ÀâòîÀâòîìàòèçàöèÿÀðõèòåêòóðàÀñòðîíîìèÿÀóäèòÁèîëîãèÿÁóõãàëòåðèÿÂîåííîå äåëîÃåíåòèêàÃåîãðàôèÿÃåîëîãèÿÃîñóäàðñòâîÄîìÄðóãîåÆóðíàëèñòèêà è ÑÌÈÈçîáðåòàòåëüñòâîÈíîñòðàííûå ÿçûêèÈíôîðìàòèêàÈñêóññòâîÈñòîðèÿÊîìïüþòåðûÊóëèíàðèÿÊóëüòóðàËåêñèêîëîãèÿËèòåðàòóðàËîãèêàÌàðêåòèíãÌàòåìàòèêàÌàøèíîñòðîåíèåÌåäèöèíàÌåíåäæìåíòÌåòàëëû è ÑâàðêàÌåõàíèêàÌóçûêàÍàñåëåíèåÎáðàçîâàíèåÎõðàíà áåçîïàñíîñòè æèçíèÎõðàíà ÒðóäàÏåäàãîãèêàÏîëèòèêàÏðàâîÏðèáîðîñòðîåíèåÏðîãðàììèðîâàíèåÏðîèçâîäñòâîÏðîìûøëåííîñòüÏñèõîëîãèÿÐàäèîÐåãèëèÿÑâÿçüÑîöèîëîãèÿÑïîðòÑòàíäàðòèçàöèÿÑòðîèòåëüñòâîÒåõíîëîãèèÒîðãîâëÿÒóðèçìÔèçèêàÔèçèîëîãèÿÔèëîñîôèÿÔèíàíñûÕèìèÿÕîçÿéñòâîÖåííîîáðàçîâàíèå×åð÷åíèåÝêîëîãèÿÝêîíîìåòðèêàÝêîíîìèêàÝëåêòðîíèêàÞðèñïóíäåíêöèÿ

a) ubikwistyczny

b) kosmopolityczny

c) wskaźnikowy

d) narażony na wyginięcie

 

22.Greenpeace to międzynarodowa organizacja ekologiczna założona w 1971 roku w:

 

a) Kanadzie

b) USA

c) Szwecji

d) Anglii

 

23.Zwierzęta odżywiające się krwią innych zwierząt to:

 

a) higrofity

b) hemikryptofity

c) hematofagi

d) helofity

 

24.Świadome i celowe wprowadzenie przez człowieka wybranych organizmów jako nowego

elementu danej biocenozy na tereny leżące poza areałem ich stałego występowania to:

 

a) reintrodukcja

b) introdukcja

c) restytucja

d) izolacja ekologiczna

 

25.Strefa jeziora w której procesy syntezy i rozkładu równoważą się to:

 

a) strefa eufotyczna

b) strefa kompensacyjna

c) strefa dysfotyczna

d) pelegial

 

26.W biocenozie jeziora do producentów należą rośliny, które można podzielić między innymi

na rośliny: wynurzone z wody, o liściach pływających i całkowicie zanurzone. Rośliny

o liściach pływających określa termin:

 

a) elodeidy

b) helofity

c) nimfeidy

d) amfifity

 

27.Grążel żółty należący do roślin o liściach pływających:

 

a) podlega ochronie ścisłej

b) podlega ochronie częściowej

c) nie podlega ochronie

d) jest to gatunek reliktowy nie występujący na terenie Polski

 

28.Nauka o śródlądowych zbiornikach wodnych w tym o jeziorach to:

 

a) limnologia

b) hydrologia

c) glacjologia

d) patomologia

 

 

29.Organizmy zasiedlające podłoże piaszczyste to:

 

a) profundal

b) litoral

c) psammofile

d) psammofity

 

30.Polskim Parkiem Narodowym należącym do międzynarodowej sieci PAN Parks jest:

 

a) Poleski PN

b) Karkonoski PN

c) Bieszczadzki PNd) Tatrzański PN

 

31.Wojewódzi Inspektor Ochrony Środowiska wyznaczył obszar 500 ha w województwie

małopolskim w celu utworzenia Parku Narodowego. Obszar odznacza się odpowiednimi walorami

przyrodniczymi i środowiskowymi. Park ten:

