АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Навчання граматики

Читайте также:
 1. А) розподіл навчального часу за темами для студентів-магістрів за спеціальністю 8.030109 – «Управління персоналом та економіка праці» стаціонарної форми навчання
 2. Адаптація до шкільного навчання
 3. Адаптивна система навчання з використанням інформаційних технологій.
 4. Аналіз уроку виробничого навчання.
 5. Аналіз уроку теоретичного навчання.
 6. БИЛЕТ 5-6Поняття про організаційні форми навчання. Класифікація форм навчання природознавству.Класифік норм навч.природозн.
 7. Взаємозв’язок розвитку, виховання та навчання
 8. Вибір системи виробничого навчання
 9. Визначення категорії «технологія навчання». Технологія та методи навчання
 10. Вимоги до методів навчання та проблеми їх вибору
 11. Витрати на навчання персоналу
 12. Вищого рівня пізнавальної самостійності й активності вимагає від учнів частково-пошуковий метод навчання.

Засвоєння граматичних понять і явищ, які відсутні в рідній мові

 

Розвиток умінь і навичок вживання граматичного матеріалу, передбаченого програмою, в усних і письмових висловлюваннях, які включають до себе:

 
 

 


Навички вибору структури типового речення адекватного змісту того, хто говорить , і яке співвідноситися із ситуацією спілкування. Навички оформлення тим, хто говорить, відібраних слів для заповнення типового речення відповідно до норм мови, яка вивчається. Навички вибору службових слів і правильного їх сполучення із повнозначними словами.

Граматичний мінімум і принципи його відбору.

 

Принцип розповсюдженості в усному мовленні.

 

Активний мінімум Принцип зразковості.

 

Принцип виключення граматичних синонімічних явищ.

Склад граматичного

мінімуму

Принцип розповсюдженості у книжково-письмовому стилі мовлення.

Пасивний мінімум

Принцип багатозначності.

 

Основні вимоги до обсягу граматичного мінімуму, який належить до засвоєння у середній школі

Достатність для користування мовою , як засобом спілкування в обсязі вимог програми

Основні вимоги

Реальним для засвоєння в умовах середньої школи

 

Відсутність реальної можливості для оволодіння учнями всіма граматичними явищами конкретної іноземної мови в силу їх обсягу і необхідності формування граматичних навичок.

Фактори, які впливають на

обмеженість граматичного Неможливість автоматизації граматичних явищ через обмеженість часу,

матеріал у середній школі який відводиться на вивчення іноземної мови у середній школі.

 

Наявність в мові синонімічних явищ на всіх рівнях, що породжує

надлишковість.

 

Можливість опори на аналогічні явища в рідній мові


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)