АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СХЕМОКОНСПЕКТ

Читайте также:

  Завдання для контрольної роботи

  З навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

  Для студентів всіх спеціальностей Маріупольського державного університету заочної форми навчання

  Опорний конспект

  Конспектування – один із видів переробки інформації. Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект активізує знання, поученні раніше з других предметів, організує матеріал у зручну для вивчення форму.

  Приблизна форма складання опорного конспекту:

  1. Ознайомитись з матеріалом підручника по темі. Зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

  2. Скласти план. Опрацьований матеріал розсортувати за важливістю.

  3. Виписати основні положення питання плану. До кожного питання привести зразок. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку.

  4. Графічно або зо допомогою кольорового фону виділити особо важливі розділи конспекту.

  5. У кінці опорного конспекту указати список використаної літератури.

  Зразок оформлення опорного конспекту:

  Опорний конспект з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

  студента___________________________________

  ______курсу спеціальності_______________

   

  Тема: «Безпека населення та територій у надзвичайних ситуаціях»

  План:

  1. Поняття - надзвичайні ситуації (НС).

  2. Класифікація НС.

  3. Поняття риску.

  4. Причини, прогнозування та профілактика НС.

  Питання 1. Поняття надзвичайні ситуації.

  Надзвичайні ситуації - …..

  Стадії розвитку НС - …..(стисле описання питання плану)

  Питання 2 . Класифікація НС.

  Список літератури:

  (указати в алфавітному порядку список використаної при складанні опорного конспекту літератури)

  Обов’язкова тема для опрацьовування:

  1. «Безпека населення та територій у надзвичайних ситуаціях».

   

  СХЕМОКОНСПЕКТ

  Схемоконспект – це органічне об’єднання схем та текстового матеріалу теми.

  Методичні вказівки до написання схемоконспекту:

  1. Ознайомитись з матеріалом підручників, посібників, довідників, сайтів по темі.

  2. Скласти план матеріалу за обраною темою.

  3. Добрати до кожного пункту плану ілюстрації у виді таблиць, діаграм або графіків.  4. Скласти схеми до кожного пункту плану, доповнюючи їх ілюстраціями.

  5. Розкрити питання плану у виді текстової частини описуючого характеру, доповнюючи їх схемами та ілюстраціями.

  6. У кінці схемоконспекту вказати список використаної літератури.

   

  Зразок оформлення схемоконспекту:

  Схемоконспект з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

  студента________________________________________

  ______курсу спеціальності_______________
  Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)