 

a) powstanie

b) nie powstanie, ponieważ WIOŚ nie ma odpowiednich kompetencji, aby utworzyć PN

c) nie powstanie, ponieważ obszar jest zbyt mały

d) odpowiedzi b i c są poprawne

 

32.Jezioro to jest jeziorem ubogim w związki organiczne i mineralne, głębokim oraz

przezroczystym. Opis dotyczy jeziora:

 

a) oligotroficznego

b) mezotroficznego

c) eutroficznego

d) dystroficznego

 

33.Termin określający zwierzęta wszystkożerne to:

 

a) eurybionty

b) monofagi

c) pantofagi

d) peryfiton

 

34.Ostatni Żubr nizinny padł w puszczy Białowieskiej w:

 

a) 1627 roku

b) 1949 roku

c) 1919 roku

d) 1989 roku

 

35.Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody formą ochrony przyrody nie jest:

 

a) nadleśnictwo

b) obszar NATURA 2000

c) pomnik przyrody

d) zespół przyrodniczo-krajobrazowy

 

 

35."Najnowsza" ustawa o ochronie przyrody została uchwalona:

 

a) 16 kwietnia 2004 roku

b) 16 października 1991 roku

c) 15 maja 2001 roku

d) 13 lutego 2003 roku

 

36.Najmłodszym Parkiem Narodowym Polski jest:

 

a) PN Bory Tucholskie

b) PN Ujście Warty

c) Bieszczadzki PN

d) Ojcowski PN

 

37.Dawka pochłonięta promieniowania wyrażana w J na kg masy ciała to:

 

a) Sivert

b) Dobson

c) Grey

d) Becquerel

 

38.Wybierz nazwę obszaru nie będącego "ekologicznym obszarem zagrożenia" w Polsce:

‡àãðóçêà...

 

a) Jurajski

b) Tarnowski

c) Turoszowski

d) Szczeciński

 

39.Fale dźwiękowe mieszczące się w zakresie poniżej 16 Hz to:

 

a) ultradźwięki

b) infradźwięki

c) dźwięki ponadtonowe

d) dźwięki subtonowe

 

40.Parkiem narodowym, który swymi zadaniami obejmuje przede wszystkim ochronę

gatunkową rysia oraz wilka jest:

 

a) Ojcowski PN

b) Bieszczadzki PN

c) Tatrzański PN

d) Roztoczański PN

 

41.Istniejące w Polsce parki narodowe chronią przyrodę i krajobraz najważniejszych

regionów geograficznych. Do parków narodowych chroniących pasmo "młodych" gór polskich

nie możemy zaliczyć:

 

a) Karkonoskiego PN

b) Tatrzańskiego PN

c) Babiogórskiego PN

d) Bieszczadzkiego PN

 

 

42.Zielone Płuca Polski obejmujące makroregion północno-wschodniej Polski powstały w:

 

a) 1989 r

b) 1985 r

c) 1983 r

d) 1998 r

 

43.Czerwona księga to wydawnictwo ukazujące się od 1966 roku publikowane przez:

 

a) LOP

b) FAO

c) IUCN

d) UNEP

 

44.Zgodnie z określeniami i symboliką stosowaną w "Czerwonej księdze" gatunki narażone

na wyginięcie oznacza się symbolem:

 

a) Ex

b) V

c) ExP

d) I

 

45.Skażenie ryb rtęcią, wywołane odpadami z fabryki Chisso, w Japonii miało miejsce w:

 

a) 1953 roku

b) 1984 roku

c) 1986 roku

d) 1976 roku

 

46.Punktem zwrotnym w rozwoju międzynarodowego prawa ochrony środowiska była konferencja

sztokholmska Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w czerwcu 1972 roku. Hasło, które jej

"przyświecało" to:

 

a) Człowiek i jego środowisko

b) Szczyt Ziemi

c) Środowisko i rozwój

d) Kierunki zrównoważonego rozwoju lasów, ich ochrony i użytkowania

 

