АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Электр энергиясын есептеу

Читайте также:
 1. V2: Электрические и магнитные свойства вещества
 2. V2: Электромагнитная индукция
 3. V2: Электростатическое поле
 4. А) процесс выделения на электродах веществ, входящих в состав электролита Б) объединение ионов разных
 5. А. Виды электротравм
 6. Аварии на конденсационных электростанциях (КЭС) и продуктопроводах
 7. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
 8. Автоматические фотоэлектрические пирометры.
 9. Автоэлектронная эмиссия
 10. Адсорбция ионов на кристалле. Электрокинетические явления
 11. Активация поверхностей диэлектриков
 12. Алгоритм работы электрической схемы МБВ

QSе=3К*Эжқк*Қжқ*Ск/(Жшк*Кшк)

Мұндағы.

3К – құрылғының күштеме коэффициенті – 0,7

Эжқк – электр қабылдағышқа жалпы қойылған қуат – 147,6

Қжқ - құрал жұмыс уақытының нақты саны – 2070 сағат.

Ск – сұраныс коэффициенті.

Жшк – желідегі шығын ескеретін коэффициенті – 0,87

QSе –электр энергиясын есептеу.

QSе=0,7*147,6*2070*0,2/(0,93*0,87)=52867кв

 

 

2.5. Күштік электр энергиясының құнын есептеу.

Qкэл=Qэл*Кэқ

Мұндағы:

Қэқ=22,04кв/сағ

Qэл- 1165768,97

Qкэл=22,04*1165768,97=25693548,099

2.6. Үстеме шығындарын есептеу.

Өндіріс бөлімдерін жобалау кезінде үстеме шығындарды есептеу соған сәйкес сметаны құру арқылы анықталады.

Қже=12*Жоае*Nқж

 

Жоае – белгілі бір деңгейдегі жұмысшылардың орташа айлық еңбек ақы (85000мың)

Nқж – белгілі бір жұмысшылар саны (15)

Қже=12*(85000*5)=5100000

 

 

2.7. Технологиялық қажет жұмысшылар саны.

Рт=Тт/Фт:

Рт=60000/2502=24

Көмекші жұмысшы саны өндірістік жұмысшы санынан 15-20% пайыз алынады:

Р – көмекші жұмысшы.

Рк – (0,15-0,2)*Рт=4

Инженерлік техникалық қызметкерлер саны өндірістік жұмысшылар санынан 20-25% пайыз алынады.

Рстр=(0,2-0,25)*Рт=5

 

2.8. Өндірісітік ғимаратты қалыпты ұстауына, шығындарына (жылытуғы, жарыққа, суға және тұрмыстық басқада шығындар).

Бу арқылы жылыту.

Өқш=Жш*Жбм*Vғ*Пқ/(1000*Пшс)

Жш – жылу шығыны – 1м3 (15кк/сағ)

Жбм – жылу беру маусымы – 121 күн

Vғ – 350м2*7м=2450м3

Пқ – пар құны (1 тонна – 900тг)

Пшс – пардың шығу салмағы (550)

Өқш – 15*121*2450*900/(1000*550)=7276,5

2.9. Жарықтандыруды есептеу.Же=Ғ*Жжтс*Р*S/1000

Ғ – ауысымдағы электр өлшемі – 340м2

Жжшс - жылдағы бір аусымның қалдықсыз жарық күштері. Сағат саны. (700сағ)

Р – 1м2 электр норма шығыны (18В)

S – 22,04

Же =340*700*18*22,04/1000=94419,36

 

 

2.9.1. Инжинер техникалық жұмысшылардың жылдық еңбек ақы қорын есептеу.

Итжс=12*Жоае*Nутр

Nутр –инженерлі техникалық саны (3)

Итжс=12*85000*3=3060000

Жұмысшылардың еңбек ақысын жылдық қорын есептеу.

Жежқ=12*Жоае*Nж=12*85000*8=8160000

Nж – жұмысшылар саны (8)

Төменгі деңгейдегі жұмысшылардың жылдық қоры.

Тжқ=12*Жоае*Nтж=12*65000*5=3900000

Жоае – 65000

Nтж – 5

Қосымша жұмысшылардың Итж мен Тд

Ежқ=Қж+Итжс+Жежқ+Тжеқ

Ежқ=5100000+3060000+8160000+3900000=20220000

Қосымша материалдардың құны.

