АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Примітка 1

Читайте также:
  1. Примітка
Якщо змінити назву форми з Form1 на іншу у вікні властивостей, то потрібно змінити цю назву і в методі Application.Run(new Form1());

Крім того, до складу кожного застосунку входить файл з інформацією про збірку (Assembly.info).

Клас System.Windows.Forms.Application

Клас Application можна розглядати як "клас низького рівня", що дозволяє нам керувати поведінкою застосунку Windows Forms. Крім того, цей клас визначає набір подій на рівні всього застосунку, наприклад його закриття або простій центрального процесора.

Таблиця 3.1. Найбільш важливі методи класу Application (всі вони є статичними)

Метод класу Призначення
AddMessageFilter( ) Ці методи дозволяють перехоплювати повідомлення RemoveMessageFilter( ) і виконувати з цими повідомленнями необхідні попередні дії. Для того щоб додати фільтр повідомлень, необхідно вказати клас, що реалізує інтерфейс IMessageFilter
DoEvents( ) Забезпечує здатність застосунку обробляти повідомлення з черги повідомлень під час виконання якої-небудь тривалої операції. Можна сказати, що DoEvents() - це "швидкий" замінник нормальної багатопоточності
Exit( ) Завершує роботу застосунку
ExitThred( ) Припиняє обробку повідомлень для поточного потоку і закриває всі вікна, власником яких є цей потік

Клас Application визначає багато статичних властивостей, більшість з яких доступні тільки для читання.

Таблиця 3.2. Основні властивості класу Application

Властивість Призначення
CommonAppDataRegistry Повертає параметр системного реєстру, який зберігає загальну для всіх користувачів інформацію про застосунок
CompanyName Повертає ім'я компанії
CurrentCulture Дозволяє задати або отримати інформацію про поточну мову, для роботи з якою призначений поточний потік
CurrentlnputLanguage Дозволяє задати або отримати інформацію про мову для введення інформації, одержуваної поточним потоком
ProductName Для отримання імені програмного продукту, яке асоційоване з даним застосунком
ProductVersion Дозволяє отримати номер версії програмного продукту
StartupPath Дозволяє визначити ім'я виконуваного файла для працюючого застосунку і шлях до нього в операційній системі

 Структура вікна Visual Studio при створенні Windows застосунків

Вікно проекту

Вікно Solution Explorer – відображає дерево проекту і дозволяє управляти компонентами проекту. Наприклад, для того щоб додати в нього нову форму, просто виберіть в контекстному меню, що відкривається по клацанню правої кнопки миші, пункт Add/Add Windows Form.

Крім контекстного меню проекту існує ще ряд контекстних меню, що дозволяють управляти окремими елементами проекту. Так, щоб перемкнутися з вікна дизайнера у вікно коду проекту, виберіть в контекстному меню для Forml пункт View Code. Відповідно, щоб перемкнутися назад — View Designer. Контекстне меню є в кожного елемента дерева проекту. Використання контекстного меню — це швидкий інтерактивний спосіб навігації по проекту.

Приховування і відображення вікон – контекстне меню, команда Auto Hide.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)