47.Wybierz Park Narodowy, który nie bierze udziału w programie "Man and Biosphere":

 

a) Tatrzański PN

b) PN "Ujście Warty"

c) Bieszczadzki PN

d) Babiogórski PN

48.Poziom dźwięku wyrażany jest w:

 

a) dobsonach

b) decybelach

c) hercach

d) sivertach

 

 

49.Beztlenowy proces fizycznego i chemicznego rozkładu masy organicznej przebiegający

na drodze termicznej (500-800°C) to :

 

a) mokre spalanie

b) kompostowanie

c) piroliza

d) neutralizacja chemiczna

 

50.Środki powodujące opóźnienie wzrostu roślin to:

 

a) fungicydy

b) nematodycydy

c) retardanty

d) akarycydy

 

51. Aktualnie Rezerwatami biosfery w ramach programu UNESCO „Man and the Biosphere” w Polsce jest:

 

a) 5 parków narodowych

b) 6 parków narodowych

c) 7 parków narodowych

d) 15 parków narodowych

 

52. IUCN wyznaczyła w Buenos Aires, w styczniu 1994 roku 6 kategorii obszarów chronionych, w zależności od stopnia ochrony. Większość Parków Narodowych Polski znajduje się w:

 

a) I kategorii

b) II kategorii

c) III kategorii

d) VI kategorii

 

53. Właściwie historię Białowieskiego Parku Narodowego należałoby liczyć od roku 1921, kiedy to:

 

a) utworzono Park Narodowy w Białowieży

b) w Puszczy Białowieskiej powstało leśnictwo „Rezerwat”

c) park restytuowano

d) Władysław Szafer oraz Marian Raciborski założyli rezerwat „Słońsk”

 

54. Za pierwszy rezerwat przyrody w Polsce, uznaje się założony w roku 1826 rezerwat:

 

a) cisów w Wierzchlesie w Borach Tucholskich

b) Pamiątka Pieniacka

c) Starodrzew Bukowy w Złoczewskiem

d) Raj w Tatrach

 

55. Do obiektowych form ochrony konserwatorskiej nie zaliczymy:

 

a) pomnika przyrody

b) stanowiska dokumentacyjnego

c) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

d) korytarza ekologicznego

 

56. Najstarszym Parkiem Narodowym na świecie jest Park Narodowy Yellowstone, w Górach Skalistych w USA utworzony w roku:

 

a) 1978

b) 1872

c) 1856

d) 1936

 

57. Skrót DDT oznacza:

 

a) Doraźnodostosowawcze Tetrachlory

b) Dichlorodifenylotrichloroetan

c) Dualodichlorotetraedryle

d) Dobitnie działające terapeutyki

 

58. Najbardziej wrażliwym porostem jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki spośród niżej wymienionych jest:

 

a) miesznica proszkowta,

b) złotorost ścienny

c) granicznik płucnik

d) mąklik otrębiasty

 

59. IUCN to skrót:

 

a) Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

b) Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska

c) Światowej Unii Ochrony Przyrody

d) Międzynarodowej Rady do Badań Morza

 

60. Który z poniższych aktów prawnych przyjęto podczas konferencji w Johannesburgu w 2002 roku (RIO+10):

 

a) Człowiek i jego środowisko

b) Nowa Karta Ziemi

c) Agenda 21

d) Środowisko i rozwój

61. Który z poniżej wymienionych gatunków ryb został aklimatyzowany w Polsce jako gatunek ryby roślinożernej:

 

a) amur biały

b) karp królewski

c) jesiotr zachodni

d) ciernik pospolity

 

 

62. W który z przedstawionych poniżej ekosystemów P/R > 1 (P- produkcja pierwotna brutto, R- energia zużywana przez biocenozę na oddychania):

 

a) stepy

b) stawy

c) bogate pokarmowo jeziora

d) nieoczyszczone ścieki

 

63. Powyższy schemat przedstawia:

 

a) łańcuch troficzny

b) łańcuch pokarmowy

c) obieg materii

d) sieć pokarmową

 

64. Na wyżej przedstawionym schemacie do więcej niż jednego poziomu troficznego zaliczyć można gatunki:

 

a) A i B

b) B i D

c) D, E i G

d) B i E

 