Қмқ=(См*4)/100=277753,34*4/100=11110,13

2.9.2. Автокөлікті жуу үшін кететін шығын.

Ажш=Nжм*Q*S/1000

Nжм – бір жылдағы машина саны.

Q – бір күнде кететін су нормасы.

N – 1м3 судың құны 23тг

Ажш=2000*500*23/1000=23000

Норма шығындары:

Бір ауысымдағы бір адамға тұрмыстық қажеттілігі үшін 40 литр және 1м2 ауданға 1,5 литр су, ал басқа қажеттілік тұрмысты қажеттілікке кететін шығындар 20%.

 

2.9.3. Тұрмысты және басқада жағдайларға кететін су шығыны.

Qсшш=(40*Nж*1,5)*1,2*Өқжқ/1000

Nж - жұмысшы адам (13)

Өқжқ – күндер (257)

Qсшш=(40*13*1,5)*1,2*257/1000=240,5м3

2.9.4. Сумен қамтамасыз етуге кететін шығындар түрлері.

‡агрузка...

Сқсш=S*Qсшш

Сқсш=22*240,5=5291

Құрылғыны ағымды жөндеуге кететін шығындар құрылғының жалпы 5% құрайды.

Қажқ=5*Ққ/100

Ққ – құрылғы құны (3800800)

Қажқ – 5*3800800\100=190040

 

 

2.9.5. Ғимараттың Ағымды жөндеуге кететін шығындар ғимараттың құнының 2% құрайды.

Ғажқ=2*Ғқ/100

Ғажқ=26200000/100=124000

Құрылғының амортизациясы (зат тозуы) құрылғының құнының 12%, ал ғимараттың амортизациясы 3% құрайды.

Қа=12*Ққ/100=12*3800800/100=456096

Ға=3*Ғқ/100=3*6200000/100=186000

Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және арнайы киім бабы бойынша шығындар негізгі еңбек – ақы қорының 3% құрайды.

Ббст=3*Еқ/100=3*1030000/100=30900

Ғимараттың құнын есептеу.

Ғқ=Ақ*Ғ

Ақ – құны – 17000тг.

Ғ – 400м3

Ғқ=17000*400=6800000

 

2.9.6. Өнімнің өзінді құнының төмендеуін, байланысты эксплуатациялық шығындардан жылдық үнемділңктің формуласы.

Жө=(Т1-Т)*Стс

Стс – сағатына тарифтік ставка (250)

Т1 – уақыт (4853)

Т2 – уақыт (3660)

Жө – (4853 – 3660)*250=298250

Дққ – Диагностика құралдарының құны (356000)

Қнк – (0,15) капиталдық қаржы салымының нормативтік салымы.

 

2.9.7. Өзіндік қызмет көрсету бойынша жылдық еңбек көлемін анықтау.

Өзіндік қызмет көрсету бойынша жылдың еңбек көлемін көмекші жұмысшы жылдық көлемінен пайыздық қатынаспен анықталынады.

Формула: Өққ=Ткө*Көкқ/100

Ткө – көмекші жұмысшылардың еңбек көлемі (адам- сағат)

Көқк – пайыз бойынша

Тқк – станциясының көмекші жұмысшылардың көлемі.

Тқк мен АЖ бойынша жалпы еңбек көлемінен 15-20% алынады.

Ткө=Тр*Ккж/100

Мұндағы:

Тр – 14 көмекші жұмысшылар саны.

Ккж – 60000 көмекші жұмысшылар үлесі.

Ткө= 14*60000/100=8400 адам-сағ.

Т=35*8400/100=2940 адам-сағ.

III. Ұйымдастыру бөлімі.

3.1. Технологиялық процестің схемасы.

