АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виробничий процес - це сукупність взаємопов'язаних ресурсів і діяльності від моменту отримання матеріальних ресурсів до відправлення готової продукції споживачеві

Слід зазначити що, виробничі процеси, які розробляються, повинні бути прогресивними, відповідати сучасному рівню науки і техніки, забезпечувати підвищення продуктивності праці, якості продукції, скорочення трудових і матеріальних витратна їхню реалізацію, зменшення шкідливих впливів на людину та довкілля [46). Окрім, розглянутих процесів необхідно розглянути процеси системи управління якістю продукції на стадії закупівлі.

Вивчаючи дану тему, обов'язково слід усвідомити одне із найважливіших завдань підприємства-забезпечити, щоб всі матеріали, які надходять із зовнішніх джерел, цілком відповідали як вимогам самого підприємства, так і вимогам його замовника.

На цій стадії до основних процесів системи якості належать:

визначення вимог до документації, креслень та замовлень на постачання (закупівлю) продукції;

вибір прийнятних постачальників (субпідрядників); контроль та оцінювання системи якості у постачальника (субпідрядника); розроблення угод (умов договору) з якості продукції, яка постачається (закуповується);

встановлення, узгодження та фіксація методів перевірки відповідності поставки вимогам замовника;

розроблення угод (документів) з вирішення суперечливих питань з якості купованої продукції;

планування та організація .робіт зі вхідного контролю продукції, яка надходить від постачальника (субпідрядника), а також організація взаємодій із якості продукції з постачальниками (субпідрядниками); реєстрація та оцінювання даних про якість купованої продукції, ведення претензійної роботи;

аналіз даних із претензій до постачальників (субпідрядників) стосовно виконання договірних зобов'язань щодо технічних характеристик, умов контролю та випробувань, пакування і маркування виробів; проведення робіт із підготовки підрозділами технічно та економічно обґрунтованих замовлень на купівлю комплектуючих виробів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, іншої продукції, оснащення засобів контролю, а також замовлень на технічні та інші послуги;

формування програм спільних із постачальниками (субпідрядниками) заходів із забезпечення якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів;

здійснення оперативної взаємодії з якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів, обладнання, оснащення, інструменту з постачальниками (субпідрядниками);періодичний аналіз та затвердження документації з виконання умов контрактів на закупівлю.

Щодо процесів системи управління якістю продукції на стадії її виробництва студенти можуть скористатися підручниками Глудкіна О. П. [30],ПлоткінаЯ.Д. [35], МінаєваЄ. С. [29], Басовського А. Е. [3].

До процесів системи якості на цій стадії належать:

o планування та організація робіт із управління процесами технічного контролю та випробувань продукції; контролю технології виробництва; технічної діагностики стану обслуговування; функціонування систем забезпечення (енергопостачання, транспорту, комунікацій); контролю стану виробничого середовища;

o проектування робіт із метрологічного забезпечення виробництва та якості продукції;,.

o контроль стану дотримання вимог нормативної документації;

o контроль виконавчої дисципліни та атестація персоналу;

o забезпечення ритмічності виробництва;

o проведення технічного контролю, випробувань, технічної діагностики на різних стадіях виробництва продукції, в т. ч. використання статистичних методів контролю;

o систематична перевірка (контроль) стану забезпечення точності та стабільності технологічних процесів, дотримання технологічної дисципліни:

o впровадження сучасних інформаційних технологій профілактики, виявлення дефектів і браку;

o перевірка дотримання вимог щодо загальних умов виробництва (за об'єктами та видами операцій);

o оцінювання якості виготовлення продукції;

o проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів обладнання;

o відновлення та дороблення продукції, оснащення, інструменту, пристроїв;

o проведення спеціальних заходів із забезпечення якості виготовлення інструменту, оснащення пристроїв, допоміжного обладнання:

o проведення заходів із забезпечення якості при складуванні та зберіганні сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, обладнання, інструменту, оснащення, пристроїв;

‡агрузка...

o контроль невідповідної продукції, організація та проведення розбракування, відбракування, ізоляції та утилізації продукції неналежної якості, зберігання продукції до завершення процедур контролю та випробувань;

o атестація виробництва, технологічних процесів та робочих місць, підготовка до сертифікації системи якості;

o атестація обладнання, оснащення, інструменту, деталей, складальних одиниць власного виготовлення;

o організація та здійснення робіт із забезпечення якості при внутрішньому обслуговуванні (транспортуванні проміжної внутрішньо цехової та міжцехової продукції, оснащення, інструменту, пристроїв, вантажно-розвантажувальних роботах);

o організація та забезпечення функціонування системи обліку та оцінювання витрат на забезпечення якості продукції;

o впровадження та аналіз ефективності функціонування економічних методів управління якістю під час виробництва продукції;

o проведення поточного контролю та підвищення кваліфікації персоналу;

o контроль за діяльністю персоналу, здійснення заходів з його стимулювання за забезпечення якості продукції;

До процесів системи якості на цій стадії належать [46]: вхідний контроль і випробування та контроль якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, деталей складальних одиниць у процесах їхнього зберігання, транспортування;

o контроль параметрів обладнання, оснащення інструменту, пристроїв, систем енергозабезпечення, систем транспортування та виробничого середовища;

o контроль стану тари та упаковки, відповідності їхніх параметрів вимогам нормативних документів та договорів;

o конструкторський контроль та нагляд за виробництвом;

o контроль дотримання технологічної дисципліни;

o метрологічний контроль та нагляд;

o контроль та випробування готової продукції (за встановленими параметрами), реєстрація результатів (оформлення протоколів);

o технічна діагностика стану обладнання:

o ідентифікація статусу продукції за результатами контролю та випробувань;

o контроль та обслуговування контрольного, вимірювального і випробувального обладнання;

o систематичний аналіз міжцехових та зовнішніх рекламацій, причин повернення продукції;

o розроблення пропозицій із забезпечення та підвищення якості продукції. Роботи з контролю та випробувань потрібно добре спланувати, та задокументувати.

Розгляд і вивчення системи управління якістю продукції на стадії контролю доцільно здійснити за допомогою наступних літературних джерел [16,17,35] При розробленні методик контролю необхідно враховувати такі аспекти:

o виріб або контракт, для яких розробляються методики контролю;

o етапи, за якими здійснюються методики контролю;

o персонал, який виконує методики контролю; Системи управління якістю продукції

o характеристики, які підлягають контролю;

o тип контролю (вибірковий або суцільний);

o критерії приймання;

o тип інформації, яка підлягає реєстрації та система ведення реєстраційних записів.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)