65. W wyniku procesu eutrofizacji jezior nie następuje:

 

a) występowanie w nadmiarze substancji organicznych

b) zmiana mikroklimatu wód powierzchniowych

c) rozwój organizmów saprobiontycznych

d) zwiększanie się biomasy zwierząt

 

66. Pozyskiwanie węgla brunatnego w Polsce odbywa się głównie metodą:

 

a) odwiertów

b) głębinową

c) odkrywkową

d) otworową

 

67. Skrót GOP oznacza:

 

a) Górnośląski Okręg Przemysłowy

b) Główne Odpady Pedosfery

c) Górski Obszar Połonin

d) Główna Ochrona Przeciwpowodziowa

 

68. Który z podanych poniżej pierwiastków ma najbardziej „niszczycielską moc” wobec ozonu znajdującego się w stratosferze:

 

a) azot

b) cynk

c) chlor

d) brom

 

69. Ekologia jest nauką zajmującą się badaniami na szczeblu ponadorganizmalnym. Przedmiotem zainteresowania ekologów nie jest:

 

a) populacja

b) osobnik

c) biocenoza

d) ekosystem

 

70. W latach czterdziestych XIX wieku Justus Liebig wykrył, że rozwój organizmu zależy od tej substancji, która występuje w najmniejszej, tj. niewystarczającej ilości. Swoje doświadczenia Liebig przeprowadził na:

 

a) zwierzętach

b) protistach

c) bakteriach

d) roślinach

 

71. Łączna masa organizmów danej biocenozy to:

 

a) biomasa

b) monoklina

c) izomasa

d) agrocenoza

 

72. Wybierz jedną z dyrektyw, która nie jest podstawą prawną obszarów chronionych NATURA 2000:

 

a) „Habitatowa”

b) „Ptasia”

c) „Siedliskowa”

d) „Lęgowa”

73. Czym różnią się wskaźniki LD 50 oraz LC 50 ?

 

a) tym, że LD odnosi się do kręgowców, a LC do bezkręgowców

b) tym, że LD odnosi się do organizmów prokariotycznych, a LC do eukariotycznych

c) tym, że LD to dawka śmiertelna dla 50% osobników, a LC to stężenie śmiertelne dla 50 % osobników

d) tym, że LD to dawka śmiertelna dla 50% osobników, a LC to dawka powodująca ostre zatrucie dla 50% osobników

 

74. Na oznaczenie pojemności środowiska przyjęto umownie używać litery:

 

a) „K”

b) „r”

c) „D”

d) „E”

 

75. Proces sukcesji może być stymulowany przez czynniki:

 

a) autogeniczne

b) allogeniczne

c) pochodzące z wnętrza danego ekosystemu

d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 

76. Symbolem organizacji WWF (Word Wildlife Fund) jest:

 

a) panda

b) koala

c) żubr

d) lew

 

77. Efekt cieplarniany to zjawisko będące skutkiem:

 

a) stosowania pestycydów i wycinania lasów

b) stosowania CFC i spalania wysokoenergetycznych paliw kopalnych

c) stosowania CFC i wycinania lasów

d) wycinania lasów i spalania wysokoenergetycznych paliw kopalnych

 

78. Neuston to:

 

a) organizmy biernie unoszące się w toni wodnej

b) organizmy aktywnie pływające

c) organizmy żyjąca na powierzchni wody, wykorzystujące jej napięcie powierzchniowe

d) zespół organizmów związanych z dnem zbiornika wodnego

 

79. Pelagial to zespół organizmów:

 

a) otwarte wody zbiornika wodnego

b) strefa przydenna zbiornika wodnego

c) strefa przybrzeżna zbiornika wodnego

d) strefa głębinowa morza i oceanu

 

 