№ 1 - кесте

Детаальдар мен агрегаттарға ТО және ТР участкісі
Бөлшектеу
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAJfPVdMMA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPTWvCQBC9F/wPywjedBPRtKSuIoIgeFJrz9PsNBub nQ3Z1aT99a4g9DaP9zmLVW9rcaPWV44VpJMEBHHhdMWlgo/TdvwGwgdkjbVjUvBLHlbLwcsCc+06 PtDtGEoRQ9jnqMCE0ORS+sKQRT9xDXHkvl1rMUTYllK32MVwW8tpkmTSYsWxwWBDG0PFz/FqFWy/ TpdOXq7nz+xsyr/Z/DWru71So2G/fgcRqA//4qd7p+P8NJ3C45t4glzeAQAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAJfPVdMMAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
Бөлшектерді жуу
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAiUIaY8YA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbESPT2vDMAzF74N9B6PBbquzsmUlrVvGoDDYqf92VmM1 ThvLIXabrJ9+OhR6k3hP7/00Wwy+URfqYh3YwOsoA0VcBltzZWC7Wb5MQMWEbLEJTAb+KMJi/vgw w8KGnld0WadKSQjHAg24lNpC61g68hhHoSUW7RA6j0nWrtK2w17CfaPHWZZrjzVLg8OWvhyVp/XZ G1juN8deH8+733znquvb+0fe9D/GPD8Nn1NQiYZ0N9+uv63gjyfCL9/ICHr+DwAA//8DAFBLAQIt ABQABgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10u eG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5y ZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFw ZXhtbC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAiUIaY8YAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJz L2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIsDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
дификтивка
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA5g6/+MMA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS4vCMBC+L/gfwgje1lTRrnSNIoIgePK159lmbKrN pDTRdvfXG2Fhb/PxPWe+7GwlHtT40rGC0TABQZw7XXKh4HTcvM9A+ICssXJMCn7Iw3LRe5tjpl3L e3ocQiFiCPsMFZgQ6kxKnxuy6IeuJo7cxTUWQ4RNIXWDbQy3lRwnSSotlhwbDNa0NpTfDnerYPN9 vLbyej9/pWdT/E6mH2nV7pQa9LvVJ4hAXfgX/7m3Os4fz0bw+iaeIBdPAAAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA5g6/+MMAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
Бұрандалы бөлшектер
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAFtwhj8MA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPTWvCQBC9F/wPywjedGOwqURXKQVB8FStnsfsmI1m Z0N2NWl/fbcg9DaP9znLdW9r8aDWV44VTCcJCOLC6YpLBV+HzXgOwgdkjbVjUvBNHtarwcsSc+06 /qTHPpQihrDPUYEJocml9IUhi37iGuLIXVxrMUTYllK32MVwW8s0STJpseLYYLChD0PFbX+3Cjbn w7WT1/vxlB1N+TN7fcvqbqfUaNi/L0AE6sO/+One6jg/nafw9008Qa5+AQAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAFtwhj8MAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
Агрегаттар мен бөлшектерді жинау
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAeZCEFMMA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS2vCQBC+C/6HZYTedFNrU4muUgpCwZPP8zQ7ZmOz syG7mtRf7woFb/PxPWe+7GwlrtT40rGC11ECgjh3uuRCwX63Gk5B+ICssXJMCv7Iw3LR780x067l DV23oRAxhH2GCkwIdSalzw1Z9CNXE0fu5BqLIcKmkLrBNobbSo6TJJUWS44NBmv6MpT/bi9Wwepn d27l+XI4pgdT3CbvH2nVrpV6GXSfMxCBuvAU/7u/dZw/nr7B45t4glzcAQAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAeZCEFMMAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
Агрегаттар мен бөлшектерді тексеріп сәйкестендіру
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEA9nkcYMMA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS2vCQBC+C/6HZQq96aaiqaSuIoIg9OQjPU+zYzaa nQ3Z1aT99d2C4G0+vucsVr2txZ1aXzlW8DZOQBAXTldcKjgdt6M5CB+QNdaOScEPeVgth4MFZtp1 vKf7IZQihrDPUIEJocmk9IUhi37sGuLInV1rMUTYllK32MVwW8tJkqTSYsWxwWBDG0PF9XCzCrbf x0snL7f8K81N+Tudvad196nU60u//gARqA9P8cO903H+ZD6F/2/iCXL5BwAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA9nkcYMMAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
Қыр салу
Бөлшектерді түзету
Жаңа бөлшектеу
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEABquCF8MA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPTWvCQBC9C/0Pywi96UZpo6SuUgRB6KlqPE+zYzaa nQ3Z1aT99V1B8DaP9zmLVW9rcaPWV44VTMYJCOLC6YpLBYf9ZjQH4QOyxtoxKfglD6vly2CBmXYd f9NtF0oRQ9hnqMCE0GRS+sKQRT92DXHkTq61GCJsS6lb7GK4reU0SVJpseLYYLChtaHisrtaBZuf /bmT52t+THNT/r29z9K6+1Lqddh/foAI1Ien+OHe6jh/Op/B/Zt4glz+AwAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEABquCF8MAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
Жөндеуге жататын бөлшектер
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAdzQWZcYA AADdAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbESPT2vDMAzF74N9B6PBbquzsmUlrVvGoDDYqf92VmM1 ThvLIXabrJ9+OhR6k3hP7/00Wwy+URfqYh3YwOsoA0VcBltzZWC7Wb5MQMWEbLEJTAb+KMJi/vgw w8KGnld0WadKSQjHAg24lNpC61g68hhHoSUW7RA6j0nWrtK2w17CfaPHWZZrjzVLg8OWvhyVp/XZ G1juN8deH8+733znquvb+0fe9D/GPD8Nn1NQiYZ0N9+uv63gjyeCK9/ICHr+DwAA//8DAFBLAQIt ABQABgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10u eG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5y ZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFw ZXhtbC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAdzQWZcYAAADdAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJz L2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIsDAAAAAA== " fillcolor="window" strokecolor="windowText" strokeweight=".5pt">
Бөлшектерді жөндеу
Детальдар мен агрегаттарға ТО және ТР участкісі

