

6. Характеристика правового статусу сторін господарського договору.

7. Треті особи як учасники господарських договірних відносин.

8. Істотні та інші умови господарського договору.

9. Характеристика предмету господарського договору як істотної умови.

10. Ціна як істотна умова господарського договору.

11. Поняття та види строків у господарських договорах.

12. Загальний порядок укладення господарських договорів.

13. Спеціальний порядок укладення господарських договорів, його різновиди.

14. Загальні вимоги щодо форми господарського договору.

15. Вимоги щодо форми окремих видів господарських договорів.

16. Припинення господарських договорів, його способи.

17. Поняття та підстави відповідальності суб’єктів договірних відносин у сфері господарювання, її види.

18. Види господарських договорів про передачу майна у власність.

19. Загальна характеристика договору поставки.

20. Права та обов’язки сторін за договором поставки.

21. Відповідальність сторін за договором поставки.

22. Поняття та ознаки договору контрактації сільськогосподарської продукції.

23. Права та обов’язки сторін за договором контрактації сільськогосподарської продукції.

24. Відповідальність сторін за договором контрактації сільськогосподарської продукції.

25. Права та обов’язки сторін за договором енергопостачання.

26. Відповідальність сторін за договором енергопостачання.

27. Загальна характеристика договору оренди майна у сфері господарювання.

28. Поняття та ознаки договору оренди державного та комунального майна.

29. Порядок укладення, зміст та форма договору оренди державного та комунального майна.

30. Відповідальність сторін за договором оренди державного та комунального майна.31. Поняття та ознаки договору лізингу.

32. Права та обов’язки сторін за договором лізингу.

33. Поняття та загальна характеристика договорів про виконання робіт суб’єктами господарювання.

34. Види господарських договорів про виконання робіт.

35. Поняття та ознаки договору підряду на капітальне будівництво.

36. Порядок укладення, зміст та форма договору підряду на капітальне будівництво.

37. Поняття та загальна характеристика договорів про надання послуг суб’єктами господарювання.

38. Види господарських договорів про надання послуг.

39. Поняття та ознаки договору перевезення вантажу.

40. Поняття та ознаки агентського договору.

41. Поняття та загальна характеристика договорів, що опосередковують відносини суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності.

42. Види господарських договорів, що опосередковують відносини суб’єктів господарювання у сфері інтелектуальної власності.

43. Поняття та ознаки договору комерційної концесії.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)