80. Bakterie przyswajające azot atmosferyczny to:

 

a) Rhizobium, Azotobacter, Clostridium pasteurianum

b) Rhizobium, Nitrosomonas, Azotobacter

c) Azotobacter, Clostridium pasteurianum, Nitrosomonas

d) Rhizobium, Nitrosomonas, Clostridium pasteurianum

81. Schemat przedstawia poziomy organizacji życia na ziemi (częściowo). W miejsca X i Y należy wpisać:

 

komórka à tkanka à narząd à układ narządów à organizm à X à biocenoza à Y à biom

 

a) X - biosfera, Y - ekosystem

b) X – populacja, Y – ekosystem

c) X – ekosystem, Y – populacja

d) X – populacja, Y – biosfera

 

82. Metanotrofy zużywają metan jako donor elektronów oraz jako jedyne źródło węgla. Wszystkie są tlenowcami i występują pospolicie na lądach i w wodach, także w pobliżu złóż węglowodorów. Niektóre żyją jako symbionty zwierząt (w skrzelach małży, którym dostarczają większości węgla). Metanotrofem jest:

 

a) Nitrosococcus

b) Nitrosomonas

c) Nitrobacter

d) Methylomonas

83. W roku 1977 odkryto głębinowe ekosystemy morskie, których byt jest niezależny od energii słonecznej, a polega jedynie na wykorzystaniu energii zredukowanych związków chemicznych, pochodzących z głębi Ziemi. Nazwa tego ekosystemu to:

 

a) komin wodny

b) oaza głębinowa

c) cieplica głębinowa (źródło hydrotermalne)

d) brak prawidłowej odpowiedzi

 

84. Która z wymienionej poniżej rośliny nie przeprowadza fotosyntezy typu C4:

 

a) sosna

b) kukurydza

c) trzcina cukrowa

d) sorgo

 

85. Jednym z cyklów biogeochemicznych jest cykl obiegu siarki. Ważnym jego elementem powodującym, że jest to cykl typu pełnego jest proces redukcji siarki do siarkowodoru odbywający się z udziałem bakterii beztlenowych. Ta reakcja nosi nazwę:

 

a) karbonalizacji

b) desulfuryzacji

c) nitryfikacji

d) denitryfikacji

 

86. Ostateczna postać ekosystemu, która wykształca się w określonych warunkach klimatyczno-ekologicznych to stadium klimaksu. W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska tym ekosystemem tym jest:

 

a) żyzne pole uprawne

b) rafa koralowa

c) las iglasty

d) las liściasty

 

87. Szafran spiski, zwany potocznie krokusem, objęty ochroną gatunkową rośnie w:

 

a) Gorcach

b) Tatrach

c) Karkonoszach

d) dwie z powyższych odpowiedzi są poprawne

 

88. Aktualnie najwyższym resortem zajmującym się ochroną środowiska w Polsce jest:

 

a) Ministerstwo Środowiska

b) Ministerstwo Ochrony Środowiska

c) Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Leśnych i Górnictwa

d) Ministerstwo Ochrony Przyrody i Środowiska

 

89. Morskie Oko i Czarny Staw to jeziora, które możemy podziwiać, wędrując ścieżkami:

 

a) Magurskiego PN

b) Tatrzańskiego PN

c) Mazurskiego PN

d) PN Borów Tucholskich

 

90. Liga Ochrony Przyrody to organizacja utworzona w roku:

 

a) 1925

b) 1965

c) 1989

d) 1928

 

91. Pierwszym prezesem Ligi Ochrony Przyrody został:

 

a) Władysław Szafer

b) Walery Goetel

c) Józef Mrozewicz

d) Jan Gwalbert Pawlikowski

 

92. Największą zdolnością do samoregulacji charakteryzują się biocenozy:

 

a) całkowicie sztuczne

b) naturalne, w które człowiek nie ingeruje

c) naturalne, w które człowiek ingeruje

d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 

93. Obecność bakterii oraz pierwotniaków w żołądku organizmów należących do grupy przeżuwaczy to klasyczny przykład zjawiska zwanego:

 

a) mutualizmu

b) komensalizmu

c) protokooperacji

d) helotyzmu

 

94. Które z wymienionych pierwiastków krążą w cyklu typu sedymentacyjnego:

 

a) siarka i żelazo

b) azot i węgiel

c) azot i tlen

d) tlen i fosfor

 

 