 

 


Автокөліктердің бөлшектері мен агрегаттарының технологиялық жөндеу схемасы.

 

3.2. Еңбек және демалыс тәртібін негіздеу және таңдау.

№ 2 – кесте

Басты инженер
ТОД комплексінің бастығы
Ц.У.П.А – ның бастығы
ТО
Орындаушылыр

 

 


Негізгі технологиялық жабдықтар мен құрал – саймандарға қойылатын қауіпсіздік техникалық талаптар.

Жұмыс қауіпсіздігін сақтау үшін, құрал-жабдықтардың технкалық жағдайын жақсы сақтау қажет. Құрал – жабдықтар бұл үшін шартты заңдылыққа сай, жұмыс жасау үшін қауіпсіздік болады. Жерге отырғызу құралды 40 м аспауы керек, құралдарды жерге отырғызу жағдайы, ахуалы жыл сайын бір рет тексеріліп тұрады.

 

 

Асффальтты – бетонды еденде жұмыс істеу негізінде, суық тиуден , ток соғудан қорғау үшін , ағашты шарбақ пайдаланылады. Құралдардың ара қашықтығы ОНТ – 01-86 жобасымен сақталады. Оларды қабырға орналастыруға тек, от жону құбырлары болған жағдайда рұқсат етіледі. Орындықтар , биіктігін қалыпқа келтіріп отыратын жағдаймен болуы шарт, және оның аяқ қоятын тіреуіші болцуы керек. Верстактің жоғарғы жағын металлмен, немесе линолеуммен, (жұмыс түріне байланысты) жабады. Көп орындық верстакты қолданғанда немесе оларды бір – біріне қарама- қарсы орналастырғанда , жанындағы адамды жарақаттап алмау үшін , өңделіп жатқан материалдың ұшатын қалдығы , торлы металды бөліп тұратын қалқа орнатылады. Қалқаның биіктігі 750 мм аспауы, ал жәшік мөлшері 3мм аспауы керек.

Барлық жұмыс орындары таза болуы керек. Орындар бөлшектермен , құралдармен, қалдықтармен , материалдармен жабылып тастамауы керек. Қозғауышты жөндеу барысында шешілетін бөлшектер мен ілмектер арнайы

ішпектер немесе еденге ұқыпты жиналады.

Қал құралы таза , құрғақ, жұмысқа жарамды болады. Оларды талдау ай сайын 1 рет жүргізіледі . құрал орнықты түрде сабына отырғызылып , жұмсақ болатын бекітіледі. Құралдың сабы оның салмағына байланысты бекітіледі. Құралдың сабы оның салмағына байланысты болады. Балға үшін 300-400 мм, кувалда үшін 450-500 мм. Барлық құралдардың, яғни біз , бұрағыш (отвертка) сияқты құралдардың сабы айналмалы бұрандаманы отырғызылады.

Бөлімде негізгі жұмысты атқарғанда қауіпсіздік шараларын сақтау.

