АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ненаголошені Е – И

Читайте также:
  1. Мовні норми сучасної української літературної мови. Ненаголошені голосні. Комунікативні ознаки культури мовлення (багатство, різноманітність, логічність)

1. Прочитай і запам’ятай правило.

2. Утвори слова за зразком.

Один Багато

Село/ се/ла

Весло/

Сестра/

Зима/

3. Запиши слова в алфавітному порядку.

Весна, село, береза, перо, крило, гриби.

Підкресли ненаголошені Е – И. Усно підбери перевірні слова.

4. Утвори слова за схемою. Запиши їх, підбираючи перевірні. Постав наголос.

ЛИС + МО – С +Н,

ГРЕ +ЧАС +НИВА – С + Й - ВА,

ДВЕРІ +С – Д + НА - РІ,

СЛИ + ВОВА + ИЙ - А.

5. Доповни речення, використовуючи слова з довідки, і запиши.

На … з’явилися пухнасті котики. … листя шелестіло від вітру. Листя на … і … зазеленіло.

Слова для довідок: кленах, березах, вербі, ніжне.

Урок 15

Ненаголошені Е – И

1. Пригадай правило написання ненаголошених Е - И.

2. Спиши, підбираючи перевірні слова.

Весна - … .

Гриби - … .

Лисиця - … .

Кленок - … .

3. Спиши, вставляючи пропущені букви. Усно підбирай перевірні слова.

М…док, с…ло, в…сло, ст…пи, з…мля, д…рева.

4. Творча робота.

Перестав речення так, щоб вийшов текст.

1) Він перев’язав йому ногу.

2) Якось Микола ходив у ліс.

3) Нога в нього була поранена.

4) Скоро загоїлась нога в Журки.

5) Під дубом він знайшов молодого журавля.

6) Журавлик почав ходити по двору.

Урок 16

Ненаголошені Е – И

1. Пригадай правило.

2. Спиши, вставляючи пропущені букви і підбираючи перевірні слова.

З…рно - … .

З… ма - … .

Ст… бло - … .

П…ро - … .

М…довий - … .

Гр…чаний - … .

3. Спиши речення, вставляючи ненаголошені Е – И та потрібне за змістом слово .

Золоті сережки з’являються на б…резі (на початку, в кінці) в…сни. Гр…чане поле приваблює (мух, бджіл, вовків).

4. Прочитай слова. Котре з них «зайве»? Запиши, вставляючи пропущені букви.

- Кл…ни, в…рба, л…сиця, б…реза.

-В…сокий, гл…бокий, з…мля, в…селий.

Урок 17

Приголосні звуки

1. Прочитай букви, що позначають приголосні звуки:

Бб Вв Гг Ґґ Дд Жж Зз Йй Кк Лл Мм Нн Пп Рр Сс Тт Фф Хх Цц Чч Шш Щщ

- Яка буква позначає два звуки?

- Яка буква позначає завжди м’який звук?

- Які букви позначають дзвінкі звуки?

- Які букви позначають глухі звуки?

2. Прочитай віршик і перепиши. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки.Лось і лосенятко з ним.

Ліс для лосів – рідний дім.

Літо в ліс гукнуло осінь.

Лист летить на спини лосям.

3. Запиши слова, вставляючи пропущені букви.

Підкресли букви, що позначають приголосні звуки.

З…мля, с…ниця, з…мля, ц… буля, т..пло, л…сточок.

4. Спиши слова, поділяючи їх для переносу. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки.

Вулиця, їжак, цукор, верблюд, неділя.

5. Запиши слова, ставлячи, де потрібно, апостроф. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки.

М..ясо, п…ятірка, р…яд, кар…єр, р…ядно, пам…ять.

Урок 18

Буква Ф

1. Прочитай загадки. Відгадки запиши.

На стадіоні нині шум і гам –

Уболівальники зібрались там.

Усі очікують із нетерпінням гол.

Захоплююча гра … .

Дивний птах з рожевим пір’ям,

Наче мальва, на подвір’ї.

На ногах тонких і рівних.

Має назву птах … .

Він усіх фотографує.

Фотографії друкує.

Як ми можемо назвати

Цю професію, малята?

Має гарні жовті вічка

Й фіолетову спідничку.

Запах ніжний і духмяний

Наповняє ліс весняний.

2. Прочитай речення. Перепиши їх в зошит. Підкресли слова, в яких є буква Ф.

Фарбувала Фрося вікна. Федір їй допомагав.

3. Добери слова – ознаки за запитаннями.

Фарба (яка?)… .

Шафа (яка?) … .

Фікус (який?) … .

Фрукти (які?) … .

Фініки (які?) … .

4. Розшифруй слова. Склади і запиши з ними речення.

ФЕЛЬТПОР, ФАЖИРА.

5. Випиши слова з буквою Ф. Постав над словами наголос.

Фурчить, бурчить на різні фарби

Фонтан веселий у садку.

В нім водить флот легкий та гарний

Федорка в гарнім фартушку.

Урок 19

Сполучення ХВ

1. Прочитай загадки. Відгадки запиши. Напиши звукову модель слова-відгадки.

Взимку листячка нема, і зелена лиш сосна.

- Ти скажи мерщій мені, що за листя на сосні?

Тут гукає мала Зоя:

- Не листочки це, а … .

По ланах, житах безкраїх,

По морях вона гуляє.

Та сердешна в берег б’ється,

‡агрузка...

В бризках піниться, сміється.

2. Спиши слова. Постав над словами наголос. Поділи їх на склади.

Хвалько, хвалиться, хвала, хвіст, хвіртка, хвилина.

3. Подумай і підбери слова-родичі (Слова-родичі мають спільну частину, однакову за значенням):

Хвороба, …, …, … .

4. Зі слів кожного рядка склади і запиши речення.

а) хвилі, морі, в, знялися, високі;

б) пухнастий, білочки, в, хвіст, красивий.

Урок 20


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)