АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тестові завдання (30 балів)

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 7. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 8. Вирішити тестові завдання
 9. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 10. Вказівки до виконання завдання
 11. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 12. Джерела інформації соціальної статистики та її основні завдання

 


№ п/п Рівні Кількість відповідей Відсотки, %
1. Від 1 до 10 балів
2. Від 11 до 20 балів
3. Від 21 до 30 балів

Максимальний результат – 20 балів.

Мінімальний результат – 8 балів.

Середній результат – 14,4 бала.

1. Сила Коріоліса пов’язана з обертанням Землі навколо своєї осі. У Південній півкулі тіла, що рухаються прямолінійно, вона…

А відхиляє вправо В відхиляє вліво

Б не діє Г відхиляє до екватора

 

2. До форм рельєфу екзогенного походження належать…

А рифтові долини В дюни

Б лаколіти Г вулкани

 

 


3. Найвищою частиною Во­линської височини є…

А Овруцький кряж В Гологори

Б Мізоцький кряж Г Розточчя

 

 


4. Гірська порода, що містить алмази, називається…

А кварцитом В латеритом

Б кімберлітомГ лігнітом

 


5. До осадових порід хімічного походження належать…

А вугілля В калійна сіль

Б черепашник Г вапняк

 

 


6. З віддаленням від Атлантичного океану…


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)