 

 

Қозғауыш пен бөлшектерді жуғанда, жуғыш сұйықтығы 5% қосндыдан аспауы тиіс. Этил жанар мацымен істейтін қозғауыш бөлшектерін оны тетраэтилсвину керосинімен қалдықтарын шайған соң ғана жуады. Жеңіл тұтынатын сұйықтарды жұмыс барысына қолдануға рұқсат етілмейді. Синтетикалық жуғыштарды қолданғанда , оны алдымен арнайы ыдыстарды ерітеді. Су температурасы осы жағдайда 18-20 градустан аса болуы керек. Қолды сақтау үшін , ерітінділердің көзге шашырауынан сақтау үшін жұмысшылар арнайы қолбақтар мен көзілдіріктер киеді, және дерматологиялық кремдер жағады. ( крем Силмконовый, ИЭР – 2 пастасы). Қырлау станоктарымен жұмыс жасағанда, ұшынды қалдықтардан сақ болу керек, және де ол станоктың еш жерінде ешқандай жарық , шытынау болмауы керек. Оны ағаш балғамен тексереді, ұрған кезде ашық дауыс шықса, ол жарамды , балға салмағы 200 – 300т болмады.

Моторды жөндеу бөліміне тек техникалық қауіпсіздікті сақтайтын және арнайы оқытылған жұмысшылар жіберіледі.

Цилиндірлер мен цилиндір блоктарымен жұмыс жасағанда , ол станокқа мықты бекітіледі және де оның жасалып жатқан бөлігін қолмен ұстауға болмайды.

Бөлшектеп – жинау жұмыстарын жасағанда , әр бұранданың өзіне майықты, бұрағышпен бұрау қажет. Мөлшері, көлемі сәйкес болады. Бұрағыштың жарықшағымы , сызығы, кетігі болмауы тиіс. Үлкен мөлшерлі бұрағыштармен бұрауға , бір металлдан затпен бұрауға тиым салынады. Бұрандалар түзу, ауызғы бөлігі мықты болуы шарт.

 

Ғимаратқа қойылатын техникалық қауіпсіздік талаптары.

Мотор жөндейтін аумақтың ғимараты таза болады. Әрдайым құрғақ жүргізлуі тиіс, еденді лас балшықтан, судан, майдан тазалайды. Еденге төгілген майды тез сүртіп алу керек, ол үшін оны сорып алатын заттар қолданылады: құм. Ғимарат желдеткіштермен жабдықталады.

Жұмысшыларды дыбыстан қорғау үшін ғимаратты сынап бөлімнен бөліп тұратын қалқа болады. Сынап көретін бөлімнің арнайы газдарды сорып алатын жабдықтары болады. Мотор жөндейтін аумақтың ғимаратын сорғыш түске бояйды.

 

 

IV Еңбекті, қоршаған ортаны, техника және өрт шараларды қорғау.

4.1.Автокәсіп орнындағы өрт және техникалық қауіпсіздігі

Өрт үлкен материалдық шығын әкеледі және кейбір жағдайларда адам өліміне де әкеледі. Сондықтан өрттен қорғау қоғамның әрбір мүшесінің маңызды міндеттерінің бірі болып саналады.

Ең күрделі, зиян тигізетін өрттер өртке қауіпті объектілерде және басқа да зақымдау факторлары (жарылыс, улы заттардың жиналуы т.б.) бар объектілерде болады.

Өртсалдарларызақымдауфакторларыныңәрекеттерінебайланыстыболады. Оларғажататындар:

- жанған затқа оттың тікелей әсері;

- сәулелер есебінен жоғары температуралы заттар мен объектілерге қашықтықтық әсері;

- жану зонасында иісті газ бен улану;

- жану кезіндегі токсинді өнімдерден улану;

-құрылыстардың конструктивті бөліктерінің бұзылып құлауынан адамдардың жарақаталуы немесе қаза болуы.

Өндірістегі өрттердің негізгі себептеріне құрал-жабдықтардың технологиялық жұмыс тәртібінің бұзылуы, электржабдықтарының ақаулылығы, жабдықтардың жөндеу жұмыстарына нашар дайындылығы, әртүрлі материалдардың өздігінен жануы жәнет.б. жатады.

Жарылыс кезінде өртті болдырмау үшін ыстық жанғыш, жарылыс қақауіпті ортаның пайда болуына мүмкіндік бермей, оталдыру көзінің пайда болуына кедергі жасау керек.

Өрттен қорғанудың мақсаты — өрттердің алдыналу үшін ең тиімді, экономикалық жағынан пайдалы, техникалық жағынан дәлелденген тәсілдер мен құралдарды іздестіру және өрт сөндірудің техникалық құралдары мен күштерді тиімді пайдалана отырып, өртті аз шығынмен тоқтату.