95. Który z wymienionych poniżej gatunków drzew charakteryzuje się największą odpornością na zanieczyszczenia:

 

a) buk

b) sosna

c) jodła

d) świerk

 

96. Do cenionych roślin glebotwórczych należą:

 

a) grochodrzew, łubin, nostrzyk czarny

b) nostrzyk biały, owies, babka

c) grochodrzew, łubin, nostrzyk biały

d) nostrzyk biały, bez biały, łubin

 

97. W roku 1627 w Polsce padł ostatni Tur. Oryginalny głaz-pomnik upamiętniający ten fakt, znajduje się w:

 

a) Ojcowie

b) Hajnówce

c) Tucholi

d) Jaktorowie

 

98. Symbol Ojcowskiego Parku Narodowego to:

 

a) Brama Krakowska

b) Maczuga Herkulesa

c) Niepylak Apollo

d) Nietoperz

 

99. W którym z wymienionych ekosystemów można najczęściej spodziewać się obecności reliktów polodowcowych ?:

 

a) bór sosnowy

b) las liściasty

c) łąka

d) torfowisko

 

100. Stefan Żeromski był miłośnikiem przyrody, zaangażowanym głównie w ochronę:

 

a) Tatrzańskiego PN

b) Białowieskiego PN

c) Świętokrzyskiego PN

d) Wolińskiego PN

 

ZADANIA „OTWARTE”

 

1. (1 punkt)

 

Wstaw w schemat znaki: > lub < oraz + lub -, w taki sposób aby powstał schemat poprawnie obrazujący zjawisko synergizmu.

 

 

2. (1 punkt)

 

„W dwóch antagonistycznie oddziałujących na siebie populacji, samoregulacja ich liczebności odbywa się na drodze sprzężenie zwrotnego” Uzupełnij poniższy schemat wstawiając w odpowiednie miejsca znaki + oraz – tak, aby mógł on obrazować to zjawisko.

 

 

 

3. (7 punktów. 1 pkt za jeden prawidłowo uzupełniony wiersz)

 

Uzupełnij poniższą tabelę dotyczącą typów oddziaływań pomiędzy populacjami dwóch gatunków używając następujących symboli: + - korzystny wpływ, - - wpływ niekorzystny, ograniczający liczebność, 0 – brak wpływu.

 

 

Rodzaj oddziaływań Wynik oddziaływania na siebie populacji
Gatunek A Gatunek B
neutralizm
konkurencja    
amensalizm    
pasożytnictwo    
drapieżnictwo    
komensalizm    
protokooperacja    
mutualizm    

4. (10 punktów)

 

Odpowiedz na poniższe pytania wykorzystując w tym celu przedstawioną poniżej tabelę oraz własną wiedzę.

 

Nazwa Parku Narodowego Rok utworzenia Powierzchnia w hektarach
Babiogórski 3 392
Białowieski 1948 (1932) 10 502
Biebrzański 59 223
Bieszczadzki 29 202
Bory Tucholskie 4 798
Drawieński 11 342
Gorczański 7 030
Gór Stołowych 6 340
Kampinoski 38 544
Karkonoski 5 575
Magurski 19 962
Narwiański 7 350
Ojcowski 2 146
Pieniński 2 346
Polski 9 762
Roztoczański 8 482
Słowiński 18 619
Świętokrzyski 7 632
Tatrzański 21 164
Ujście Warty 7 956
Wielkopolski 7 584
Wigierski 15 085
Woliński 10 937

 

 

a) Ile parków narodowych istniało w Polsce do roku 2000 ?

 

……………………………………………………………………………………………………......

 

b) Ile polskich parków narodowych posiada powierzchnię większą niż 15 000 ha ?

 

……………………………………………………………………………………………………......

 

c) Podaj ile polskich parków narodowych uczestniczy w programie UNESCO „Man and the Biosphere” oraz wypisz je.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

d) Podaj ile polskich parków narodowych jest objętych konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego oraz wymień te parki.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) Napisz jak potocznie nazywana jest konwencja o której mowa w podpunkcie d oraz napisz w jakim kraju i w którym roku została ona uchwalona.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

f) Wymień największy oraz najmniejszy park narodowy w Polsce

 

……………………………………………………………………………………………………......

