АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Мета та завдання навчальної дисципліни. Рішення вченої ради ДонДУУ

Читайте также:
 1. II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності
 2. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
 3. АЛГОРИТМ РОБОТИ НАД ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИМИ ЗАВДАННЯМИ З КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ»
 4. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЮ СХЕМОЮ (МІЖДИСЦИПЛІНАРНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ).
 5. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНня
 6. Вирішення завдання
 7. Вихідні дані завдання й проміжні розрахунки
 8. Виховні завдання
 9. Відзначимо наступні основні функції політичної соціології як навчальної дисципліни: світоглядну, пізнавальну, виховну, практично-політичну.
 10. Вступ до дисципліни “Логіка”.
 11. Вступ до дисципліни. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 12. Гносеологія, предмет, структура, завдання. Онтологія.

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ

 

 

Затверджено

Рішення вченої ради ДонДУУ

від

 

 

Програма

Вибіркової навчальної дисципліни «ЛОГІКА»

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

 

напрям підготовки:

6.030504 «Економіка підприємства»

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

6.030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030508 «Фінанси і кредит»

(спеціалізація «Банківська справа»)

6.030509 «Облік і аудит»

форма навчання: денна, заочна

курс: І

 

 

 

Донецьк – 2012

Навчальна програма з дисципліни «Логіка»,призначена для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Банківська справа»), 6.030509 «Облік і аудит», освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, форма навчання: денна, курс: 1.

Дисципліна розрахована на 72 години, з них 36 годин аудиторної роботи, в тому числі 18 годин – лекційні заняття, 18 годин – семінарські заняття, 18 годин самостійної роботи, 18 годин індивідуальної роботи студентів.

 

Розробник програми:

К.філос.н., доцент В.Й. Огородник

 

 

Завідувач кафедри

Н.Г. Діденко

 

Розглянуто та схвалено:

на засіданні кафедри

філософії і психології

Протокол №1 від 28.08.2012


 

ВСТУП

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Логіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Банківська справа»), 6.030509 «Облік і аудит», освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, форма навчання: денна, курс: 1.

Дисципліна розрахована на 72 години, з них 36 годин аудиторної роботи, в тому числі 18 годин – лекційні заняття, 18 годин – семінарські заняття, 18 годин самостійної роботи, 18 годин індивідуальної роботи студентів.Предметомвивчення навчальної дисципліни є: історія логіки як науки, закони логічного мислення, основні логічні форми мислення (поняття, судження, умовивід), основи теорії аргументації.

Міждисциплінарні зв’язки:з філософією, психологією, професійною етикою.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основні логічні закони і форми мислення

2. Основи теорії аргументації

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логіка» єзасвоєння студентами основних логічних форм і законів правильного мислення і застосування цих знань при вирішенні практичних завдань в практиці соціальної роботи.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Логіка» є формування уміння правильно будувати логічні міркування в процесі мислення; уміння будувати пряме і непряме доведення, знаходити типові помилки в структурних елементах доведення та спростування; уміння застосувати логічні методи та закони в дискусії, диспуті та полеміці.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:основні закони мислення; основні логічні форми мислення та логічні операції з ними; правила побудови дедуктивних, індуктивних та традуктивних умовиводів; правила доведення та спростування; основні форми логічного дискурсу.

вміти:оперувати законами логіки;визначати та класифікувати поняття, проводити з ними логічні операції та встановлювати логічні відношення між поняттями; визначати прості та складні судження, проводити з ними логічні операції, встановлювати істинність та хибність суджень; правильно будувати дедуктивні, індуктивні та традуктивні умовиводи, застосовувати методи наукової індукції; визначати логічні помилки та пастки в доведенні та спростуванні, застосовувати знання логіки в різних формах дискурсу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредитів ECTS.

‡агрузка...

1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)