Өрт қауіпсіздігі – бұл өрт болу мүмкіндігін болдырмау және оның пайда болған кезінде адамдарға, құрылыс және материалдық құндылықтарға өрттің қауіпті факторларының жағымсыз әсерлерін жою үшін қажетті шараларды қолдану болып саналады.

Өрт қауіпсіздігі өрттің алдыналушаралары мен және белсенді өртқорғанысымен қамтамасыз етіледі. Өрт профилактикасы болып өртті болдырмау немесе оның салдарларын азайтуға бағытталған іс-шаралардың кешені саналады.

Белсенді өртқорғанысы – бұл өрт немесе жарылыс қақауіпті жағдайларымен белсенді күресуді қамтамасыз ету шаралары.

Өрттің алдын алу шараларына мыналар кіреді:

- құрылыстық-жобалау;

- техникалық;

- ұйымдастырушылық;

- өрт сөндіру тәсілдерімен құралдары.

Құрылыстық-жобалау шаралары ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділігі мен анықталады (конструкция материалдары жанғыш, қиын жанатын, жанбайтын болып бөлінеді).Отқа төзімділік шегі дегеніміз – бұл оттың әсерінен құрылыс конструкцияларының бірінші сызат пайда болғанға дейінгі шыдайтын уақыт интервалы.

Барлық құрылыс конструкциялары отқа төзімділік шегі бойынша 8 деңгейге бөлінеді.Ғимараттардың отқа төзімділік деңгейіне байланысты өрт кезінде эвакуациялау үшін шығатын жерлерге дейінгі қашықтықтар белгіленеді.

4.2.Автомобильді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету кезіндегі жалпы қауіпсіздік шаралары.

Техникалық қызмет көрсету және көліктің ағынды жөндеу кезінде , ОВПФ орын алуы, көлік қозғалып кетуі, өндірістік қондырғылардың қозғалуы, жарылып кетуі мүмкін, көліктен шыққан өңделген газбен ғимарат ауасының ластануы өсуі ықтимал, жуу бөлімдерінде ылғал көтерілуі, қозғауыш құралын сынау кезінде шу шамадан тыс өсуі мүмкін, электр жабдықтары мен жұмыс жасау кезінде тоқ соғу т.б. болуы мүмкін.

Еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігін ережелерімен жұмысшыларды таныстыру қажет, оларға жұмыс орнынан белгілі қондырғымен жұмыс жасау үшін нұсқаулар берілуі тиіс. Еңбек қаіпсіздігі мен зияны толық қамтамасыз етілген жағдайда, көлікке АЖ жасау мен ТҚК деңгейінің сомасы артады және де олар арнайы жаюдықтың орнында, эстокадада, көтергіш орнында өтілуін қадағалау керек, атаған жердің бәрі техникалық талаптарға жауап береді. Осындай арықтарда , эстокадаларда көліктің құлаудан сақтайтын құралдары болады.

Шанақ бөлімінде көбіне өрт қауіпін тудыратын жұмыстар орындалады , сондықтан бұл аймақта белгіленген қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау қажет. Ұсынылатын шанақ пен оның бөлшектерінің ұзындықтарының белгіленген арнайы мөлшері болады.

Таразыда ілініп тұрған бөлшектерді тексеруге тым салынады. Бөлшектерді және болаттан тетік дайындағанда, олардың үшкір ұштарын қырнап, тегістеу ұсынылады. Тегістерді жатқызу үшінші тегістеу тасының қорғаныс қабы болуы керек. Аталған қорғаныс қабынсыз жұмыс істеуге тиым алынады.

 

Шанақшылар, теміршілер, ұсталар бірлесіп жұмыс істегенде, барлығы да қорғаныс көзілдірігі мен арнайы қолғапты киеді. Зиянды зат бөлінуі мен байланысты жұмыстар сонымен қатар балқытып бекіткен алдында атқарылады, және де бөлме арнайы жергілікті желдеткіш қондырғымен жабдықталады, желдеткіш жүйесі сорғыш зонттар астына орнатылмайтындығын естен шығармау керек. ТҚК жағдайында көлікті немесе оның бөлшегін бояп келтіру жұмыстарының технологиялық барысы қиын және еңбек қорлықты қажет етеді.

Бірақ бұл жұмыстарды қазіргі озық технологиның ұтымды жабдықтармен жабдықтағанда жемісті жеңіске жету әбден мүкін жайт.

