АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Блокувальні зв'язки і сигналізація в схемах керування електродвигунами

У схемах автоматичного керування електроприводами найчастіше застосовують блокіровки, що забезпечують задану послідовність або одночасність вмикання і вимикання кількох двигунів, не допускають одночасного вмикання контакторів або інших апаратів, запобігають мимовільному (без участі оператора) пуску двигунів (нульова блокіровка), нещасним випадкам і аваріям, які можуть виникнути внаслідок неправильних дій обслуговуючого персоналу тощо.

Щоб забезпечити задану послідовність вмикання в електромережу двигунів М1 і М2(рис. 3 а), треба послідовно з котушкою електромагнітного пускача КМ2, призначеного для керування двигуном М2, ввімкнути допоміжний (блокувальний) замикаючий контакт пускача КМ1, призначеного для керування двигуном М1. При цьому вмикання двигуна М2 буде можливе після замикання допоміжного замикаючого контакту пускача КМ1, тобто після вмикання двигуна М1.

Для того, щоб двигуни М1 і М2 (рис. 3 б) вмикались тільки одночасно, треба послідовно з котушкою пускача КМ2, призначеного для керування двигуном М2, увімкнути допоміжний (блокувальний) замикаючий контакт пускача КМ1, призначеного для керування двигуном МІ, а допоміжний замикаючий контакт пускача КМ2 паралельно кнопці "Пуск" SВ2. Вмикання двигунів здійснюється так: натисканням на кнопку SВ2 подається напруга на котушку пускача КМ1, Він спрацьовує і своїми головними замикаючими контактами (у схемі не показані) вмикає двигун М1 в електромережу, а допоміжним замикаючим контактом подає живлення на котушку пускача КМ2, Пускач КМ2 теж спрацьовує і вмикає двигун М2. У тому випадку, коли з будь-яких причин пускач КМ2 не спрацьовує і двигун М2 не вмикається, при відпусканні кнопки 5В2 зупиняється і двигун МІ. Одночасне вимикання двох двигунів здійснюється за допомогою SB1.

Рис. 3. Блокувальні зв'язки у схемах керування електроприводами:

а - пуск у заданій послідовності; б - одночасний пуск; в, г - одночасна

робота двигунів неможлива; д - мимовільний пуск двигуна неможливий;

є - забезпечується переміщення рухомого елемента робочої машини в

заданих межах

Щоб не допустити одночасного вмикання пускачів КМ1 і КМ2 (рис. 3, в), треба послідовно з котушкою пускача КМ1 приєднати допоміжний розмикаючий контакт пускача КМ2, а послідовно з котушкою пускача КМ2 приєднати допоміжний розмикаючий контакт пускача КМ1. При цьому, якщо один з пускачів ввімкнути, то його допоміжний розмикаючий контакт в колі котушки другого пускача розімкнеться і вмикання другого пускача стане неможливим. Таку блокіровку можна здійснити за допомогою здвоєних кнопок, що мають по одному розмикаючому і одному замикаючому контакту (рис. 3 г). При натисканні на кнопку SВ2 її замикаючий контакт замикає коло котушки пускача КМ1, а розмикаючий - розмикає коло котушки пускача КМ2. Якщо ж натиснути на кнопку SВ3, то, навпаки, замкнеться коло котушки пускача КМ2 і розімкнеться коло котушки пускача КМ1. При одночасному натисканні на обидві кнопки розмикаються кола котушок обох пускачів і вони вимикаються. Одночасне вмикання обох пускачів неможливе.Блокіровки від одночасного вмикання найчастіше застосовуються в схемах керування електродвигунами за допомогою реверсивного магнітного пускача (застосовуються також механічні блокіровки).

Мимовільному пуску двигуна, що відбувається після зупинки його внаслідок значного зниження, або повного зникнення напруги електромережі та наступного відновлення її, необхідно запобігати у тих випадках, коли такий пуск не можна допустити за умовами технологічного процесу або техніки безпеки. Запобігають мимовільному пуску найчастіше за допомогою електромагнітного контактора (пускача) і кнопки "Пуск".

Нещасним випадкам і аваріям запобігають за допомогою кінцевих вимикачів, електричних замків, механічних блокіровок а інших пристроїв. Як приклад, на рис. 3, e показано схему блокувального кола, що забезпечує переміщення рухомого елемента робочої машини в заданих межах і вимикання привідного двигуна цієї машини, коли елемент переміститься за допустимі межі. При нормальному режимі роботи рух елемента вліво припиняється після розмикання кінцевого вимикача SQ1, а рух вправо - після розмикання кінцевого вимикача SQ2. Якщо з будь-яких причин кінцевий вимикач SQ1 або SQ2 не розімкнеться, то рухомий елемент машини переміститься за допустимі межі і розімкнеться відповідний аварійний кінцевий вимикач SQ3 або SQ4. При цьому котушка пускача КМ1 позбавиться живлення і він вимкне двигун з електромережі.

‡агрузка...

Сигналізація,що застосовується в електричних схемах електропривода, служить для контролю наявності сигналу, наприклад напруги, технічного стану і положення вмикаючих і вимикаючих апаратів, послідовності операцій, що здійснюються схемою електропривода, і для контролю аварійного стану схеми.

Світлова сигналізація здійснюється за допомогою різної сигнальної арматури: табло, транспарантів, світлофорів. При цьому світловий сигнал може бути відтвореним рівним або мерехтливим світлом, а також свіченням ламп неповним розжарюванням. У деяких випадках сигналізація про спрацювання захисту може бути виконана за допомогою спеціальних сигнальних вказівних реле-блінкерів.

Звукова сигналізація здійснюється за допомогою дзвінків, гудків і сирен.

Сигналізація за призначенням може бути розділена на дві основні групи:

ü положення (стану) – для інформації про стан технологічного обладнання, наприклад, увімкнено-вимкнено;

ü попереджувальна

ü аварійна.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)