АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема : Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

Читайте также:
 1. Автоматизований облік виробничих запасів на складі
 2. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, інші витрати та їх облік
 3. ВЕТЕРИНАРНИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ДІЛОВОДСТВО
 4. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 5. Вивчення та облік епізоотичного стану місцевості
 6. Виправлення помилок в облікових регістрах
 7. Відмінності між аудитом, обліком, ревізією і судово-бухгалтерською експертизою.
 8. Державне регулювання обліку і звітності в Україні
 9. Журналістське розслідування
 10. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
 11. За місцем і роллю в регулюванні бухгалтерського обліку
 12. Забезпечуюча частина ІС обліку, її склад та характеристика складових.

1. Нещасні ваипадки на виробництві поділяються на:

А) пов»язані з виробництвом; непов»язані з виробництвом;

Б) непов»язані з виробництвом;побутові

В) невиробничого характеру;

Г) побутові.

 

2.Комісію з розслідування нещасних випадків на виробництві призначає:

А) власник підприємства;

Б) Держпромгірнагляд;

В) спеціаліст з охорони праці;

Г) головний інженер.

 

3.Комісію з розслідування нещасних випадків на виробництві очолює:

А) власник підприємства;

Б) Держпромгірнагляд;

В) спеціаліст з охорони праці;

Г) головний інженер.

 

4. Розслідування нещасних випадків на виробництві триває:

А) три доби;

Б) добу;

В) 10 діб;

Г) 10 робочих діб.

 

5.Нещасні випадкі по»язані з виробництвом оформляються наступними документами:

А) Н-5 та Н-1;

Б) Н-5 ;

В) П-4;

Г) Н-5 та НПВ.

 

6.Нещасні випадкі непо»язані з виробництвом оформляються наступними документами:

А) Н-5 та Н-1;

Б) Н-5 ;

В) П-4;

Г) Н-5 та НПВ.

 

7. Кількість примірникі актів розслідування за ф.Н-1:

А) шість;

Б) в кожному окремому випадку різна кількість;

В) два;

Г) три.

 

8. Кількість примірників актів розслідування за ф.Н-5:

А) шість;

Б) в кожному окремому випадку різна кількість;

В) два;

Г) три.

 

9.Максимальний термін розслідування нещасних випадків :

А) один місяць;

Б) один рік;

В) 10 днів;

Г) в кожному випадку різний термін.

 

10. Термін затвердження актів на ф.Н-1:

А) одна доба;

Б) дві доби;

В) тиждень;

Г) місяць.

 

11.Примірники актів за ф.Н-1 зберігаються:

а) 20 років;

б) 10 років;

в) 45 років;

г) скільки існує підприємство.

 

12. Термін з розслідування може продовжити:

а) орган, що призначив комісію з розслідування;

б) спеціаліст з охорони праці;

в) Держтехнагляд;

г) Держпромгірнагляд.

 

13. Якщо наслідки нещасного випадку появились неодразу або потерпілий несвоечасно звернувся за розслідування, то він має право звернутися за розслідування на протязі якого часу:

а) один рік;

б) 5 років;

в) 10 років;

г) незалежно від дати настання нещасного випадку.

 

14. На усунення причин нещасного випадку на виробництві дається:а) 5 діб;

б) одна доба;

в) три доби;

г) один місяць.

 

15. До складу комісії з розслідування нещасних випадків на виробництві входять:

а) роботодавець, головний інженер, керівник структурного підрозділу, голова первинної профспілки, представник ФСС;

б) спеціаліст з охорони праці або особа призначена наказом, керівник структурного підрозділу, голова первинної профспілки, представник ФСС;

 

в) роботодавець, спеціаліст з охорони праці, керівник структурного підрозділу, голова первинної профспілки, представник ФСС;

 

г) роботодавець, головний інженер, керівник структурного підрозділу, голова профспілки;

 

16. Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки:

а) у разі природної смерті або самогубства;

б) внаслідок отруєння алкоголем, за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах;

в) що сталися з працівниками під час відрядження;

г) під час застосування зброї не за призначенням.

 

17. Хто повинен розслідувати нещасний випадок, якщо він трапився з працівником, направленим на роботу іншою організацією?

а) комісія, створена роботодавцем, на виробництві якого трапився нещасний випадок, в склад комісії входить представник підприємства, що направило працівника на роботу;

б) комісія, утворена роботодавцем, що направив на роботу, а до складу комісії залучається представник з підприємства, де трапився нещасний випадок;

в) незалежна комісія;

г) територіальне управління Держнаглядохоронпраці.

 

18. Хто повинен розслідувати нещасні випадки на виробництві?

а) роботодавець;

б) державний інспектор;

в) комісія, створена роботодавцем;

г) довірена особа роботодавця.

 

19. Чи зобов’язаний роботодавець перевести на іншу роботу працівника, якщо у нього з’явилися ознаки профзахворювання внаслідок дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів?

‡агрузка...

а) зобов’язаний, при наявності медичного висновку;

б) зобов’язаний, при наявності вакансії;

в) не зобов’язаний;

г) зобов”язаний, при узгодженні з профспілковою організацією.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)