 

 

V Экономикалық бөлімі

5.1 Автокөліктің калькуляциялық шығынын есептеу

Құрылғы аты Саны Бағасы Барлық бағасы Электр шығ ыны кВт
2 тіреуіші бар автокөтергіш 13,5 кВт
Құрал-сайман шкаф  
Стеллаждық шкаф  
Құрал-сайманды верстак  
Жылжымалы құрал-сайманды арба  
Телескопиялық тіркеуіштерді тексеретін стенд  
Динамометрлік кілт  
Жұмыс столы  
Қоқыс шелегі  
Қосымша құрал-сайман  
Тежеу дискісін ұру санын есептегіш индикатор  
Тасымалы құрал-сайманды жәшік  
Пневморулетка  
Штангенциркуль  
Отвертка жиынтығы  
Диагностикалық сканер 4,6 кВт
Жылжымалы жарықтандырғыш лампа   0,8кВт  
Гай-лы кілт жиыны 8-36  
Барлығы 18,9 кВт

1 – бап:

Құрылғының бағасы және орнатылуы барлық талаптарға сәйкес оның жолын кеткен шығынның бағасы.

2223100*1,15=2556565

2 – бап:

«Негізгі жалақы» автокөлікке диагностика жасаушы шығынының ақысы. Ол ақы әр сала бойынша уақытына байланысты, мастер разрядына байланысты, диагностика жасау кезінде істелген операцияға. Мастерге төленетін жалақы есебі 4 – разрядтік диагностик ҚР заңы бойынша 20В 5 – күндік жұмыс уақытына 164,67 сағат жұмыс істегенде ,,Astana motors,, авто орталығында диагностик орташа айлық жалақысы 100000 сғатын а607,27 тг.

 

 

Жөндеуге кететін жұмыс уақыты

№ - 4 - кесте

Жұмыс түрі Жұмыс саны 1-қа кететін уақыт (t) 1-қа кететін уақыт (t)
Шаровой опорды тексеру 0,2 1,6
Телескопиялық тіркеуішпен опорды тексеру 0,3 1,8
Доңғалақты подшиф люфт тексеру 0,2 1,2
Саленблок күйін тексеру 0,2 1,2
Рульдік бұрыш Рульдік шаровойды тексеру 0,2 1,2
Тежеу жүйесін тексеру 0,2
Алдыңғы және артқы майды АКБ майын тексеру 0,2 1,2
Авто жүріс бөлігін тексеру 0,1
       

 

3 – бап:

Еңбек ақының уақытына байланысты төленетін сомма есебі:

607,27*7=4250,89

4 – бап:

,,Қосымша жалақы,, - негізгі жалақыдан пропорция сомма бойынша есептеледі:

4250,89*0,1=425,089

5 – бап:

,, Социалдық қажеттілікке аудару,, - жалақыдан социалдық салыққа төленетін салық қоса алғанда негізгі жалақыдан белгілі бір пайыз есептелінеді.

(4250,89+425,089)*0,11=514,36

6 – бап:

Құрылғымен эксплуатациялық қондырғыға кететін шығындар бұл бапқа құрылымдық шығын, амортизациялық және қондырғыларға , көліктерге ағымды жөндеуге кететін шығын жатады.

7 – бап:

Құрылғымен эксплуатация қондырғыға кететін шығын.

4250,89*0,35=1487,8115

8 – бап:

Шеберхана шығыны – шеберханадағы басқарушылармен құрылымдық шығындар бұл бапта біріккен шеберхана басқару жалақысы, ғимарат пен қондырғыларға құр және ағымды жөндеу жұмыстары , еңбекті қорғау мен техникалық қауіпсіздік шығыны.

Шеберхана шығыны:

4250,89*0,1=425,089

Шеберхананың өзіндік құнының қорытындысы.

4250,89+425,089+514,36+1487,8115+425,089=103,24

9 – бап:

Өндірісік басқа шығы – бұл бап шығындар, кіші шығындар мен үлкен шығындар кіреді ( жанама шығын, тікелей шығын ).

Жұмысшының жалақысы белгілі профор арқылы есептеледі.

4250,89*0,02=85,02

10 – бап:

Өндірістің өзіндік құнының қорытындысы.

7103,24+514,36+85,02=7702,65

11 – бап:

,,Комерциялық шығын,, - сақтау шығын, қаптау шығындары, жарнама, жаңа кететін шығын түрлері.

