АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В) до моменту народження дитини або на ранніх етапах онтогенезу

Читайте также:
 1. A. Стан постраждалої дитини.
 2. B. Наявність кровотечі у дитини.
 3. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця
 4. VI. Чи проявляється у дитини критичність по відношенню до інших людей?
 5. Використання на заняттях розвиваючих завдань і дидактичних ігор з використанням комп’ютерних технологій в умовах відсутності індивідуальних комп’ютерів для кожної дитини
 6. Виробничий процес - це сукупність взаємопов'язаних ресурсів і діяльності від моменту отримання матеріальних ресурсів до відправлення готової продукції споживачеві.
 7. Висвітлення прав дитини через засоби масової інформації
 8. до 105-річчя від дня народження письменника
 9. Додаткові ознаки високого творчого потенціалу особистості дитини.
 10. за час роботи в МММК ДВНЗ « ПДТУ» з моменту останньої атестації з 2010 по 2014 р.
 11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИВАЮЧОГО ВПЛИВУ РОДИНИ НА ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ

Мелітопольський Державний Педагогічний Університет

Ім. Б. Хмельницького

Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти

Кафедра практичної психології

Ректорська контрольна робота

Варіант 3

 

1. Як називається наука, що досліджує зв'язок роботи мозку і поведінки:

А) нейробіологія

Б) фізіологія

В) вікова психологія

Г) нейропсихологія

2. Результат дослідження, метою якого є розкриття індивідуально-психологічних особливостей особистості, необхідних для розуміння різних форм її життєдіяльності у нормі та патології це:

А) Психологічний діагноз;

Б) Психологічна оцінка;

В) Психодіагностика;

Г) Психоаналіз.

3. Ким була запропонована класифікація методів психодіагностики за підходами їх застосування?

А) С. Розенцвейгом;

Б) З. Фрейдом;

В) М. Басовим;

Г) Т. Фехнером.

4. Ким була розроблена методика психологічних спостережень у нашій країні в 20 роки?

А)М. Басовим;

Б) С. Розенцвейгом;

В) А. Біне;

г) Х. Вольфом.

5. Який вчений створив теорію системної динамічної локалізації вищих психічних функцій людини?

А) П.Я.Гальперин

Б) А.Р.Лурій

В) А.Н.Леонтьєва

Г) Н. А. Бернштейна

6. Групові тести -?
а) інструкції та процедура проведення досить прості, і від експериментатора не потрібно високої кваліфікації.
б) то такий тип методик, коли взаємодія експериментатора і випробуваного відбувається один на один.
в) то такий тип методик, який дозволяє одночасно проводити випробування з дуже великою групою людей (до декількох сот чоловік).
г) це такий тип методик, який вимагає застосування спеціальних технічних засобів або спеціального обладнання для проведення дослідження або реєстрації отриманих даних.

7. Галузь психодіагностики, яка направлена на профорієнтацію та профвідбір учнів…

А) Клінічна;

Б) Учбова;

В) Професіональна;

Г) Судова.

8. Діагностика здійснюється на основі успішності і способу виконання діяльності:

А) Суб’єктивний підхід;

Б) Об’єктивний підхід;

В) Проективний підхід;

Г) Ідеографічний підхід.

9. За формою тести можуть бути
а) правильних відповідей немає
б) усні
в) індивідуальні та групові
г) письмові10. Закономірне поєднання симптомів, що виникає при ураженні тієї чи іншої ділянки мозок це:

А) Нейропсихологічний синдром

Б) Біофізікохімічний синдром

В) Соматорухливий синдром

Г) Дизгенетичний синдром

11. В якій країні В. Вундт започаткував першу лабораторію експериментальної психології?

А) Франції;

Б) Англія;

В) Америка;

Г) Німеччина.

12. Які бувають діалогічні техніки:

А) Вербальні і невербальні;

Б) Прямі і непрямі;

В) Горизонтальні і вертикальні;

Г) Всі відповіді невірні.

Галузь нейропсихології, вивчає формування мозкової організації психічних процесів ....

А) нейропсихологія

Б) нейропсихологія дитячого віку

В) валеологія

Г) нейрофізіологія

Загальна архітектура функціональних систем складається ....

А) в утробі матері

Б) до моменту юнацького віку

В) до моменту народження дитини або на ранніх етапах онтогенезу.

Г) в перші роки життя

15. Принципи розробки психодіагностичних засобів і їх конкретне втілення в:

А) Опитування;

Б) Діагностичні методі;

В) Засоби;

Г) Тести;

16. Які є процедури опитування:

А) Бесіда, анкета, опитувальник;

Б) Анкета, інтерв’ю, тести;

Б) Інтерв’ю, бесіда, анкета;

Г) Анкета, опитувальник, інтерв’ю.

17. Чи вірне твердження: 90% дітей з ураженням нервової системи - це наслідок натальной або перинатальної травми.

А) так

Б) ні

В) свій варіант

Г) всі відповіді не вірні

18. Розділ психологічного знання, що формується на стику функціональних галузей психології з практичними запитами життя. Що це за розділ?

А) Психологія;

Б) Психодіагностика;

В) Психометрика;

Г) Психофізика.

19. Найважливішою умовою використання психодіагностики є?

А) Ворожіння;

Б) Прогнозування;

В) Науковість;

Г) Гра.

20. У диференціальної псіхометриці числові значення це…

А) Таблиці;

Б) Схеми;

В) Діаграми;

Г) Ранги, категоріальні шкальні значення.

‡агрузка...

21. Ким була створена теорія функціональних систем і системогенеза:

А) Н. П. Бехтеревой

Б) І. Н. Філімоновой

В) П. К. Анохіним

Г) Н. Е. Введенським
При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.009 сек.)