 

g) Uszereguj podane poniżej parki narodowe od najmłodszego do najstarszego.

 

Bieszczadzki, Biebrzański, Słowiński, Białowieski, Ojcowski oraz Gorczański.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

5. (5 punktów)

 

Rozwiń następujące skróty w języku polskim:

 

 

LOP - ………………………………………………………………………………………………...

 

NFOŚiGW - ………………………………………………………………………………………….

 

PKE- ……………………………………………………………………………………………….

 

OZE - ……………………………………………………………………………………………….

 

WHO -………………………………………………………………………………………………..

 

6. (3 punkty)

 

Wymień 3 najważniejsze metody oczyszczania ścieków:

 

ü …………………………………………………………………………………………….....

 

ü …………………………………………………………………………………………….....

 

ü …………………………………………………………………………………………….....

 

7. (3 punkty)

Przeczytaj uważnie poniższy tekst oraz odpowiedz na pytania.

 

 
 
Inne pospólstwo grzybów, pogardzone w braku Dla szkodliwości, albo niedobrego smaku; Lecz nie są bez użytku: one zwierza pasą I gniazdem są owadów i gajów okrasą. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz ks. III Umizgi

 

 


a) Na podstawie powyższego tekstu wymień dwa argumenty opowiadające się za ogromną rolą jaką grzyby odgrywają w przyrodzie oraz gospodarce człowieka:

 

  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

b) Podaj tą cechę charakteryzującą ekosystem dla której duże znaczenie ma obecność grzybów jak i innych destruentów.

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

8. (1 punkt)

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytanie

„Strategia tego typu opłaca się w warunkach niestabilnych, nieprzewidywalnych, skrajnych, gdzie wiele organizmów ginie w sposób przypadkowy, na przykład od suszy czy mrozu, gdzie warunki bytowania zmieniają się tak, jak między zimą i latem w naszym klimacie. Takie środowiska bywają stosunkowo puste, konkurencja nie jest nasilona”

 

Jaki typ strategii rozrodczej opisuje powyższy tekst ?

..............................................................................................................................................................

 

9. (6 punktów)

 

Przyporządkuj podanym stosunkom pokarmowym odpowiednie przykłady, wpisując poniżej odpowiednie cyfry przy literach opisujących rodzaj kooperacji.

 

A) Mutualizm 1) rekin i podnawka

B) Protokooperacja 2) hiena i sęp

C) Pasożytnictwo 3) termit i wiciowiec

D) Drapieżnictwo 4) człowiek i przywra krwi (Shistosoma hematobium)

E) Komensalizm 5) rak pustelnik i ukwiał

F) Konkurencja 6) kot i mysz

 

A …. B …. C …. D …. E …. F ….

 

10. (7 punktów)

 

W wykropkowane miejsca wpisz cyfry, które odpowiadają poniższym wyrażeniom:

 

1) sukcesja pierwotna, 2) produktywność pierwotna, 3) produktywność wtórna, 4) sera, 5) biom, 6) klimaks, 7) sukcesja wtórna

 

A) ostateczna postać ekosystemu, która wykształca się w określonych warunkach klimatyczno-ekologicznych,

B) przyrost biomasy autotrofów w jednostce czasu,

C) zespoły ekosystemów określonego obszaru geograficznego,

D) szereg przejściowych stadiów sukcesji,

E) rozwijanie się biocenozy na terenie niezajętym wcześniej przez żadną inną biocenozę,

F) przyrost biomasy heterotrofów w jednostce czasu,

G) rozwijanie się biocenozy na terenie zajętym wcześniej przez inną biocenozę.

 

A …. B …. C…. D …. E …. F …. G ….

 

 

11. (4 punkty)

 

Wymień cztery Parki Narodowe znajdujące się w makroregionie południowo-wschodniej Polski:

 

· …………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………

· …………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 


1 | 2 |


Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ÷èòàòåëÿìè è íå ïðåñëåäóþò êîììåð÷åñêèõ öåëåé èëè íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ. Ñòóäàëë.Îðã (0.146 ñåê.)