Комерциялық шығын:

7702,65*0,01=77,03

12 – бап:

Толық өзіндік құны. (Тоқ).

7702,65+77,03=7779,68

 

№ 5 -кесте

Жұмыс түрі. Үлесі % Еңбек көлемі.
Өзіндік қызмет көрсету бойынша жұмыстар.
Тасымалдау жұмыстары.
Автомобильдерді жеткізу.
Материалдар құндылық –ды қабылдау,сақтау.
Ғимаратты тазалау.

5.2. Капиталды қаражат салымын есептеу.

Капиталды салым құрамын жаңа құрылғыны сатып алуға жеткізуге, монтождауға, ескісін демонтаждауға құрылыс жұмыстарына шыққан шығымдарды қамтиды.

Өндіріс бөлімшелерін ұйымдастыру, кеңейту кезінде шығарылған құрылғының құны, қойған жойылатын құрылғылардың құны есептеледі.

Капиталдық салымдардың соммасының формуласы.

Ққ=Қсақ+Қмдш+Қжқш

Қсақ – сатып алынғын құрылғы (3800800)

Қмдш – құрылғыны монтаж демонтажға кеткен шығын

Қжқш – жеткізуге кететін шығындар (5%)

Сатып алынатын құрал саймандардың құны смета бойынша анықталады.

Құрылғыны монтаждауға демонтаждауға кеткен шығын 5 - 10%

Қмдш=Қсақ*8/100=3800800*8/100=304064

Қжқш=Қсақ*5/100=3800800*5/100=190040

Ққ=3800800+304064+190040=4294904

Капиталдық салымдардың өтелімдік уақыты.

Қсау=Дққ/Жө=356000/298250=12

 

Қорытынды

Осы курстық жұмыс автокөліктерді қолдану мерзімінің ұзартатын тәсілдің – оған жөндеу жүргізу кезіндегі көлікті жоғарғы сапалықпен болу болып есептеледі. Көліктің түгелдей дерлік бөлшектері мен түйіндерінің электр жабдығы болады, ол машинаның электр жабдығын қамтамасыз етеді.

Қазақстанда автомобиль өнеркәсібі өндіріс салалар ішінде дамып келе жатқан өндіріс салаларының бір түрі, автомобиль өндіріс эканомикасында өсіп келе жатыр.

Машинаның электр жабдығын дұрыс түрде ұстап тұру үшін ұдайы күтім қажет, сонымен қатар электр жабдығының жамылғысы түгелдей немесе жартылай ауыстырылып тұруы тиіс.

Курстық жұмыстағы жалпы шығындар диаграммасы:

Жалпы шығындар
Автомобильдің калькуляциялық шығыны
Жұмыстың пайыздық үлесі
Жұмыстың орташа уақыты 11,2

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі.

I. Негізгі әдебиет

1.Интернет желісі: http://www.kazedu.kz / http:. //www,google.kz/ www.tropreferat.com

2. Борзых И.О., Суханов Б.Н., Бедарев Ю.Ф., «Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу», М.: «Транспорт», 1985.

3. Анисимов А.П. «Автокәсіп орнын және жұмысын жобалау»- М.: Транспорт, 1982.

4. Сафронов Н.А. «Кәсіпорын экономикасы», М.: «Юрист», 2001.

5. Барков Г.А. «Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу», М.: «Россельмаш», 1972.

6. Нобоков Н.Н. Автокөлікте қолданылатын материалдар, 1990г.

7. Швацкий А.А. Справочник механика, М.: Транспорт, 2000г.

8.Н.Л.Гагарина "Компьютерде ақпарат анализі". Алматы: Экономика, 2002.

9. Е.Т.Тулегенов, Н.Б.Бралиева, Л.А.Стороженко, И.А.Матвеева "Есептік ақпараттық жүйелер". Алматы.

10. ҚР статистика агенттігі

II. Қосымша әдебиет

1. А.Ө.Биярова "Экономикалык, кибернетика". Оқу құралы. Алматы, 2001

2. Н.Г.Семенова "Автомотизированные информационные технологий в экономике". Москва, 2000

3. Г.А.Титоренко "Автомотизированные информационные технологий в экономике". Москва, 2000

4. "Информационные системы в экономике". Учебник под редакцией Дика

5. К.Қ.Жүйріков "Қазақстандағы сақтандыру: күрделі мәселелер мен дамудың болашағы".


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.053 сек.)